Беспарточна Олена Іванівна

Контактна інформація:

Тел. (Viber): (067) 798 05 39
                          (095) 747 83 86
E-mail: bespartochnay@ukr.net
Адреса: вул. Першотравнева, 20, корпус 1
Аудиторії: 2302, 1502

ПосадаКерівник центру акредитації та ліцензування, доцент кафедри психології, педагогіки та філософії
Науковий ступіньКандидат педагогічних наук
Вчене званняДоцент
Публікаційна активність
ORCIDhttps://orcid.org/0000-0001-8210-314x
Researcher IDU-7547-2017
Google Scholarhttps://scholar.google.com/citations?user=1dfK33wAAAAJ&hl=uk
ID ScopusID 57202582754
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202582754

Програми стажування (підвищення кваліфікації)

 • Сілезький технологічний університет, м. Глівіце (Польща). Участь у Міжнародному тиждні підготовки персоналу – 2023 за темою «Стійка співпраця в суспільстві, що швидко змінюється» (Sustainable collaboration in a rapidly changing society), 12–16 червня 2023 р.
 • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». Участь у міжнародній школі-семінарі «Сучасні педагогічні технології в освіті» м. Харків, 4–8 квітня 2023 р.
 • Університет Вітовта Великого в Каунасі (Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania). Програма академічної мобільності Erasmus+ “Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens (dComFra)” (15.07.2022–05.09.2022, 120 годин).
 • Національна академія педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти (15.02.2021–17.09.2021, 180 годин). Посвідчення про підвищення кваліфікації (стажування) СП 35830447 / 1617-21. Тема стажування: «Розвиток психолого-педагогічної компетентності науково-педагогічних працівників ЗВО» Випускна робота «Педагогічні умови підвищення ефективності взаємодії учасників освітнього процесу ЗВО в комп’ютерно-орієнтованому навчальному середовищі».
 • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». Участь у міжнародній школі-семінарі «Сучасні педагогічні технології в освіті» м. Харків, 29–31 січня 2020 р.
 • Харьківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, м. Харків (Україна). Березень 2019 р.
 • Університет економіки, м. Бидгощ (Польща) «Інноваційні методи та технології навчання у вищій освіті». Квітень 2018 р.
 • Краківська Академія імені Анджея Моджевського, м. Краків (Польща) «Новітні технології в процесі викладання у вищій школі». Січень 2017 року.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection):

 1. Bespartochna O., Poyasok T., Perevozniuk V., Kvasnyk O., Shapolova V. Culture of Internet Communication in Professional Training of Future Specialists in Electrical Engineering. IEEE 20th International conference on modern electrical and energy system (MEES' 2022) IEEE, 2022. October 20-22, 2022 (Scopus)
 2. Беспарточна О. І., Поясок Т. Б., Ченчева О. О., Ченчевий В. В. Використання додатку доповненої реальності BlippAR у процесі комбінованого навчання студентів технічних спеціальностей. Інформаційні технології та засоби навчання. 2022. Т.67, №2. Київ, С.199–212 (Web of Science)
 3. Bespartochna O., Ovdiichuk L., Piddubna N. Features of the introduction of innovative technologies in the professional training of teachers. Revista Tempos e Espaços em Educação. 2021. Vol.14, no.33. p.1–10 https://seer.ufs.br/index.php/revtee/article/view/16604 (Web of Science)
 4. Application of the augmented reality technology in the preparation of the future electro-mechanic technicians-engineers / Bespartochna O., Poyasok T., Chencheva O., Chenchevoi V.// 25 th IEEE International Conference of Problems of automated electric drive. Theory and practice. September 21–25, 2020 (Scopus)
 5. Formation of scientific and research competence of future engineering electricians / Bespartochna O., Poyasok T., Dniprovska T. Modern electrical and energy systems (MEES), 2019 International Conferenceon. IEEE, 2019 (Scopus)
 6. Організація педагогічної взаємодії учасників освітнього процесу в комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі закладу вищої освіти / О. І. Беспарточна, Т. Б. Поясок // Інформаційні технології та засоби навчання, 2018, Том 67, № 5. Київ, С. 199–212 (Web of Science)
 7. Професійна підготовка майбутніх правознавців в умовах дистанційного навчання / Беспарточна О. І., Поясок Т. Б., Скрипник В. Л. // Інформаційні технології та засоби навчання, 2018, Том 67, № 5. Київ, С. 199–212 (Web of Science)
 8. On the expediency of introducing the "Mathematics - Theoretical Foundations of Electrical Engineering" integrated course into the educational process / Bespartochna O., Poyasok T., Grytsiuk O., Sivyakova G. // Modern electrical and energy systems (MEES), 2017 International Conference on. IEEE, 2017. C. 332–336. (Scopus)
 9. Вплив тютюнопаління на якість міжособистісного спілкування в юнацькому віці / Беспарточна О., Зюман Г. // Наука і освіта: науково-практичний журнал. Серія «Психологія». № 2-3. Одеса, 2016. С. 99–105. (Web of Scince)

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Беспарточна О. І. Особливості формування лідерських навичок в учнів закладів загальної середньої освіти. Теорія і практика управління соціальними системами: щоквартальний науково-практичний журнал. Харків: НТУ «ХПІ», 2023. №3. С.86-99.
 2. Поясок Т. Б., Беспарточна О. І. Об’єктно-компонентний метод опису результатів науково-педагогічних досліджень. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 2023. №2(139). С.28-34.
 3. Квасник О. В., Беспарточна О. І., Землякова О. О. Розвиток професійної мотивації майбутніх психологів у контексті ситуативного моделювання. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. 2023. №1. С.76-85. URL: http://tipus.khpi.edu.ua/issue/view/16666.
 4. Беспарточна О. І., Скрипник К. В. Покарання як фактор впливу на саморегуляцію підлітків. Психологічні студії. 2023. №1.
 5. Поясок Т.Б., Беспарточна О. І., Москалик Г. Ф., Клецова О. Т. Формування медіакомпетентності у майбутніх педагогів вищої школи. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Кременчук: КрНУ, 2023. Вип.1(138). С.22–29.
 6. Беспарточна О. І., Гайкова А. Р. Особливості формування професійної діяльності майбутніх фахівців гуманітарного спрямування. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Кременчук: КрНУ, 2023. Вип.1(138). С.11–18.
 7. Беспарточна О., Гладченко О., Ратушняк Т. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології для забезпечення якісного дистанційного навчання. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, педагогіка, психологія, соціологія: щоквартальний науково-практичний журнал. 2022. №2. С. 76-91.
 8. Замелюк М., Магдисюк М., Беспарточна О. Ігрові технології: теорія та практика. Наукові інновації та передові технології (Серія «Державне управління», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»): журнал. 2022. №12(14). С.196-207. С.285-297.
 9. Беспарточна О., Скребкова К. Принципи формування лідерських якостей здобувачів вищої освіти. Освіта та педагогічна наука. 2021. № 3(178). С.13–24.
 10. Беспарточна О., Шевелько К., Гайкова А. Самостійна робота у процесі підготовки майбутніх філологів в умовах дистанційного навчання. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 2021. Вип. 5/2021(130). С.11–18.
 11. Беспарточна О. І., Поясок Т. Б. Технологія формування прогностичної компетентності студентів у процесі фахової підготовки. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки. 2021. Вип. 4 (45). С. 179-189.
 12. Беспарточна О. І., Замелюк М. І. Особливості казкотворчого процесу у системі «вихователь-дитина-батьки». Освіта та розвиток обдарованої особистості: щоквартальний науково-методичний журнал / В.В. Бондаренко (голов. ред.) та ін. К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України. 2021. №2(81), II квартал. 110 с.
 13. Беспарточна О. І. Формування позитивного іміджу майбутнього викладача вищої школи як складова його професійної підготовки / Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка та психологія. 2020. № 20 (2) С. 37-47.
 14. Поясок Т. Б., Беспарточна О. І. Формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя музики в умовах педагогічного коледжу. Теорія і практика управління соціальними системам: філософія, психологія, педагогіка, соціологія: щоквартальний науково-практичний журнал. 2019. №4. С.13-22.
 15. Поясок Т. Б., Беспарточна О. І. Формування полікультурної компетентності майбутніх економістів. Engineering and Educational Technologies, 2019, 7(1), pp. 56-64.
 16. Беспарточна О. І. Формування культури інтернет-комунікації у майбутніх економістів. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Кременчук: КрНУ, 2019. Вип.2(115), част.2. С. 11-17.
 17. Беспарточна О. І. Формування професійної компетентності майбутніх теологів з використанням інноваційних технологій навчання. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / редкол.: А. В. Сущенко (голов. ред.) та ін. Запоріжжя: КПУ, 2019. Вип.63. Т.2. С.27-31.
 18. Беспарточна О. І., Літвінова О. В. Психолого-педагогічні засади формування екологічної культури студентів. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Кременчук: КрНУ, 2019. Вип. 2/2019 (115), част. 2. С. 76-85.
 19. Беспарточна О. І., Поясок Т. Б. Формування професійної компетентності майбутнього кваліфікованого робітника у процесі професійної підготовки. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Кременчук: КрНУ, 2018. Вип.2(109), част. 2. С. 102-108.
 20. Беспарточна О. І. Формування конфліктологічної компетентності у студентів-правників у процесі фахової підготовки. Інженерні та освітні технології: щоквартальний науково-практичний журнал (електронний журнал). Кременчук: КрНУ, 2018. Вип.1(21). 92 с. URL: http://eetecs.kdu.edu.ua
 21. Поясок Т. Б., Беспарточна О. І. Акемеологічний аспект застосування дистанційного навчання у професійній підготовці фахівців. Неперервна освіта: акмеологічні студії. (Педагогічні науки. Психологічні науки): наук. журнал / за заг.ред. Гладкової В. М. К.: Ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. №1. 120 с. Київ, 2017. Вип. № 1. С. 76-84.
 22. Беспарточна О. І., Яковенко Я. Ю. Компаративний аналіз особливостей професійної підготовки студентів економічних спеціальностей. Інженерні та освітні технології. Кременчук, 2017. Вип.4(19). С.12-17. URL: http://eetecs.kdu.edu.ua/
 23. Беспарточна О. І., Шиманська Я. В. Особливості комунікативної компетентності філологів-перекладачів. Інженерні та освітні технології. Кременчук, 2017. Вип.4(19). С.84-89. URL: http://eetecs.kdu.edu.ua/
 24. Беспарточна О. І., Зюман Г. Ю. Особливості застосування ділових ігор під час вивчення графічного дизайну студентами інженерних спеціальностей. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія педагогіка і психологія. Серія: Педагогічні науки. Вип.3 (10). Дніпропетровськ, 2017. С. 37-41.
 25. Беспарточна О. І., Кантемірова Р. М. Borrowings in journalistic text as a factor of students’ social and cultural competence expansion. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Кременчук: КрНУ, 2017. Вип.2(103), част.2. С.132-141.

Наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір

 1. № 119825 Наукова стаття «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології для забезпечення якісного дистанційного навчання».
 2. № 98238 Підручник «Медіапедагогіка».
 3. № 98235 Навчальний посібник «Інтерактивний навчальний посібник «Сучасні технології освітнього процесу».
 4. № 98189 Навчальний посібник «Словник термінів з педагогіки вищої школи (українсько-англійський, англо-український).
 5. № 100580 Монографія «Розробка національної системи кваліфікацій у Російській Федерації: соціально-педагогічні умови».
 6. № 100796 Наукова стаття «Організація педагогічної взаємодії учасників освітнього процесу в комп̓̓̓ютерно орієнтованому навчальному середовищі закладу вищої освіти».
 7. № 107274 Навчальний посібник: «Педагогіка партнерства».

Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора):

 1. Поясок Т. Б., Беспарточна О. І., Квасник О. В., Шаполова В. В. Загальна психологія: навчальний посібник. Харків: ФОП Бровін О. В., 2023. 396 с.
 2. Поясок Т. Б., Беспарточна О. І., Квасник О. В. Педагогічна риторика та психологія комунікації: навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти. Харків: ФОП Бровін О. В., 2023. 196 с.
 3. Магдисюк Л., Замелюк М., Беспарточна О., Борбич Н. Психологічна допомога дитині та сім’ї: практикум: навчальний посібник. Луцьк: Вежа-Друк, 2022. 280 с.
 4. Беспарточна О., Пущ О. А., Дучимінська Т. І. Позитивний вплив читання на розвиток пізнавальних навичок дитини. Шляхи подолання кризи читання: соціально-комунікаційні та психолого-педагогічні аспекти: колективна монографія. Кременчук: КрНУ, 2022. 193 с.
 5. Беспарточна О., Замелюк М., Левицька В., Хомярчук А. Педагогіка партнерства в освітньому середовищі: теорія і технологія: навчальний посібник. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2021. 150 с.
 6. Bespartochna O., Poyasok T. Formation of education and professional motivation of the future teacher. Проблеми мотивації особистості в сучасному освітньому просторі: колективна монографія / наук. ред. Л.В.Герасименко, В.Ф.Моргун. Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2020. С. 128–149.
 7. Поясок Т. Б., Беспарточна О. І., Костенко О. В. Сучасні технології освітнього процесу: інтерактивний навчальний посібник. Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2020. 228 с.
 8. Поясок Т. Б., Беспарточна О. І., Герасименко Л. В. Словник термінів з педагогіки вищої школи (українсько-англійський, англо-український): навчальний посібник. Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2019. 120 с.
 9. Загірняк М. В., Поясок Т. Б., Беспарточна О. І., Токарєва А. В. Медіапедагогіка: підручник (для студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів закладів вищої освіти). 2-ге вид., переробл. і доповн. Харків: ДРУКАРНЯ МАДРИД, 2018. 316 с.
 10. Беспарточна О. І., Горбань С. І. Структура професійної компетентності майбутнього художника сакрального живопису (на прикладі Полтавської духовної семінарії). Психолого-педагогічні проблеми розвитку особистості: колективна монографія; за ред. В. Ф. Моргуна, Л. В. Герасименко, Р. М. Білоус. Кременчук: КрНУ, 2016. 416 с.
 11. Беспарточна О. І., Поясок Т. Б. Загальнізакономірності та принципипрофесійноїпідготовкифахівців на засадах системного підходу. Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні та прикладні аспекти: колективна монографія / редкол.: В.О.Огнев’юк, С.О.Сисоєва, Я.С.Фруктова. К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2016. 912 с. С.521-544.

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування:

 1. Методичні вказівки щодо семінарських занять для аспірантів РhD доктор філософії зі спеціальності 171 «Електроніка» з дисципліни "Медіапедагогіка". Укладач О. І. Беспарточна. Кременчук, 2023. 69 с.
 2. Методичні вказівки щодо самостійної роботи для аспірантів ступеня РhD доктор філософії зі спеціальності 171 «Електроніка» з дисципліни "Медіапедагогіка". Укладач О. І. Беспарточна. Кременчук, 2023. 38 с.
 3. Методичні вказівки щодо семінарських занять для аспірантів ступеня РhD доктор філософії зі спеціальності 171 «Електроніка» з дисципліни "Сучасні технології освітнього процесу". Укладач О. І. Беспарточна. Кременчук, 2023. 95 с.
 4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи для аспірантів ступеня РhD доктор філософії зі спеціальності 171 «Електроніка» з дисципліни "Сучасні технології освітнього процесу". Укладач О. І. Беспарточна. Кременчук, 2023. 28 с.
 5. Методичні вказівки щодо оформлення звіту науково-педагогічної практики для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 011 – «Освітні педагогічні науки» освітньо-професійна програма «Освітні педагогічні науки» освітнього ступеня «Магістр». Укладачі: Т. Б. Поясок, О. І. Беспарточна. Кременчук, 2023. 34 с.
 6. Методичні вказівки щодо оформлення звіту навчальної (психолого-педагогічної) практики для студентів денної форми навчання зі спеціальності 053 – «Психологія» освітньо-професійна програма «Психологія» освітнього ступеня «Бакалавр». Укладач: О. І. Беспарточна. Кременчук, 2023. 30 с.
 7. Методичні вказівки щодо семінарських занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Психологія» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 014.09 «Середня освіта» (Інформатика) освітнього ступеня «Бакалавр». Укладач О. І. Беспарточна. Кременчук, 2022. 55 с.
 8. Методичні вказівки щодо практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Педагогічна риторика та психологія ведення переговорів» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 011 – «Освітні, педагогічні науки» освітнього ступеня «магістр». Укладач О. І. Беспарточна. Кременчук, 2022. 66 с.
 9. Методичні вказівки щодо семінарських занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Психологія сім’ї та дитячо-батьківських відносин» для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 053 – «Психологія» освітній ступінь «Бакалавр психології». Укладач О. І. Беспарточна. Кременчук, 2022. 80 с.
 10. Методичні вказівки щодо семінарських занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Психологія» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 035.04 «Філологія» (спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури» (переклад включно; перша англійська); 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»; 061 «Журналістика»; 081 «Право», 014.01 «Середня освіта» (Українська мова і література) освітнього ступеня «Бакалавр». Укладач О. І. Беспарточна, Т. Б. Поясок. Кременчук, 2021. 60 с.
 11. Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «Сучасні освітні технології» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 011 – «Освітні педагогічні науки» освітньо-професійної програми «Освітні педагогічні науки» освітнього ступеня «магістр». Укладач О. І. Беспарточна, Т. Б. Поясок. Кременчук, 2021. 97 с.
 12. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Сучасні освітні технології» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 011 – «Освітні педагогічні науки» освітнього ступеня «магістр». Укладач О. І. Беспарточна, Т. Б. Поясок. Кременчук, 2021. 23 с.
 13. Методичні вказівки щодо організації та проходження практичної підготовки та стажування для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 011 – «Освітні педагогічні науки» освітнього ступеня «Магістр» Укладач О. І. Беспарточна, Кременчук 2021.34 с.
 14. Методологія та методика науково-педагогічного дослідження: методичні вказівки щодо практичних занять, лабораторної і самостійної роботи з навчальної дисципліни для підготовки магістра денної та заочної форми навчання за спеціальністю 011 (Освітні педагогічні науки). Укладач О. І. Беспарточна, Кременчук 2020.59 с.
 15. Медіапедагогіка та інформаційні технології в освіті: методичні вказівки щодо практичних, лабораторних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 011 «Освітні педагогічні науки» освітнього ступеня «Магістр», частина 1, 2. Укладач О. І. Беспарточна, Кременчук 2020. 130 с.
 16. Методичні вказівки щодо практичних занять, лабораторної і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методологія та методика науково-педагогічного дослідження» для підготовки магістра денної та вечірньої форми навчання за спеціальністю 011 (Освітні педагогічні науки). Укладач О. І. Беспарточна, Кременчук 2020. 69 с.
 17. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Методологія та методика науково-педагогічного дослідження» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 011 – «Освітні педагогічні науки» освітнього ступеня «Магістр».Укладач О. І. Беспарточна, Кременчук 2020. 40 с.
 18. Методичні вказівки щодо семінарських, лабораторних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія і практика вищої професійної освіти»для підготовки доктора філософії денної та вечірньої форми навчання зіспеціальності 015 (Професійна освіта)Укладач О. І. Беспарточна, Кременчук 2019. 54 с.
 19. Методичні вказівки щодо семінарських занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Планування та організація навчально-виховного процесу у вищій школі» для підготовки доктора філософії денної та вечірньої форми навчання за спеціальністю 015 (Професійна освіта). Укладач О. І. Беспарточна, Кременчук 2019. 69 с.
 20. Методичні вказівки що до семінарських, практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Медіапедагогіка» для студентів денної та заочної форми навчання всіх спеціальностей освітній ступінь «магістр» - Кременчук: Вид. відділ КНУ ім. М. Остроградського. Укладач О. І. Беспарточна, Кременчук 2018. 77 с.
 21. Методичні вказівки щодо семінарських занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Психологія сім’ї» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 053 – «Психологія» освітній ступінь «Бакалавр»Укладач О. І. Беспарточна, Кременчук 2018. 64 с.
 22. Методичні вказівки щодо семінарських занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Сучасні технології освітнього процесу» для аспірантів денної та вечірньої форм навчання зі спеціальності 015 Професійна освіта; освітнього ступеня «Доктор філософії»; Кременчук: Вид. відділ КНУ ім. М. Остроградського.Укладач О. І. Беспарточна, Т. Б. Поясок Кременчук 2018. 92 с.

Виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах:

 • член редакційної колегії «Вісника КрНУ імені Михайла Остроградського. Серія: Педагогічні науки» (Україна, м. Кременчук, КрНУ).
 • член редакційної колегії «Вісника КрНУ імені Михайла Остроградського» (Україна, м.Кременчук, КрНУ).
 • член редакційної колегії наукового видання «Зошити наукові ВСГ. Серія : Освіта–Родина–Суспільство» Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoly Gospodarki // Edukacja - Rodzina - Spoteczenstwo (Польща, м. Бидгощ).
 • член редакційної колегії науково-практичного журналу «Інженерні та освітні технології» (Україна, м. Кременчук, КрНУ);
 • член редакційної колегії науково-практичного журналу «Теорія і практика правління соціальними системами // Щоквартальний науково-практичний журнал. Харків: НТУ «ХПІ» (Україна, м. Харків).
 • виконавець науково-дослідної роботи за договором №498/21 від 17.05.2021 «Педагогічний тренінг «Мистецтво управлінського спілкування як засіб формування корпоративної культури».

Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника:

із 2019 р. по 2023 р. – гарант освітньої програми 011 «Освітні педагогічні науки», другий (магістерський) рівень вищої освіти.

із 2021 р. по 2022 р. – керівник навчально-методичного центру нормативно-правового забезпечення навчального процесу КрНУ.

із 2022 р. дотепер – керівник центру акредитації та ліцензування КрНУ.

Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад:

1. Член спеціалізованої вченої ради К 45.052.07 у КрНУ.

2. Офіційний опонент:

 • Офіційний опонент дисертаційного дослідження, поданого на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2017 р. Спеціалізована вчена рада К 45.052.07). Спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти – Цвіркун Л. О.
 • Офіційний опонент дисертаційного дослідження, поданого на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро, 2018 р. Спеціалізована вчена рада К 08.120.02). Спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти – Жданюк А. В.
 • Офіційний опонент дисертаційного дослідження, поданого на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (Сумський державний педагогічний університет, 2018 р. Спеціалізована вчена рада К 55.053.03). Спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти – Литвиненко О. В.
 • Офіційний опонент дисертаційного дослідження, поданого на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, 2020 р. Спеціалізована вчена рада Д 17.127.04). Спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти – Дерструганова Н. В.
 • Офіційний опонент дисертаційного дослідження, поданого на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, 2021 р. Спеціалізована вчена рада Д 26.133.06). Спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти – Карпенко А. С.
 • Офіційний опонент дисертаційного дослідження, поданого на здобуття наукового ступеня доктор філософії (Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро, 22.12.2021). Разова спеціалізована вчена рада ДФ 08.120.010). Спеціальність 015 Професійна освіта – Блохіна В. Ю.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня, наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

 1. Науковий керівник доктора філософії, яка отримала документ про присудження наукового ступеня Доктора філософії зі спеціальності 015 Професійна освіта: Костенко О.В. (2023 р.).
 2. Науковий керівник одного доктора філософії, яка отримала документ про присудження наукового ступеня Доктора філософії зі спеціальності 015 Професійна освіта: Кірюхіна М. В. (2020 р.)
 3. Науковий керівник одного здобувача, який отримав документ про присудження наукового ступеня кандидата педагогічних наук: Горбань С. І. спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (2018 р.).

Робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)

 • експерт Національного агентства забезпечення якості освіти України (НАЗЯВО) із 2019 року дотепер.

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету,суддівського корпусу):

 1. Керівництво студенткою Гайковою Г. Р., яка зайняла ІІ місце у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт в галузі 015 «Професійна освіта» (Кременчук, 2022).
 2. Керівництво студенткою Валковою Л. М., яка зайняла ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт в галузі «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» (Мелітополь, 2021).
 3. Керівництво студенткою Кіпа А. С. яка зайняла ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з професійної освіти (Харків, 2019).
 4. Керівництво студенткою Витришко І. С., яка зайняла ІІ місце у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з професійної освіти (Харків, 2017).
 5. Керівництво студенткою Ніколаєнко В. А., яка зайняла І місце у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з педагогіки (Кременчук, 2016).

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:

 1. Беспарточна О. І. Формування резилентності у майбутніх психологів під час війни в Україні. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах воєнного стану» (Київ, 19 травня 2023 року).
 2. Поясок Т. Б., Беспарточна О. І. Когнітивний аспект як складова професійної підготовки майбутнього педагога. Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація освіти та соціальної роботи в контексті глобальних викликів» (Рівне, 8 червня 2023 року).
 3. Беспарточна О. І., Скрипник К. В. Психологічні особливості саморегуляції у підлітковому віці. XV Міжнародна науково-практична конференція “Психологічні основи здоровя, освіти, науки та самореалізації особистості” (Луцьк, 10 квітня 2023 року).
 4. Беспарточна О. І., Кривошея А. С. Психологічна характеристика професійного самовизначення особистості в процесі навчання у ЗВО. ХХХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства" (Кременчук, 20–21 квітня 2023 року).
 5. Беспарточна О. І, Гайкова А. Р. Забезпечення якості та удосконалення вищої освіти в сучасних умовах. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми педагогічної освіти: реалії, нові ідеї та перспективи» (Львів, 5–6 травня 2022 р.). С.173–176.
 6. Беспарточна О. І, Гайкова А. Р. Трендові інновації в освіті. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій» (Глухів, 13 травня 2022 р.). Глухівський НПУ ім.О.Довженка, 2022. 317 с. С.29–32.
 7. Беспарточна О. І, Пшеничко І. Інтерактивне навчання у закладах вищої освіти. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Пріоритетні напрями модернізації освіти: досвід, реалії, перспективи» (Дрогобич, 7–8 квітня 2022 р.). С.123–125.
 8. Беспарточна О. І, Гайкова А. Р. Інноваційні впровадження у вищій школі. Матеріали ХХІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» (Кременчук, 28–29 квітня 2022 р.). С.220–222.
 9. Беспарточна О. І. Явища булінгу як соціально-педагогічна проблема сучасного суспільства. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Психолого-педагогічні, правові та соціально-культурні проблеми сучасного суспільства» (Кременчук, КрНУ, 20–21 жовтня 2021 р.). С.154–157.
 10. Беспарточна О. І. Роль інформаційних технологій у розвитку креативних здібностей студентів гуманітарних спеціальностей. Збірник XIX Міжнародної науково-практичної конференції «Ідеї академіка В.І. Вернадського і науково-практичні проблеми сталого розвитку освіти і науки». Кременчук: КрНУ, 2021. С.20–24.
 11. Bespartochna O. I. Development of professional motivation of psychologists in the context of situational modeling. Baltic International Academy (BIA) Conference in Psychology “Modern Social Psychology: Theory and Practice” in remote format within the framework of the XI International Scientific and Practical Conference “Time of Challenges and Opportunities: Problems, Solutions and Prospects” (13-15 May 2021, Riga). s.106-112.
 12. Bespartochna O. I. World and domestic models of university education development: a comparative analysis. 10th international conference on manufacturing science and education – MSE 2021 (June 2-4, 2021 Sibiu, Romania). s.177-195.
 13. Беспарточна О. І. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в організації самостійної роботи студентів. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів і компютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці» (м. Київ, 28 квітня 2021 р.) С. 67-72.
 14. Беспарточна О. І. Європейський досвід впровадження дуальної освіти. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій» (м. Глухів, 02 квітня 2021 р.)
 15. Poyasok T. B., Bespartochna O. I. Implementation of information and communication technologies in training of future specialists. Tendenzeat tual idel la moderna ricerca scientifica: der Sammlungwissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der internationalen wissen schaftlich-praktischen Konferenz (B.2), (5. Juni, 2020, Stuttgart). Deutschland: Europäische Wissenschaftsplattform. Р. 10-14.
 16. Poyasok T. B., Bespartochna O. I. Мethodology of scientific research as a component of professional training of future masters. Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його соратників та учнів: матеріали VI науково-практичної конференції (Харків, 28 травня 2020 р.) / за заг. ред. Романовського О. Г., Х.: НТУ «ХПІ», 2020. 517 с. С. 400-404.
 17. Беспарточна О. І, Углава Т.Є. Методика формування самоосвітньої компетентності майбутніх педагогів професійного навчання. Всеукраїнська науково-методична конференція «Теорія і практика реалізації сучасних педагогічних методик та технологій в освіті» (Харків, 19–20 листопада 2020 р.). Харківській національний ун-т ім. В. Н. Каразіна С. 81-85.
 18. Беспарточна О. І. Подружня сумісність, як фактор стабільності шлюбу. Соціально–психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства: зб. наук. праць / за заг. ред. д.психол.н., проф. Ю.О.Бохонкової. Сєвєродонецьк: вид–во СНУ ім. В. Даля,2020. 232 с. С. 15-18.
 19. Поясок Т. Б., Беспарточна О. І. Полікультурна компетентність як складова професійної підготовки майбутніх економістів. Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи: збірник тез Міжнародної конференції у місті (Кременчук 14-15 травня 2019 р.). C.55-57.
 20. Bespartochna O. I. Modern scientific approaches to the definition of “Educational Тourism”. V Міжнародна науково-практична конференція “Психолого-педагогічні, правові та соціально-культурні проблеми сучасного суспільства» (Кременчук, КрНУ, 16-17 жовтня 2019 р.). С.221-223.
 21. Беспарточна О. І. Особливості навчального співробітництва викладачів і студентів у подоланні педагогічних бар’єрів. V Міжнародна науково-практична конференція “Психолого-педагогічні, правові та соціально-культурні проблеми сучасного суспільства» (Кременчук, КрНУ, 16-17 жовтня 2019 р.). С.109-111.
 22. Bespartochna O. I. Blockchain technology in the knowledge evaluation of the students and in the fight with the academic plagiarism. Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті та науці». Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (Мелітополь, 13-14 червня 2019 р.).
 23. Беспарточна О. І. Організація самостійної роботи студентів вищої школи у навчально-пізнавальній діяльності. IV Міжнародна конференція «Психолого-педагогічні та соціальні проблеми сучасного суспільства» (Кременчук, КрНУ, 2018 р.). С. 16–19.
 24. Беспарточна О. І. Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процес викладання гуманітарних дисциплін. ХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція „Ідеї академіка Вернадського та науково-практичні проблеми сталого розвитку регіонів”: тези доповідей (11-13 травня 2018 р.). Кременчук, 2018.

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях:

 • Член-кореспондент Української академії акмеологічних наук (№ К-124 від 28.10.2016)
 • Член Української асоціації сімейних психологів (сертифікат № КС-34 від 28.10.2020, протокол №9)
 • Член Асоціації міжнародного освітнього та наукового співробітництва (з 2020 р.)
 • Член Всеукраїнської громадської організації "Спілка освітян України" (посвідчення №294 від 05.01.2023)
 • Член громадської спілки "Національна психологічна асоціація" (з 2024 р.)
 • Член Асоціації психологів вищої школи України (сертифікат № 24/002 від 01.03.2024)

Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності):

18 років (2005–2023 рр.) – досвід практичної роботи.

Документи викладача


Посвідчення про членство в ГО "Асоціація психологів вищої школи України"


Посвідчення про членство в ГС "Національна психологічна асоціація"

Посвідчення про членство в ГО "Спілка освітян України"


Свідоцтво про членство в Асоціації міжнародного освітнього та наукового співробітництва
 


Сертифікат про підвищення кваліфікації


Сертифікат про участь у тренінгу


Сертифікат про підвищення кваліфікації


Сертифікат про підвищення кваліфікації експерта НАЗЯВО


Сертифікат про участь у вебінарі


Сертифікат про участь у вебінарі


Сертифікат про участь у міжнародному литовсько-українському проєкті


Сертифікат про участь у Міжнародній конференції (Молдова)


Сертифікат про міжнародне підвищення кваліфікації в 
Науково-дослідному інституті Люблінського науково-технологічного парку в м. Люблін (Польща)


Сертифікат про міжнародне стажування в Університеті Лестера (Велика Британія)


Сертифікат про участь у Міжнародній літній школі


Сертифікат про міжнародне стажування в Сілезькому технологічному університеті в м. Гливице (Польща)
 

Сертифікат про участь у Міжнародній школі-семінарі


Сертифікат про участь у навчальній програмі


Сертифікат про участь у навчальній програмі


Сертифікат про участь у навчальній програмі


Сертифікат про участь у навчальній програмі


Сертифікат про участь у навчальній програмі


Сертифікат про міжнародне стажування в Університеті Вітовта Великого в Каунасі (Литовська Республіка)


Сертифікат про участь в онлайн-семінарі


Грамота за підготовку студента-переможця
 


Свідоцтво про підвищення кваліфікації
 

Авторські свідоцтва

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір


Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір


Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір


Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір

© Copyright 2012–2024 Кафедра психології, педагогіки та філософії. All Rights Reserved.