Освітньо-педагогічні студії




Віртуальна
педагогічна студія

Віртуальна педагогічна студія створена в допомогу стейкхолдерам освіти
у побудові ефективного освітнього процесу



Сучасні технології освітнього процесу

Інтерактивний навчальний посібник

Інтерактивний навчальний посібник «Сучасні технології освітнього процесу» містить силабус навчальної дисципліни, відеолекції, тести, довідник відомих педагогів і психологів сучасності та минулого, словник термінів та понять, корисні посилання.

Про авторів інтерактивного навчального посібника:

Поясок Тамара Борисівна – доктор педагогічних наук, професор, академік Української академії акмеології, декан факультету права, гуманітарних і соціальних наук, експерт Національного Агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Автор понад 120 наукових і науково-методичних праць, серед яких: 1 монографія, 5 колективні монографії, навчально-методичний комплекс «Психологія та педагогіка», 6 підручників і навчальних посібників, з яких 3 – з грифом Міністерства освіти і науки України. Понад 100 статей в наукових фахових виданнях як України так і закордоном, в тому числі, які входять до міжнародних науковометричних баз даних відповідно «ISI Web of Knowledge» і «Scopus», матеріали міжнародних конференцій. Член редколегій 3-х українських наукових збірників та 1 зарубіжного. Науковий керівник 4-х захищених дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Беспарточна Олена Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, член-кореспондент Української академії акмеологічних наук, доцент кафедри психології, педагогіки та філософії Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, експерт Національного Агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Автор понад 70 публікацій, з них: 1 монографія, 4 колективні монографії, понад 30 статей в наукових фахових виданнях як України так і закордоном, в тому числі, які входять до міжнародних науковометричних баз даних відповідно «ISI Web of Knowledge» і «Scopus», матеріали міжнародних конференцій. Член редколегій 3-х українських наукових збірників та 1 зарубіжного. Науковий керівник захищеної дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Костенко Оксана Василівна – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач Вищого професійного училища №7 м. Кременчук Полтавської області, завідувачка науково-практичної лабораторії з підготовки обліковців з реєстрації бухгалтерських даних; аспірант третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії) за спеціальністю 015 Професійна освіта Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Автор понад 10 статей в наукових фахових виданнях, матеріали міжнародних конференцій. 3-х разовий переможець обласного конкурсу «Мультимедійний простір профільної освіти». 2-х разовий переможець всеукраїнського конкурсу на кращий електронний освітній ресурс «Планета ІТ».

© Copyright 2012–2024 Кафедра психології, педагогіки та філософії. All Rights Reserved.