Історія кафедри


Становлення кафедри

Набір студентів на спеціальність «Психологія» вперше було здійснено
2008 року на кафедрі соціально-політичних наук, яку Із 2001 року і до 2010 р. очолював тоді кандидат історичних наук, доцент С. Я. Фарина.

Саме йому вдалося створити колектив фахівців, завдяки зусиллям яких 2008 року було відкрито спеціальність «Психологія» та здійснено перший набір студентів.Кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри соціально-політичних наук Фарина Сергій Якович

Сьогодення кафедри


Із серпня 2010 року кафедру соціально-політичних наук очолила доктор педагогічних наук, професор Тамара Борисівна Поясок. 2012 року кафедру соціально-політичних наук було перейменовано у кафедру психології, педагогіки та філософії.


Доктор педагогічних наук, професор, академік Української академії акмеології, завідувач кафедри психології, педагогіки та філософії з 2010 по 2014 роки, декан факультету права, гуманітарних і соціальних наук, експерт Національного Агенства із забезпечення якості вищої освіти
Поясок Тамара Борисівна

Із 2014 по 2022 роки кафедру психології, педагогіки та філософії очолювала кандидат психологічних наук, доцент, член Української Асоціації екологічної психологічної допомоги, член Української Асоціації психології освіти і розвитку, член Національної психологічної асоціації України (дивізіон «Стресу і психологічної травми») Білоус Руслана Миколаївна

Із 2022 по 2023 роки кафедру психології, педагогіки та філософії очолювала доктор педагогічних наук, професор, експерт Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти, учений секретар Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Лариса Віталіївна Герасименко

У 2023–2024 н.р. обов’язки завідувача кафедри психології, педагогіки та філософії виконує кандидат психологічних наук, доцент, голова науково-методичної ради факультету права, гуманітарних і соціальних наук, експерт Національного Агентства із забезпечення якості вищої освіти
Ольга Володимирівна Літвінова.

Викладачі кафедри ППФ

Склад кафедри

Професійну підготовку студентів, науково-дослідну та виховну роботу
на кафедрі здійснюють 13 викладачів, з яких: п'ять докторів наук, професорів, сім кандидатів наук, доцентів, один старший викладач. Організацію освітнього процесу
забезпечує допоміжний персонал у складі двох осіб.

З моменту створення кафедри зусилля професорсько-викладацького
складу зосереджені на становленні та удосконаленні освітнього процесу,
розробці навчально-методичної документації, удосконаленню досвіду
консультативної психологічної роботи.


Навчально-методична робота

Викладачами кафедри розроблені навчальні курси:
– «Логіка наукових досліджень та академічного письма»;
– «Основи психотерапії»;
– «Психологія сім’ї та дитячо-батьківських відносин»;
– «Психологія життєвої траєкторії особистості»;
– «Основи групової психокорекції»;
– «Психологія кризових та психотравмуючих ситуацій»;
– «Сучасні психологічні технології в консультуванні»;
– «Медіапедагогіка та інформаційні технології в освіті»;
– «Сучасні освітні технології»;
– «Педагогічне спілкування» та ін.,
тренінги:
– «Соціально-психологічний тренінг»;
– «Психологічні творчо-оздоровчі практики»;
– «Використання метафоричних асоціативних зображень в роботі фахівців допомагаючи професій» тощо,
запроваджені у навчальний процес сучасні техніки фасилітації, діалогу, працюють віртуальні педагогічні студії.

Рішенням Державної акредитаційної комісії України університету надано ліцензію та сертифікати на провадження освітньої діяльності підготовки бакалаврів, магістрів за спеціальностями 053 «Психологія» та 011 «Освітні, педагогічні науки».

Науково-дослідна робота

Кафедра забезпечує виконання науково-дослідних робіт в галузі
психології та педагогіки.
Окрім того, на кафедрі здійснюється робота за такими напрямами:
– активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів;
– психологічна підготовка фахівця в сучасному освітньому просторі;
– теоретичні та прикладні аспекти вивчення змін психічного стану
особистості під впливом глобалізаційних процесів
;
– психологічна підготовка фахівців до професійної діяльності;
– формування життєвої та професійної перспективи особистості;
– теоретичні та прикладні аспекти психодіагностики та псикорекції.

Кафедра є співорганізатором Міжнародної науково-практичної конференції «Психолого-педагогічні, правові та соціально-культурні проблеми сучасного суспільства».

На кафедрі працює студентське наукове товариство з психології, проводиться робота з психологічного консультування, організовуються семінари, вебінари, конференції.

Студенти беруть участь у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт у галузі «Педагогічна та вікова психологія», «Гендерна психологія», «Загальна психологія», «Професійна освіта», у Міжнародному конкурсі студентських наукових робі зі спеціальності «Професійна освіта».

Міжнародна діяльність і навчально-виховна робота

З метою оптимізації навчально-виховної та наукової роботи кафедра розвиває широку географію творчих зв'язків та переймає досвід провідних наукових установ і вищих навчальних закладів України та світу, зокрема:
Волинського національного університету імені Лесі Українки, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Доцент Світлана Сошенко під час навчання в Бидгощі в рамках програми академічної мобільності ERASMUS+

Для забезпечення міжнародної академічної мобільності учасників освітнього процесу налагоджено зв'язки з Жешувським технологічним університетом імені І.Лукасєвича (м.Жешув, Польща), Жешувським університетом (м.Жешув, Польща), Краківською академією імені Анджея Фрича Моджевського (м.Краків, Польща), Університетом економіки в Бидгощі (м.Бидгощ, Польща), університетом Лестера (м.Лестер, Велика Британія), Пенсильванським університетом (м.Філадельфія, США) та іншіми зарубіжними закладами вищої освіти.

На базі кафедри працює психологічний гурток для старшокласників «Психологія здорового способу життя», головними завданнями якого є:
створення простору для спілкування молоді, яка цікавиться психологією;
допомога учасникам розібратися з власними комплексами та проблемами;
надання знань та навичок щодо використання психологічних технік у повсякденному житті.

На кафедрі створено кабінет психологічного консультування (ауд. 1516) для здійснення психологічної первинної допомоги студентам та викладачам. Викладачі, студенти та випускники кафедри проводять активну волонтерську діяльність, приймають участь у благодійних проектах, співпрацюють з різними фондами та організаціями.

© Copyright 2012–2024 Кафедра психології, педагогіки та філософії. All Rights Reserved.