Давидова Оксана Володимирівна

Контактна інформація:

Тел. (Viber): (067) 901 00 46 
E-mail: 71kseniya@gmail.com
Адреса: вул. Першотравнева, 20, корпус 1
Аудиторії: 1502

ПосадаСтарший викладач кафедри психології, педагогіки та філософії
Науковий ступіньКандидат психологічних наук
Вчене звання
Публікаційна активність
ORCIDhttps://orcid.org/0000-0003-3553-7118
Researcher IDABE-4195-2021
Google Scholarhttps://scholar.google.com/citations?user=FZEhE30AAAAJ&hl=uk
ID ScopusID 57221273329
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221273329

Програми стажування (підвищення кваліфікації)

 • ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Перший міжнародний онлайн-марафон психологічної допомоги «ECOPSYHELP». Сертифікат психолога-екофасилітатора №009/05-06-М від 05.06.2021 (9 годин)
 • ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Онлайн-конференція «ECOPSYСON»: Паростки майбутнього у парадоксах буденності». Сертифікат учасника №071/29-05-К від 29.05.2021 (9 годин)
 • Інформаційна кампанія «Розірви коло». Програми UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення «Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні». Пройшла навчальний електронний курс за темою ««Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні». 20 жовтня 2020 р. (28 годин)
 • КрНУ імені Михайла Остроградського. «Система онлайн-навчання на платформі Moodle». Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 05385631/01261-20 від 27.07.2020 (30 годин)
 • ГО «Інститут психології здоров’я», Участь у навчальному семінарі «8 крокова програма по роботі з втратою для дорослих, дітей та підлітків. Підготовчий базовий курс». 22–26 червня 2020 р. (20 годин)
 • УВУПО Очно-дистанційна форма навчання в системі післядипломної освіти: «Саморегуляція як чинник попередження професійних криз особистості». Свідоцтво про підвищення кваліфікації №207/20-ВУ від 15.06.2020 (30 годин)
 • УВУПО. Очно-дистанційна форма навчання в системі післядипломної освіти: «Психологічна безпека освітнього середовища: сутність та умови створення». Свідоцтво про підвищення кваліфікації №79/20-ВУ від 30.04.2020 (30 годин)
 • Українська спілка психотерапевтів під супервізією ЕАП, Запорізький проект УСП. Участь у семінарі з Основ психотерапії: «Етичні аспекти в психотерапевтичній практиці». 24–25 квітня 2020 р. (12 годин)
 • Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленко. Участь у навчальному семінарі-тренінгу: «Успішне психологічне консультування компаній з використанням емоційного інтелекту»; «Інклюзивна система в Евросоюзі, її особливості». 13 листопада 2019 р. (16 годин)

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection):

 1. Давидова О. В. Дослідження взаємозв’язку педагогічних стереотипів з параметрами професійної діяльності вчителя. Наука і освіта. 2016. Вип. 11. С. 24–30. (Web of Science)
 2. Davydova O. Psychological peculiarities of teaching profession. Science and Education. 2017. Iss. 7. pp.120–125. (Web of Science)
 3. Davydova O., Lushyn P., Sukhenko Y. Particularities of students’ educational trajectories and «projectories»: a psychosemantic dimension.2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP), 2020, pp. 1–4. (Scopus)

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Давидова О. В. Ефективність психотерапевтичних практик майндфулнес в юнацькому віці. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія». Острог, 2021. №13. С.96–104.
 2. Давидова О. В. Емпіричне дослідження взаємозв’язку стереотипного образу професії психолог із проявом рефлексії у студентів психологів.Збірник наукових праць. Вісник післядипломної освіти. «Серія «Соціальні та поведінкові науки». 2020. Вип.14(43). С.51–67.
 3. Давидова О. В. Психологічні особливості комунікативної культури вчителя. Engineering and Educational Technologies. 2019. Vol.7, iss.2, С.190–197.
 4. Давидова О. В. Особливості взаємозв’язку педагогічних стереотипів і установок: теоретичний і практичний аспекти. Психологія і особистість: наук. журнал. Київ; Полтава: ПНПУ імені В.Г.Короленка. 2019. Вип.2(16). С.165–184.
 5. Давидова О. В. Особливості виникнення стереотипів у педагогічній діяльності та способи їх подолання. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр.; НАПН України, Ун-т менедж. освіти / редкол.: О. Л. Ануфрієва та ін.; голов. ред. В.В. Олійник. Київ: АТОПОЛ ГРУП, 2016. Вип.16(29). С.179–196.
 6. Давидова О. В. Програма екофасилітативного супроводу діяльності педагогів в аспекті трансформації педагогічних стереотипів. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. Вип.6, т.2. С.12–17. (Серія «Психологічні науки»).

Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії:

 1. Давидова О. В., Шиян О. М., Радченко Т. В. Теоретичні засади дослідження майндфулнес як умови регуляції стресостійкості в юнацькому віці. National Health as Determinant of Sustainable Development of Society. Editors: Nadiya DUBROVINA & Stanislav FILIP. Monograph. School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, 2021, pp.342–357. URL: http://www.vsemvs.sk/portals/0/Subory/Mono_VSEMvsMED2021.pdf

Керівництво школярем, який зайняв призове місце III–IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II–III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Національного центру «Мала академія наук України»; участь у журі олімпіад чи конкурсів «Мала академія наук України»:

 1. 2021 р. – керівництво школярем, який зайняв призове 1 місце II етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру «Мала академія наук України» (Щобак Марк)
 2. 2021 р. – керівництво школярем, який зайняв призове 3 місце III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру «Мала академія наук України» (Щобак Марк).
 3. 2020 р. – керівництво школярем, який зайняв призове 1 місце II етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру «Мала академія наук України» (Книш Д.Д.).
 4. 2020 р. – керівництво школярем, який зайняв призове 3 місце III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру «Мала академія наук України» (Книш Д.Д.).

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:

 1. Давидова О. В. Методичні вказівки щодо практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Практикум з психотерапії» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 053 «Психологія» освітнього ступеня «Магістр». Кременчук, 2021. 33 с.
 2. Давидова О. В. Методичні вказівки щодо практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Психологія сексуальності» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 053 «Психологія» освітнього ступеня «Магістр». Кременчук, 2021. 30 с.
 3. Давидова О. В. Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики для студентів факультету права та гуманітарних наук денної форми навчаннязі спеціальності 053 «Психологія» освітнього ступеня «Бакалавр» Кременчук, 2020. 34 с.
 4. Давидова О. В. Методичні вказівки щодо виконання семінарських занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Сучасні напрямки зарубіжної психології» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 053 «Психологія» освітнього ступеня «Бакалавр». Кременчук, 2020. 32 с.
 5. Давидова О. В. Методичні вказівки щодо проведення робіт практичних і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Тренінг особистісного росту майбутніх фахівців» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 053 «Психологія» освітнього ступеня «Бакалавр». Кременчук, 2019. 34 с.
 6. Давидова О. В. Методичні вказівки щодо семінарських занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи психотерапії» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 053 «Психологія» освітнього ступеня «Бакалавр». Кременчук, 2019. 40 с.
 7. Давидова О. В. Методичні вказівки щодо проведення робіт практичних і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Тренінг особистісного росту майбутніх фахівців» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 053 «Психологія» освітнього ступеня «Бакалавр». Кременчук, 2019. 34 с.

Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики:

 1. Давидова О. В., Карпенко С., Книш Д. Психологічний аналіз Я-концепції як чиннику долаючої поведінки спортсменів підліткового віку. VZDELÁVANIE A SPOLOČNOSŤV. Medzinárodnýne konferenčný zborník Prešovská univerzita v Prešove, 2020. PP.431–439. Publikácia bolavydaná elektronicky v Digitálnej knižnici UKPU: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova14.
 2. Давидова О. В. Аналіз методологічних підходів у процесі психотерапії. Феноменологічні та психоаналітичні акценти. Реформування та розвиток гуманітарних та природничих наук. Матеріали ІІ науково-практичноїконференції (м. Полтава, 22–23 травня 2020 р.). Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2020. Ч.2. С.47–50.
 3. Давидова О. В., Білоус Р., Меньщикова А. Психологічні особливості розвитку екологічної культури молодших школярів. Science Journals - Natural Science Readings, № 1 (м. Братислава). 2019. С.140–146.
 4. Davydova O. Peculiarities of pedagogical stereotypes in professional activities of teacher. Proceedings of the 1st International conference «Science and society». Accent Graphics Communications & Publishing. Hamilton, Canada. 2017. pp.60–66.
 5. Davydova O. Peculiarities of professional educational work of teachers. Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives. Proceedings of the 13th International symposium. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education. Vienna. 2017. pp.25–29.
 6. Davydova О. The experience of overcoming educational stereotypes by teachers and their typical psychological challenges. European Journal of Humanities and Social Sciences, Premier Publishing s.r.o. Vienna. 4. 2017. pp.106–110.

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

 • Член-Української Асоціації екологічної психологічної допомоги (№ 00082, 2019 р.).

Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років:

2006–2021 рр. – досвід практичної роботи (16 років) в закладі освіти на посаді практичного психолога (ліцей № 30 «Олімп» ім.Н.М.Шевченко).

Документи викладача

Свідоцтво про підвищення кваліфікації

© Copyright 2012–2021 Кафедра психології, педагогіки та філософії. All Rights Reserved.