Поясок Тамара Борисівна

Контактна інформація:

Тел. (Viber): (067) 269 78 96
E-mail: poyasoktb@ukr.net
Адреса: вул. Першотравнева, 20, корпус 1
Аудиторії: 1315, 1315А

ПосадаДекан факультету права, гуманітарних і соціальних наук, професор кафедри психології, педагогіки та філософії
Науковий ступіньДоктор педагогічних наук
Вчене званняПрофесор
Публікаційна активність
ORCIDhttps://orcid.org/0000-0003-2818-6524
Researcher IDU-7618-2017
Google Scholarhttps://scholar.google.com/citations?user=v5u2My4AAAAJ&hl=uk
ID ScopusID 57202587392
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202587392

Програми стажування (підвищення кваліфікації)

 • Сілезький технологічний університет, м. Глівіце (Польща). Участь у Міжнародному тиждні підготовки персоналу – 2023 за темою «Стійка співпраця в суспільстві, що швидко змінюється» (Sustainable collaboration in a rapidly changing society), 12–16 червня 2023 р.
 • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». Участь у міжнародній школі-семінарі «Сучасні педагогічні технології в освіті» м. Харків, 4–8 квітня 2023 р.
 • Університет Вітовта Великого в Каунасі (Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania). Програма академічної мобільності Erasmus+ “Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens (dComFra)” (15.07.2022–05.09.2022, 120 годин).
 • Національна академія педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти (15.02.2021–17.09.2021, 180 годин) Посвідчення про підвищення кваліфікації (стажування) СП 35830447 / 1625-21. Тема стажування: «Розвиток психолого-педагогічної компетентності науково-педагогічних працівників ЗВО» Випускна робота «Педагогічні умови підвищення ефективності взаємодії учасників освітнього процесу ЗВО в комп’ютерно-орієнтованому навчальному середовищі».
 • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». Участь у міжнародній школі-семінарі «Сучасні педагогічні технології в освіті» м. Харків, 29–31 січня 2020 р.
 • Університет економіки, м. Бидгощ (Польща). Тема стажування: «Інноваційні методи та технології навчання у вищій освіті», 19.04.2018.
 • Краківська Академія імені Анджея Моджевського, м. Краків (Польща). Тема стажування: «Новітні технології в процесі викладання у вищій школі», 27.01.2017.
 • Дніпропетровський університет імені А. Нобеля, стажування на кафедрі педагогіки і психології за програмою «Практична психологія»; 03.03.2016, довідка №154.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection):

 1. Поясок Т. Б., Беспарточна О. І., Ченчева О. О., Ченчевий В. В. Використання додатку доповненої реальності BlippAR у процесі комбінованого навчання студентів технічних спеціальностей. Інформаційні технології та засоби навчання. 2022. Т. 67, №2. С.199–212 (Web of Science)
 2. Poyasok T., Konovalenko Т., Nadolska Y., Serdiuk О., Striuk А. Digital and ICT literacy skills as one of the key competences of future foreign language teachers. AET 2021: Symposium on Advances in Educational Technology (Kyiv, Ukraine, November 12–13, 2021) (Scopus)
 3. Poyasok T., Bespartochna O., Chencheva O., Chenchevoi V. Application of the augmented reality technology in the preparation of the future electro-mechanic technicians-engineers. 25th IEEE International Conference of Problems of automated electric drive. Theory and practice (September 21–25, 2020) (Scopus)
 4. Poyasok T., Bespartochna O., Dniprovska T. Formation of scientific and research competence of future engineering electricians. Modern electrical and energy systems (MEES), 2019 International Conference on IEEE (Scopus)
 5. Беспарточна О. І., Поясок Т. Б. Організація педагогічної взаємодії учасників освітнього процесу в комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі закладу вищої освіти. Інформаційні технології та засоби навчання. 2018. Том 67, № 5. С.199–212 (Web of Science)
 6. Bespartochna O., Poyasok T., Grytsiuk O., Sivyakova G. On the expediency of introducing the "Mathematics - Theoretical Foundations of Electrical Engineering" integrated course into the educational process. Modern electrical and energy systems (MEES), 2017 International Conference on IEEE. C. 332–336 (Scopus).

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Поясок Т. Б., Беспарточна О. І. Об’єктно-компонентний метод опису результатів науково-педагогічних досліджень. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 2023. №2(139). С.28-34.
 2. Поясок Т.Б., Беспарточна О. І., Москалик Г. Ф., Клецова О. Т. Формування медіакомпетентності у майбутніх педагогів вищої школи. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Кременчук: КрНУ, 2023. Вип.1(138). С.22–29.
 3. Поясок Т. Б. Технологія формування прогностичної компетентності студентів у процесі фахової підготовки. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Педагогічні науки. 2021. Вип. 4 (45). С. 179–189.
 4. Поясок Т. Б. Формування позитивного іміджу майбутнього викладача вищої школи як складова його професійної підготовки. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля Серія: Педагогіка та психологія. 2020. № 20 (2). С. 37–47.
 5. Поясок Т. Б., Беспарточна О. І. Формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя музики в умовах педагогічного коледжу. Теорія і практика управління соціальними системам: філософія, психологія, педагогіка, соціологія: щоквартальний науково-практичний журнал. 2019. №4. С. 13–22.
 6. Поясок Т. Б., Беспарточна О. І. Формування полікультурної компетентності майбутніх економістів. Engineering and Educational Technologies. 2019. Vol.7(1). pp. 56–64.
 7. Поясок Т. Б. Формування культури інтернет-комунікації у майбутніх економістів. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Кременчук: КрНУ, 2019. Вип.2/2019 (115), част. 2. С. 11–17.
 8. Беспарточна О. І., Поясок Т. Б. Формування професійної компетентності майбутнього кваліфікованого робітника у процесі професійної підготовки. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Кременчук: КрНУ, 2018. Вип. 2/2018 (109), част. 2. С. 102–108.
 9. Беспарточна О. І., Поясок Т. Б., Скрипник В. Л. Професійна підготовка майбутніх правознавців в умовах дистанційного навчання. Наука і освіта. 2018. №2. С.34-42.
 10. Поясок Т. Б., Зюман Г. Ю. The development of person-to-person relationships through dialogical communication. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Педагогічні науки. Вип. 1/2017(2), част. 2. С. 120–126.
 11. Поясок Т. Б., Беспарточна О. І. Акмеологічний аспект застосування дистанційного навчання у професійній підготовці фахівців. Неперервна освіта: акмеологічні студії. (Педагогічні науки. Психологічні науки): наук. журнал / за заг. ред. Гладкової В. М. К.: Київ. Ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. №1. 120 с. Київ, 2017. Вип.№1. С. 76-84.
 12. Поясок Т. Б., Кота Б. В. Інформаційно-математична компетентність як важлива складова професійної підготовки правознавців. Інженерні та освітні технології. Кременчук, 2017. №3 (19). С.156–163.
 13. Поясок Т. Б., Зюман Г. Ю. Діалогічне спілкування як основа інтерактивного навчання у вищій школі. Інженерні та освітні технології. Кременчук, 2017. №3 (19). С. 124–132.
 14. Поясок Т. Б., Зюман Г. Ю. Акмеологічна спрямованість формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників. Неперервна освіта: акмеологічні студії. 2017. № 2. С. 83–93.

Наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір

 1. № 98238 Підручник «Медіапедагогіка».
 2. № 98235 Навчальний посібник «Інтерактивний навчальний посібник «Сучасні технології освітнього процесу».
 3. № 98189 Навчальний посібник «Словник термінів з педагогіки вищої школи (українсько-англійський, англо-український).
 4. № 99388 Монографія «Система застосування інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх економістів».
 5. № 100796 Наукова стаття «Організація педагогічної взаємодії учасників освітнього процесу в комп'ютерно орієнтованому навчальному середовищі закладу вищої освіти».
 6. № 99583 Навчальний посібник «Математика для інженерів. Інтегрований курс»

Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора):

 1. Поясок Т. Б., Беспарточна О. І., Квасник О. В., Шаполова В. В. Загальна психологія: навчальний посібник. Харків: ФОП Бровін О. В., 2023. 396 с.
 2. Поясок Т. Б., Беспарточна О. І., Квасник О. В. Педагогічна риторика та психологія комунікації: навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти. Харків: ФОП Бровін О. В., 2023. 196 с.
 3. Поясок Т. Б., Магдисюк Л. І., Оксенчук Т. В. Освітнє середовище в iнклюзивнiй групi закладу дошкiльної освiти. Шляхи подолання кризи читання: соціальнокомунікаційні та психолого-педагогічні аспекти: колективна монографія. Кременчук: КрНУ, 2022.
 4. Поясок Т. Б., Кірюхіна М. В. Гуманітарна підготовка майбутніх технічних фахівців авіаційної галузі: інноваційний підхід: монографія. Кременчук: НОВАБУК, 2022. 168 с.
 5. Поясок Т. Б. Formation of education and professional motivation of the future teacher. Проблеми мотивації особистості в сучасному освітньому просторі: колективна монографія / наук. ред. Л. В. Герасименко, В. Ф. Моргун. Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2020. С. 128–149.
 6. Поясок Т. Б., Беспарточна О. І., Костенко О. В. Сучасні технології освітнього процесу: інтерактивний навчальний посібник. Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2020. 228 с.
 7. Поясок Т. Б., Беспарточна О. І., Герасименко Л. В. Словник термінів з педагогіки вищої школи (українсько-англійський, англо-український): навчальний посібник. Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2019. 120 с.
 8. Загірняк М. В., Поясок Т. Б., Беспарточна О. І., Токарєва А. В. Медіапедагогіка: підручник(для студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів закладів вищої освіти). 2-ге вид., переробл. і доповн. Харків: ДРУКАРНЯ МАДРИД, 2018. 316 с.
 9. Загірняк М. В., Поясок Т. Б. Медіапедагогіка: навч. посібник (для студентів вищих навчальних закладів). Харків: ДРУКАРНЯ МАДРИД, 2015. 232 с.
 10. Грицюк О. С., Ляшенко В. П., Поясок Т. Б., Черненко В. П. Математика для інженерів. Інтегрований курс (із задачами прикладного характеру та застосуванням Mathcad): навчальний посібник / за ред.. В. П. Ляшенка. Кременчук: КрНУ імені Михайла Остроградського, 2016. 232 с.
 11. Поясок Т. Б. Психолого-педагогічна підготовка фахівців виробничої сфери (на прикладі напряму підготовки «Економіка і підприємництво»): монографія. Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2011. 162 с.
 12. Поясок Т. Б. Полікультурність у вищій економічній освіті. Проблеми полікультурності у неперервній професійній освіті: колективна монографія / за ред. чл.-кор. НАПН України К. В. Балабанова, С. О. Сисоєвої, проф. І. В. Соколової / МОНМС. Маріупольський держ. ун-т. Маріуполь, 2011. С. 66–70.
 13. Поясок Т. Б. Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців виробничої сфери (на прикладі напряму підготовки «Економіка і підприємництво): монографія. Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2011. 160 с.

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування:

 1. Беспарточна О. І., Поясок Т. Б. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Сучасні освітні технології» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 011 – «Освітні педагогічні науки» освітнього ступеня «магістр». Кременчук, 2021. 23 с.
 2. Беспарточна О. І., Поясок Т. Б. Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «Сучасні освітні технології» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 011 – «Освітні педагогічні науки» освітньо-професійної програми «Освітні педагогічні науки» освітнього ступеня «магістр». Кременчук 2021. 97 с.
 3. Беспарточна О. І., Поясок Т. Б. Методичні вказівки щодо семінарських занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Психологія» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 035.04 «Філологія» (спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури» (переклад включно; перша англійська); 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»; 061 «Журналістика»; 081 «Право», 014.01 «Середня освіта» (Українська мова і література) освітнього ступеня «Бакалавр». Кременчук, 2021. 60 с.
 4. Поясок Т. Б., Беспарточна О. І. Методичні вказівки щодо практичних занять, лабораторної і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методологія і логіка наукових досліджень» для підготовки доктора філософії денної та вечірньої форми навчання за спеціальністю 015 Професійна освіта; освітнього ступеня «Доктор філософії». Кременчук: Вид. відділ КрНУ імені Михайла Остроградського, 2018. 92 с.
 5. Поясок Т. Б., Беспарточна О. І. Методичні вказівки щодо семінарських занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Сучасні технології освітнього процесу» для аспірантів денної та вечірньої форм навчання зі спеціальності 015 Професійна освіта; освітнього ступеня «Доктор філософії». Кременчук: Вид. відділ КрНУ імені Михайла Остроградського, 2018. 92 с.
 6. Поясок Т. Б., Беспарточна О. І. Методичні вказівки що до семінарських, практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Медіапедагогіка» для студентів денної та заочної форми навчання всіх спеціальностей освітній ступінь «магістр». Кременчук: Вид відділ КрНУ імені Михайла Остроградського, 2018. 77 с.
 7. Поясок Т. Б., Білоус P. M. Методичні вказівки щодо семінарських занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Загальна психологія» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 053 «Психологія» освітнього ступеня «бакалавр». Кременчук: Вид відділ КрНУ імені Михайла Остроградського, 2018. 114 с.
 8. Поясок Т. Б. Загальна психологія: Опорний конспект лекцій, Навчальний посібник для студентів напряму підготовки «Психологія». Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2011. 176 с.

Виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах:

 • член редакційної колегії «Вісника КрНУ імені Михайла Остроградського. Серія. Педагогічні науки» (Україна, м. Кременчук, КрНУ);
 • член редакційної колегії «Вісника КрНУ імені Михайла Остроградського» (Україна, м. Кременчук, КрНУ);
 • член редакційної колегії наукового видання «Зошити наукові ВСГ. Серія: Освіта–Родина–Суспільство» Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoly Gospodarki // Edukacja –Rodzina – Spoteczenstwo (Польща, м. Бидгощ);
 • член редакційної колегії науково-практичного журналу «Інженерні та освітні технології» (Україна, м. Кременчук, КрНУ);
 • член редакційної колегії науково-практичного журналу «Теорія і практика правління соціальними системами // Щоквартальний науково-практичний журнал. Харків: НТУ «ХПІ»;
 • керівник НДР за Р/Н 0116U0045581 «Психолого-педагогічні засади реформування організації та змісту діяльності вищої школи в Україні (теоретико-методологічний аспект);
 • виконавець науково-дослідної роботи за договором №498/21 від 17.05.2021 р. «Педагогічний тренінг «Мистецтво управлінського спілкування як засіб формування корпоративної культури».

Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника:

2010–2013 рр. – завідувач кафедри соціально-політичних наук;

із 2011 р. дотепер – декан факультету права, гуманітарних і соціальних наук;

із 2016 р. дотепер – гарант освітньої програми 015 «Професійна освіта», третій рівень PhD – доктор філософії.

із 2023 р. – гарант освітньої програми 011 «Освітні, педагогічні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад:

1. Голова спеціалізованої вченої ради К 45.052.07 у КрНУ імені Михайла Остроградського.

2. Член спеціалізованої вченої ради К 08.120.02 у ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля».

3. Офіційний опонент:

 • ДФ 56.146.012 (разова спеціалізована вчена рада), спец. 015 – професійна освіта за спеціалізаціями (30.11.2021);
 • Д 26.133.06, спец. 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (10.03.2020);
 • Д 17.127.04, спец. 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (18.11.2019);
 • Д 26.133.06, спец. 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (18.12.2018);
 • К 108.120.02, спец. 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (09.11.2018);
 • Д 70.052.05, спец. 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (28.04.2018);
 • Д 44.053.01, спец. 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (14.12.2017);
 • К 08.120.02, спец. 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (25.11.2016);
 • Д 17.127.04, спец. 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (03.06.2015);
 • Д 29.053.01, спец. 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (29.06.2016);
 • К 08.120.02, спец. 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (22.10.2015);
 • Д 26.451.01, спец. 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (22.06.2016) та ін.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня, наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

Науковий керівник шести здобувачів, які отримали документ про присудження наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти:

 1. Попенко Н.В. (2020 р.);
 2. Олексієнко Л.А. (2019 р.);
 3. Грицюк О.С. (2016 р.);
 4. Кондрашова О.В. (2016 р.);
 5. Мартиненко М.Ю. (2015 р.);
 6. Максимова Л.П. (2015 р.).

Робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)

 1. Експерт Національного агентства забезпечення якості освіти України:
  • голова комісії акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 011 «Науки про освіту» освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки» за третім рівнем вищої освіти у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка;
  • експерт комісії акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 015 «Професійна освіта» освітньо-наукової програми «Професійна освіта» за третім рівнем вищої освіти у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка;
  • експерт комісії акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 015 «Професійна освіта» освітньо-наукової програми «Професійна освіта» за третім рівнем вищої освіти у Полтавському національному університеті імені В.Г.Короленка;
  • голова комісії акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 015 «Професійна освіта» освітньо-наукової програми «Професійна освіта» за третім рівнем вищої освіти у Глухівському національному педагогічному університеті;
  • експерт комісії акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 011 «Науки про освіту» освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки» за третім рівнем вищої в Інституті вищої освіти НАПН України
 2. Член науково-методичної ради ИОН України (підкомісія 015 – професійна освіта).
 3. Член наукової ради МОН України (секція Педагогіка, психологія, проблеми молоді та спорту).

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету,суддівського корпусу):

 1. Організатор і член журі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка» для вищих навчальних закладів з непедагогічного профілю.
 2. Керівництво студентами Ченчива О., Трошина С., які зайняли І місце у ІІ турі конкурсі студентських наукових робіт Мелітопольського педагогічного університету (Мелітополь, 2020).
 3. Керівництво студенткою Зюман Г. Ю., яка зайняла ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з професійної педагогіки (Харків, 2016).
 4. Керівництво студенткою Ніколаєнко В. А., яка зайняла ІІ місце у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з педагогіки (Кременчук, 2015).

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:

 1. Поясок Т. Б., Беспарточна О. І. Когнітивний аспект як складова професійної підготовки майбутнього педагога. Міжнародної науково-практичної конференції «Модернізація освіти та соціальної роботи в контексті глобальних викликів» (Рівне, 8 червня 2023 року).
 2. Поясок Т. Б., Гладка О. М. Методи формування педагогічної майстерності майбутнього викладача у процесі професійної підготовки. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Психолого-педагогічні, правові та соціально-культурні проблеми сучасного суспільства» (Кременчук, КрНУ, 20–21 жовтня 2021 р.). С.160–163.
 3. Поясок Т. Б., Мусієнко М. Ж. Комунікативна компетентність як чинник розвитку особистості. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Психолого-педагогічні, правові та соціально-культурні проблеми сучасного суспільства» (Кременчук, КрНУ, 20–21 жовтня 2021 р.). С.157–160.
 4. Поясок Т. Б., Вербецька Е. Розширення комунікативних навичок викладачів іноземної мови в рамках системи непереревної професійної освіти. Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Глухів, 13 травня 2022 р.) / Глухівський НПУ ім.О.Довженка, 2022. 317 с. С.218–220.
 5. Поясок Т. Б., Тимошенко А. О. Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності з інформатики студентів засобами інтерактивних технологій. Збірник XIX Міжнародної науково-практичної конференції «Ідеї академіка В.І.Вернадського і науково-практичні проблеми сталого розвитку освіти і науки». Кременчук: КрНУ, 2021. С.26.
 6. Поясок Т. Б., Валкова В. Л. Застосування комп’ютерних ігор і симуляцій у навчанні. Збірник XIX Міжнародної науково-практичної конференції «Ідеї академіка В.І. Вернадського і науково-практичні проблеми сталого розвитку освіти і науки». Кременчук: КрНУ, 2021. С.27.
 7. Поясок Т. Б., Скребкова К. Роль міжсекторного партнерства у розвитку та впровадженні дуальної освіти в Україні. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Людина в інформаційному просторі» (Кременчук, 13 листопада 2020 р.).
 8. Poyasok T. B., Bespartochna O. I. Мethodology of scientific researches a component of professional training of future masters. Матеріали VI науково-практичної конференції «Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його соратників та учнів» (28 травня 2020 р.) / за заг. ред. О.Г.Романовського. Х.: НТУ «ХПІ», 2020. 517 с. С. 400–404.
 9. Поясок Т. Б., Беспарточна О. І. Полікультурна компетентність як складова професійної підготовки майбутніх економістів. Збірник тез Міжнародної конференції «Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи» (Кременчук, 14–15 травня 2019 р.). Кременчук: КрНУ, 2019. C.55–57. 102 с.
 10. Поясок Т. Б., Бредун Ю. С. Сприятливе дидактичне середовище запорука успішної взаємодії викладача і студента. Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. «Психолого-педагогічні, правові та соціально-культурні проблеми сучасного суспільства» (Кременчук, 16–17 жовтня 2019 р.) / редкол.: В. Д. Шаповал (голова), Н. В. Шапова (відпов. секр.) та ін. ПП Щербатих О. В.: Кременчук, 2019. С. 188–189.
 11. Поясок Т. Б., Попенко Н. В. Аналіз соціально-гуманітарної складової професійної підготовки магістрів природничих спеціальностей. Матеріали IV Міжнародної конференції «Психолого-педагогічні та соціальні проблеми сучасного суспільства». Кременчук: КрНУ, 2018. С.44–47.
 12. Поясок Т. Б., Олексієнко Л. А. Особливості перекладацької практики майбутніх перекладачів в університетах Австрії. Матеріали IV Міжнародної конференції «Психолого-педагогічні та соціальні проблеми сучасного суспільства». Кременчук: КрНУ, 2018. С.42–44.
 13. Поясок Т. Б., Беспарточна О. І. Організація дистанційної освіти у вищих навчальних закладах. Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Ідеї Вернадського та науково-практичні проблеми стійкого розвитку регіонів» (Кременчук, 1–3 червня 2017 р.). С.46.
 14. Поясок Т. Б, Попенко Н. В. Впровадження дистанційних технологій у підготовку магістрів денної форми навчання. Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Ідеї Вернадського та науково-практичні проблеми стійкого розвитку регіонів» (Кременчук, 1–3 червня 2017 р.). С.45.

Керівництво школярем, який зайняв призове місце III–IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II–III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Національного центру «Мала академія наук України»; участь у журі олімпіад чи конкурсів «Мала академія наук України»:

2012 р. – Голова журі ІІ етапу конкурсу науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру «Мала академія наук України» з психології (м. Кременчук)

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях:

Академік української академії акмеологічних наук (диплом № А-88 від 23.10.2013)

Член Асоціації міжнародного освітнього та наукового співробітництва (з 2020 р.)

Член Всеукраїнської громадської організації "Спілка освітян України" (посвідчення № 293 від 05.01.2023)

Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності):

42 роки (1981–2023 рр.) – досвід практичної роботи.

Документи викладача

Посвідчення про членство в ГО "Спілка освітян України"


Свідоцтво про членство в Асоціації міжнародного освітнього та наукового співробітництва
 


Сертифікат про підвищення кваліфікації


Сертифікат про міжнародне підвищення кваліфікації (Литовська Республіка)


Сертифікат про участь у тренінгу для експертів НАЗЯВО


Сертифікат про участь у міжнародному литовсько-українському проєкті


Сертифікат про участь у міжнародному литовсько-українському проєкті


Сертифікат про міжнародне стажування в Університеті Лестера (Велика Британія)


Сертифікат про міжнародне стажування в Сілезькому технологічному університеті в м. Гливице (Польща)

Сертифікат про участь у Міжнародній школі-семінарі


Сертифікат про участь у навчальній програмі


Сертифікат про участь у навчальній програмі


Сертифікат про участь у навчальній програмі


Сертифікат про участь у навчальній програміСертифікат про міжнародне стажування в Університеті Вітовта Великого в Каунасі (Литовська Республіка)

Сертифікат про підвищення кваліфікації в Українській інженерно-педагогічній академії 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 

Сертифікат про міжнародне стажування в м. Краків (Польща, 2017 р.) 

Авторські  свідоцтва


Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір


Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір


Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір

© Copyright 2012–2024 Кафедра психології, педагогіки та філософії. All Rights Reserved.