ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 053 «Психологія», галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки


Робочі навчальні програми


ОПП 2023–2024 н.р.


Силабуси навчальних дисциплін


  • ООК-1 Методика викладання психології в закладах вищої освіти (силабус). Переглянути
  • ООК-2 Іноземна мова за професійним спрямуванням (силабус). Переглянути
  • ООК-3 Методика та організація наукових досліджень в галузі психології (силабус). Переглянути
  • ООК-5 Практикум з психотерапії (силабус). Переглянути

© Copyright 2012–2024 Кафедра психології, педагогіки та філософії. All Rights Reserved.