Літвінова Ольга Володимирівна

Контактна інформація:

Тел. (Viber): (050) 913 15 23
                          (068) 228 21 24
E-mail: litvinova1992@gmail.com
Адреса: вул. Першотравнева, 20, корпус 1
Аудиторії: 1502, 1515

ПосадаДоцент кафедри психології, педагогіки та філософії
Науковий ступіньКандидат психологічних наук
Вчене званняДоцент
Публікаційна активність
ORCIDhttps://orcid.org/0000-0001-5261-6358
Researcher IDU-7624-2017
Google Scholarhttps://scholar.google.com/citations?user=-rcoF38AAAAJ&hl=uk
ID ScopusID 57225446086
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57225446086

Програми стажування (підвищення кваліфікації)

 • Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ № 146417 від 10.10.2018 (108 годин)
 • ГО «Інститут психології здоров’я», Участь у навчальному семінарі «8 крокова програма по роботі з втратою для дорослих, дітей та підлітків. Підготовчий базовий курс». 22–26 червня 2020 р. (20 годин)
 • ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 37/2/01_30.11.2020/09 від 30.11.2020 (90 годин)

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection):

 1. Litvinova O., Fedorenko S., Butko L., Nessen M. Empirical study of soft skills development in higher education graduates qualification electrician. 2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP), 2020, pp.1–4. (Scopus)
 2. Butko L., Maslak V., Vasilenko D., Fedorenko S., Litvinova O. Facilitation Techniques for the Preparation of the Future Specialists in The Field of the Electrical Engineering. 2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP), 2020, pp.1–4. (Scopus)
 3. Valery Okulich-Kazarin, Mycola Zurba, Inna Shorobura, Katerina Ihnatenko, Olga Litvinova. Comparison of Educational Preferences of Polish and Ukrainian Students at Lectures.Universal Journal of Educational Research 8(8): pp. 3666–3672, 2020. (Scopus)
 4. Літвінова О. В., Коломойчук Д. В.Психологічні особливості стратегій поведінки в конфлікті між представниками між представниками різних поколінь в сім’ї. Наука і освіта: науково-практичний журнал. Серія «Психологія». № 2–3. Одеса, 2016. С. 138–144. (Web of Science)

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Літвінова О. В., Пилипенко Л. В. Емпіричні показники психологічних складових самоставлення у чоловіків з набутими порушеннями опорно-рухового апарату. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія». 2020. Вип.1(11). С.262–267.
 2. Літвінова О. В. Дослідження психологічних чинників підліткового булінгу. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». Херсон: Вид-во ХДУ, 2019. Вип.4. С.183–190.
 3. Літвінова О. В., Беспарточна О. І. Психолого-педагогічні засади формування екологічної культури студентів. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Вип.2/2019 (115). С.124–131.
 4. Літвінова О. В., Федоренко С.А. Емпіричні показники рівню стресостійкості у студентів гуманітарних та технічних напрямів навчання. Інженерні та освітні технології. Кременчук: КрНУ. 2019. Т.7, №2. С.181–190.
 5. Літвінова О. В. Емпіричні показники особливостей емоційного стану жінки під час вагітності. Теоретичні і прикладні проблеми психології / Збірник наукових праць СНУ ім.В.Даля. Сєверодонецьк: Вид-во СНУ ім.В.Даля, 2018. №3(47). С.67–75.
 6. Літвінова О. В. Проблема впливу батьків на процес психологічної сепарації в юнацькому віці. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». Херсон: Вид-во ХДУ, 2018. Вип.3, Т.2. С.144–151.

Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії:

 1. Літвінова О. В.Гендерні особливості мотивації професійного самовизначення молоді. Проблеми мотивації особистості в сучасному освітньому просторі: колективна монографія / наук. ред. Л. В. Герасименко, В. Ф. Моргун. Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2020. С. 82–96.
 2. Літвінова О. В. Соціально-психологічні засади міжпоколінної родинної взаємодії. Психолого-педагогічні проблеми розвитку особистості: колективна монографія / за ред. В. Ф. Моргуна, Л. В. Герасименко, Р. М. Білоус. Кременчук: КрНУ імені Михайла Остроградського, 2016. С.35–65.
 3. Літвінова О. В. Гендерна психологія: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. 236 с. (з грифом МОН).

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня):

Науковий керівник здобувача, який отримав документ про присудження наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи (2013 р.). Тема: Роль внутрішньоособистісних конфліктів у формуванні соціальної зрілості студентської молоді. ДК №020948 від 3 квітня 2014 року.

Керівництво школярем, який зайняв призове місце III–IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II–III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Національного центру «Мала академія наук України»; участь у журі олімпіад чи конкурсів «Мала академія наук України»:

2018–2021 рр. – Член журі обласного конкурсу учнівських наукових робіт МАН (секція «Психологія»)

Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад:

 1. Член спеціалізованої вченої ради К 29.051.11 (2013–2015 рр.)
 2. Офіційний опонент у спеціалізованих вчених радах:
  • К 29.051.11 спец. 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи (02.07.2018);
  • К 29.051.11 спец. 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи (27.11.2017);
  • К 29.051.11 спец. 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи (29.06.2016);
  • Д. 26.457.01 спец. 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи (29.12.2015)

Робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)

 1. Експерт Національного агентства забезпечення якості освіти України:
  • експерт,член комісії з проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Психологія» за другим (магістерським рівнем), Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
  • експерт,член комісії з проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Психологія» за другим (магістерським рівнем), Національний авіаційний університет;
  • голова експертної комісії з проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Психологія» за першим (бакалаврським рівнем), Мукачівський державний університет;
  • голова експертної комісії з проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Психологія» за другим (магістерським рівнем), Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка;
  • голова експертної комісії з проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Психологія» за першим (бакалаврським рівнем), Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені Степана Дем’янчука»

Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проєктах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання «суддя міжнародної категорії»):

 1. Регіональний представник міжнародного проекту «Психологічні та соціальні послуги для вимушено переміщених осіб Полтавської області» за підтримки Програми Розвитку ООН в Україні (в межах проекту «Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми ВПО в Україні) та уряду Японії» (2015–2016 рр.)
 2. Учасник міжнародної освітньої програми «Діти та війна» (навчальна програма для тренерів) (Україна–Великобританія, 2015 р.).

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:

 1. Літвінова О. В. Методичні вказівки щодо практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Спецпрактикум з дитячої патопсихології» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 053 «Психологія» освітнього рівню «бакалавр». Кременчук: Вид-во КрНУ імені Михайла Остроградського, 2020. 46 с.
 2. Літвінова О. В. Методичні вказівки щодо семінарських занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Психологія девіантної поведінки» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 053 «Психологія» освітнього рівню «бакалавр». Кременчук: Вид-во КрНУ імені Михайла Остроградського, 2020. 55 с.
 3. Літвінова О. В. Методичні вказівки щодо практичних та семінарських занять з навчальної дисципліни «Експериментальна психологія» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 053 «Психологія» освітнього рівню «бакалавр». Кременчук: Вид-во КрНУ імені Михайла Остроградського, 2020. 48 с.
 4. Літвінова О. В., Соловйов О. В. Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з дисципліни «Теоретико-методологічні проблеми психології» для студентів спеціальності 053 «Психологія», освітнього ступеню «магістр». Кременчук: Вид-во КрНУ імені Михайла Остроградського, 2019. 48 с.
 5. Літвінова О. В. Методичні вказівки щодо семінарських занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Кризова психологія» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 053 «Психологія» освітнього рівню «магістр». Кременчук: Вид-во КрНУ імені Михайла Остроградського, 2019. 53 с.

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету,суддівського корпусу):

 1. Керівництво студенткою Великою Б. Ю., яка зайняла 3-тє місце у Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Гендерні дослідження» (м.Херсон, 2021 р.)
 2. Керівництво студенткою Миловановою А. Р., яка зайняла 1-ше місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Загальна та соціальна психологія» (м.Херсон, 2019 р.).
 3. Керівництво студенткою Карпіченко О. Г., яка зайняла 3-тє місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Загальна та соціальна психологія» (м.Херсон, 2018 р.).
 4. Керівництво студенткою Коломойчук Д. В., яка зайняла 2-ге місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Педагогічна та вікова психологія» (м.Одеса, 2016 р.).

Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики:

 1. Літвінова О. В., Герасимова О. Б. Гендерні особливості міжособистісних відносин кар’єрно-успішних жінок. International scientific and practical conference “Current trends and factors of the development of pedagogical and psychological sciences in Ukraine and EU countries”: conference proceeding, September 25–26, 2020. Lublin: Izdevnieciba: Baltija Publishing”. P.1 p. 60–63.
 2. Літвінова О. В., Пилипенко Л. В. Особливості самоставлення чоловіків середнього віку з порушенням опорно-рухового апарату. Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства: зб. наук. праць / за заг. ред. д. психол. н., проф. Ю.О.Бохонкової. Северодонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. С.130–133.
 3. Литвинова О. В. Танцевальная и музыкальная терапия как методы коррекции эмоциональных состояний. Научный журнал Казахской национальной академии хореографии. Нур-Султан: Изд-во «Комек-INV». 2019. №4(13). С.48–54.
 4. Літвінова О. В. Зміна смисложиттєвих орієнтацій особистості під впливом вимушеної міграції. Матеріали доповідей учасників ІІ Всеукраїнського конгресу із соціальної психології «Соціальна психологія сьогодні: здобутки і перспективи». Київ, 2019. С.211–214.
 5. Літвінова О. В. Використання технік арт-терапії в тренінгах командотворення. Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості: зб. наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 26–27 вересня 2019 р.) / ред. колегія О. Є. Блінова, Н. І. Тавровецька. Херсон, 2019. С.174–177.
 6. Литвинова О. В., Федоренко С. А. Компетентность будущего квалифицированного работника как научно-педагогическая проблема. Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Наследие Абая – сокровищница мировой культуры», посвященной 175 лет Абая Кунанбаева (21 ноября 2019 г.). Астана: Казахская национальная академія хореографи, 2019. С.169–175.

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

 • Член Національної психологічної асоціації;
 • Член Всеукраїнської психодіагностичної асоціації (свідоцтво №19-009);
 • Член Міжнаціональної асоціації арт-терапії (свідоцтво №0040-14 від 10.09.2013).

Документи викладача

Свідоцтво про підвищення кваліфікації

© Copyright 2012–2021 Кафедра психології, педагогіки та філософії. All Rights Reserved.