Герасименко Лариса Віталіївна

Контактна інформація:

Тел. (Viber): (067) 900 43 65
                          (066) 939 19 32
E-mail: gerasimenko24@gmail.com
Адреса: вул. Першотравнева, 20, корпус 1
Аудиторії: 1502, 1205

ПосадаУчений секретар університету, професор кафедри психології, педагогіки та філософії
Науковий ступіньДоктор педагогічних наук
Вчене званняПрофесор
Публікаційна активність
ORCIDhttps://orcid.org/0000-0003-3725-8681
Researcher IDU-7685-2017
Google Scholarhttps://scholar.google.com/citations?user=R12AjEQAAAAJ&hl=uk
ID ScopusID 57211998313
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211998313

Програми стажування (підвищення кваліфікації)

 • International Historical Biographical Institute (Dubai – New York – Rome – Jerusalem – Beijing), за темою «Разом із визначними лідерами сучасності: цінності, досвід, знання, компетентності і технології для формування успішної особистості та трансформації оточуючого світу». Жовтень 2021 р.
 • Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди (м. Харків), стажування з проблем педагогіки вищої школи. Березень 2019 р.
 • Краківська Академія Анджея Моджевського (м. Краків, Польша), Тема стажування: «Новітні технології в процесі викладання у вищій школі». Січень 2017 р.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection):

 1. Герасименко Л., Сабадир К. Формування пізнавальної мотивації школярів у позаурочній діяльності. Наука і освіта: науково-практичний журнал. Серія «Психологія». №2–3. Одеса, 2016. С.110–115. (Scopus)
 2. Herasimenko L., Slavko G., Serhiienko S. Digitalization of Electrical Engineering Education and Automatic Assessment of Study Results. Proceedings of the International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES 2019), статья № 8896676, pp. 414-417, 2019. DOI: 10.1109/MEES.2019.8896676 (Scopus)
 3. Herasimenko L., Chornyi O., Zelenska L. Diagnostic Assessment of the Competency Maturity of Electrical Engineers through Profession-oriented Problems. Proceedings of the 25th IEEE International Conference on Problems of Automated Electric Drive. Theory and Practice (PAEP 2020), статья №9240864, 2020. DOI: 10.1109/PAEP49887.2020.9240864 (Scopus)
 4. Herasimenko L., Chornyi O.P., Busher V.V. The learning process simulation based on differential equations of fractional orders. CEUR Workshop Proceedings, 2879, pp. 473-483, 2020. (Scopus)
 5. Herasimenko L., Neizhpapa L., Dziurakh Yu., Bogouta V., Zelman L. Práticas pedagógicas inovadoras na ensino superior do século XXI (aspectos da administração pública). Laplageemrevista. v. 7, n. 1, pp.423–428, 2021: Jan./April - Educaçãoescolar, ensino-aprendizagem e expectativas DOI: https://doi.org/10.24115/S2446-6220202171 (Web of Science)
 6. Herasimenko L., Zagirniak D., Sizova K., Bilous R., Soshenko S., Shmeleva A. Academic Performance’ Dynamics of Generation Z Representatives (Electrical Engineering Students and Other Specialties) during the Transition to E-learning in Covid-19 Crisis. 2021 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES). 21–24 Sept. 2021. DOI: 10.1109/MEES52427.2021.9598577 (Scopus)
 7. Herasimenko L., Chencheva O., Chenchevoi V., Bespartochna O., Shmeleva A., Kolysnychenko I. Application of Visualization Systems based on Augmented Reality Technology in Teaching Students of Technical Specialties. 2021 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES). DOI: 10.1109/MEES52427.2021.9598605 (Scopus)
 8. Herasimenko L. Chornyi O., Tytiuk V., Bigdan M., Busher V. Visualisation of the Maturity of Future Electrical Engineers Professional Competencies. 2021 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES). DOI: 10.1109/MEES52427.2021.9598577 (Scopus)
 9. Herasimenko L. Busher V., Chornyi O., Tytyuk V., Khandakji K., Zakis J. Evaluation of Students' Learning Based on Cybernetic Models with Differential Equations of Fractional Order. Proceedings of the 2021 International e-Engineering Education Services Conference, e-Engineering 2021, статья №9470610, pp.84–87, 2021. DOI: 10.1109/e-Engineering47629.2021.9470610 (Scopus)

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Herasimenko L. Childhood problem in pedagogical heritage of P. Kapterev. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Кременчук: КрНУ, 2017. Вип. 2/2017 (103), част. 2. С.12–18.
 2. Герасименко Л. Дидактичний вибір у системі навчання: досвід і сучасність. Інженерні та освітні технології. Кременчук: КрНУ, 2017. С.56–63.
 3. Герасименко Л. Питання пізнавального інтересу в дидактиці П. Каптерєва. Педагогічні науки. 2018. №71. С.35–39.
 4. Герасименко Л. Релігійний компонент у змісті шкільного навчання другої половини ХІХ–початку ХХ століття. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Кременчук: КрНУ, 2018. Вип.2/2018(109), част. 2. С.5–9.
 5. Герасименко Л. Питання громадянського виховання в педагогічних системах О. Строніна та П. Каптерєва. Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. пр. 2018. № 5(91). Харків: ТОВ «Видав.НТМТ», 2018. С.262–272.
 6. Герасименко Л., Строніна О. Гуманістичні ідеї в науково-педагогічному доробку. Інженерні та освітні технології. 2019. № 7(2). С.160–169.
 7. Герасименко Л., Лебединська Г. Формування соціального інтелекту у студентів технічних професій. Технології розвитку інтелекту. 2020. Т. 4, № 2(27).
 8. Герасименко Л., Чорний О. Оцінка сформованості фахових компетентностей студентів галузі електроінженерія. Інженерні та освітні технології. 2021. Т. 9. № 1. С.40–51. http://eetecs.kdu.edu.ua/

Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії:

 1. Електромеханіка. Збірник задач для самостійного розв’язання / О. Чорний, Ю. Зачепа, А. Артеменко, Л. Герасименко, В. Титюк. Кременчук: ПП Щербатих О.В, 2021. 112 с.
 2. Герасименко Л. Формування професійної мотивації студентів-психологів засобами ситуаційного моделювання / Проблеми мотивації особистості в сучасному освітньому просторі: колективна монографія; ред. Л. Герасименко, В. Моргун. Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2020. С.172–189.
 3. Герасименко Л. В., Поясок Т. Б., Беспарточна О. І. Словник термінів з педагогіки вищої школи (українсько-англійський, англо-український): навчальний посібник. Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2019. 120 с.
 4. Герасименко Л. В. Антропологічне підґрунтя навчально-виховного процесу / Психолого-педагогічні проблеми розвитку особистості: колективна монографія; за ред. В. Ф. Моргун, Л. В. Герасименко, Р. М. Білоус. Кременчук: КрНУ імені Михайла Остроградського, 2016. 420 с., С.7–35.

Наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір:

 1. Чорний О. П., Герасименко Л. В. Засоби діагностування сформованості компетентностей інженерів електромеханіків. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №99663 від 14.09.2020.
 2. Чорний О. П., Герасименко Л. В. Використання математичних моделей в організації освітнього процесу. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №98242 від 18.06. 2020.
 3. Герасименко Л. В., Поясок Т. Б., Беспарточна О. І. Навчальний посібник «Словник термінів з педагогіки вищої школи (українсько-англійський, англо-український)». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №98189 від 17.06.2020.
 4. Чорний О. П., Герасименко Л. В., Бушер В. В.,Титюк В. К. Математичні моделі процесу навчання та їх застосування для оцінки набуття компетенцій студентами технічних спеціальностей. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №97271 від 21.04.2020.

Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання:

Член редакційної колегії електронного фахового журналу за спеціальністю 011 «Інженерні та освітні технології» (Україна, м. Кременчук, КрНУ).

Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/ інституту/ факультету/ відділення (наукової установи)/ філії/ кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/ відділу (наукової установи)/ навчально-методичного управління (відділу)/ лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/ вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/ відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника:

Із 2018 року і дотепер – учений секретар Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад:

 1. Член спеціалізованої вченої ради К 45.052.07 на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю:
  • 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти;
 2. Член спеціалізованої вченої ради Д 44.053.03 на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями:
  • 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;
  • 13.00.09 – теорія навчання.

Робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю):

 • Експерт Національного агентства забезпечення якості освіти України (НАЗЯВО);
 • Член експертної групи з акредитації освітніх програм «Педагогіка вищої школи» та «Педагогіка середньої освіти» магістерського рівня підготовку в Одеській академії неперервної освіти (2021 р.).

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:

 1. Герасименко Л. В. Методичні вказівки щодо практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вікова і педагогічна психологія». Кременчук: КрНУ, 2021. 48 с.
 2. Герасименко Л. В. Методичні вказівки щодо семінарських занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Педагогіка». Кременчук: КрНУ, 2019. 30 с.
 3. Герасименко Л. В. Методичні вказівки щодо семінарських занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Етичний кодекс ученого» для аспірантів денної та вечірньої форм навчання всіх спеціальностей освітнього ступеня «Доктор філософії». Кременчук: КрНУ, 2019. 22 с.
 4. Герасименко Л. В. Методичні вказівки щодо практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи психології і педагогіки вищої школи» для студентів денної і заочної форм навчання всіх спеціальностей освітнього ступеня «Магістр». Кременчук: КрНУ, 2017. 42 с.

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету,суддівського корпусу):

Науковий керівник студентки Довженко В.С., яка зайняла І місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Педагогічна та вікова психологія» (м. Одеса, 2018 р.)

Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики:

 1. Герасименко Л., Чорний О. Удосконалення кібернетичної моделі для оцінки набуття студентами технічних спеціальностей фахових компетентностей. «НТЕРНЕТ–ОСВІТА–НАУКА–2020» (ІОН–2020): збірник праць ХІІ Міжнар. наук.-практ. конференції. (Вінниця, 26–29 травня 2020 р.). С.223–224.
 2. Герасименко Л. В., Чорний О. П. Формування професійної компетентності майбутніх інженерів засобами професійно-орієнтованих завдань. «Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій»: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Бахмут, 27 травня 2020 р.) / Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут); упоряд. Г. Г. Михальченко: у 2-х т. Бахмут: ННППІ УІПА, 2020. Т. 1. С. 40–43.
 3. Герасименко Л. В., Брага С. Ю. Проблема ригідності матерів. «Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у XXI ст.»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 24–25 січня 2020 р.). С.56–59.
 4. Герасименко Л. В., Брага С. Ю. Автономність як психолого-педагогічна проблема. «Модернізація та наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку суспільства і технологій»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 24–25 січня 2020 р.). С.68–71.
 5. Герасименко Л. В., Брага С. Ю. Автономність як чинник психологічного здоров’я особистості. «Теоретичні та практичні аспекти розвитку науки та освіти»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 22–23 січня 2020 р.). С. 39–41.
 6. Герасименко Л. В., Дернова М. Г., Перевознюк В. А. Роль сучасного європейського університету в умовах глобалізації. «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика»: матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 6–8 червня 2019 р.). С.25–27.
 7. Герасименко Л. В., Лебединська Г.О. Проблема формування глобального екологічного мислення. Improving the life quality: view of scientists. Volume of Scientific Papers (The Academy of Management and Administration in Opole, 2019).
 8. Герасименко Л. В., Троцький С. О. Сутність поняття «міжкультурна компетентність» у сучасній науковій думці. «Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи»: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 2019. С.21.
 9. Герасименко Л. В., Григор’єва О. Є. Батьківщина Гоголя – моя батьківщина (родинна розповідь як засіб формування патріотизму сучасної молоді). «Сорочинський ярмарок – історична пам’ятка ярмаркування в Україні»: матеріали Міжнар. конф. 2018. С.84–86.
 10. Герасименко Л. В., Грищенко В.А. Особливості професійної мотивації студентів вищих навчальних заклад. «Ідеї академіка В.І.Вернадського та науково-практичні проблеми сталого розвитку регіонів»: матеріали ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Кременчук, 11–13 травня 2018 р.). С.25–26.
 11. Герасименко Л. В. Ідеї полікультурної освіти у вітчизняній педагогічній спадщині другої половини ХІХ-початку ХХ століття. «Модернізація змісту освіти в контексті полікультурного середовища» (до 100-річчя Національної академії наук України): матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. (Кременчук, 23–24 листопада 2017 року). С.12–13.

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

 • Член ГО «Міжнародна асоціація сучасної освіти, науки і культури».

Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років:

Із 1996 і дотепер – 24 роки на посадах науково-педагогічного працівника.

Документи викладача


Сертифікат про проходження тренінг-курсу


Сертифікат про підвищення кваліфікації


Сертифікат про підвищення кваліфікації


Сертифікат про міжнародне стажування за програмою ERASMUS+ (dComFra) в Університеті Вітовта Великого в Каунасі (Литовська Республіка)


Сертифікат про володіння польською мовою на рівні B2 “Kurs jezyka polskiego”, виданий Університетом економіки в Бидгощі (Польща)

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 


Сертифікат про міжнародне підвищення кваліфікації


Сертифікат про участь у міжнародній конференції


Сертифікат про підвищення кваліфікації


Сертифікат про проходження тренінгу

© Copyright 2012–2024 Кафедра психології, педагогіки та філософії. All Rights Reserved.