Історія кафедри


Становлення кафедри

Кафедра була заснована 1973 року в Кременчуцькій фiлiї Харкiвського державного полiтехнiчного iнституту i отримала назву кафедри "марксизму-ленiнiзму". Першим її завiдувачем став кандидат iсторичних наук О.М.Шемет; із 1975 по 1986 р. на цій посаді працював кандидат економiчних наук I.В.Дараган. За час його керiвництва 7 викладачiв здобули наукове звання кандидата наук.

З iсторiєю кафедри у рiзнi роки були пов'язанi iмена вiдомих у мiстi та за його межами вчених: доктора iсторичних наук, професора Л.I.Євселевського, доцентiв I.М.Авраменка, В.I.Валентiєва, А.А.Вовка, В.I.Мотрiя, М.П.Невмержицького та багатьох iнших. 1982 р. кафедру перейменовано на кафедру "Історiї КПРС i полiтекономiї". Із 1986 р. її очолив О.І.Осташко. Одночасно було засновано кафедру "Марксистсько-ленiнської фiлософiї та наукового комунiзму" під керівництвом кандидата фiлософських наук, доцента М.М.Гордiєнко.

Кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри соціально-політичних наук Фарина Сергій Якович

1990 року відбулося перейменування кафедр: перша отримала назву кафедри "Фiлософiї та теорiї соцiалiзму", друга – "Полiтичної iсторiї i полiтекономiї". 24 грудня того ж року відбулася їхня реорганізація в одну структурну одиницю – кафедру "Соцiально-полiтичних наук".

На час виникнення самостiйного вузу – Кременчуцького державного полiтехнiчного iнституту (1997 рiк) – на кафедрі працювало 16 викладачiв: 4 асистенти, 5 старших викладачiв i 7 кандидатiв наук: завідувач кафедрою кандидат iсторичних наук О.I.Осташко, кандидати фiлософських наук П.П.Павлiченко та В.В.Сергiєнко, кандидати iсторичних наук Д.А.Литвиненко і О.П. Шаблiй та iнші.

Із 2001 року і до своєї передчасної смерті у 2010 р. кафедру очолював кандидат історичних наук, доцент С.Я.Фарина.
Саме йому вдалося створити колектив фахівців, завдяки зусиллям яких 2008 року було відкрито спеціальність «Психологія» та здійснено перший набір студентів.

Сьогодення кафедри

Із серпня 2010 року кафедру соціально-політичних наук очолила доктор педагогічних наук, професор Тамара Борисівна Поясок. 2012 року кафедра соціально-політичних наук була перейменована у кафедру психології, педагогіки та філософії.

Доктор педагогічних наук, професор, академік Української академії акмеології, член спеціалізованої вченої ради Д.26.133.06 у Київському університеті імені Бориса Грінченка, завідувач кафедри психології, педагогіки та філософії з 2010 по 2014 роки, декан факультету права, гуманітарних і соціальних наук, експерт Національного Агенства із забезпечення якості вищої освіти Поясок Тамара Борисівна

Із 01.09.2014 і дотепер кафедру психології, педагогіки та філософії очолює кандидат психологічних наук, доцент, експерт Національного Агенства із забезпечення якості вищої освіти комісії акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 053 «Психологія» освітньо-професійної програми «Психологія» за першим рівнем вищої освіти, член Української Асоціації екологічної психологічної допомоги (№ 00094, 2019 р.), член Української Асоціації психології освіти і розвитку (№ 0010Д, 2019 р.), член Національної психологічної асоціації України (дивізіон «Стресу і психологічної травми», 2020 р.)
Білоус Руслана Миколаївна.

Викладачі кафедри ППФ

Склад кафедри

На сьогодні на кафедрі працюють 11 викладачів, з яких: чотири доктори наук, професори (Т.Б.Поясок, Л.В.Герасименко, Г.Ф.Москалик, О.В.Соловйов), п'ять кандидатів наук, доцентів (Р.М.Білоус, О.І.Беспарточна, О.В.Літвінова, Г.О.Лебединська, С.М.Сошенко), два старших викладача (О.В.Давидова, Л.В.Сирота).

Головним напрямком наукових пошуків кафедри є психолого-педагогічні засади реформування організації та змісту діяльності вищої школи в Україні (теоретико-методологічний аспект)
(керівники – д.пед.н. Т.Б.Поясок, к.пед.н. О.І.Беспарточна).


Також науково-дослідна робота викладачів кафедри ведеться за такими напрямами:
активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів (керівник – д.пед.н. Л.В.Герасименко);
психологічна підготовка фахівця в сучасному освітньому просторі (керівник – к.психол.н. Р.М.Білоус);
теоретичні та прикладні аспекти вивчення змін психічного стану особистості під впливом глобалізаційних процесів (керівники – д.психол.н. Соловйов О. В., к.психол.н. О.В.Літвінова).

На кафедрі працюють наукові гуртки з різних напрямків психології, проводяться психологічні консультування, організовуються семінари. Результатом роботи є систематичні перемоги студентів у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі "Педагогіка та вікова психологія":
2012 року – О. Ілларіонова, диплом III ступеня
2013 року – О. Ілларіонова, диплом II ступеня

Кафедра отримала почесне право на проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни "Педагогіка" для студентів технічних ВНЗ. 2012 року – перше місце зайняла студентка КрНУ 2 курсу спеціальності "Психологія" Н.Кузнєцова, 2013 року – на цій олімпіаді друге місце виборола студентка КрНУ 1 курсу спеціальності "Психологія" К.Кононенко.

22 вересня 2012 р. за підтримки управління освіти виконкому Кременчуцької міської ради та відділу освіти Кременчуцької районної державної адміністрації пройшов регіональний науково-методичний семінар для юних науковців "Психологія – наука майбутнього". У рамках семінару відбувся ряд майстер-класів ("Як вибрати професію?", координатор – професор Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка В.Ф.Моргун; "Тренінг міжособистісної комунікації" – старший викладач кафедри психології, педагогіки та філософії КрНУ С.Г.Давидюк, "Психологічні технології лідерства" – практичний психолог ліцею №4 Л.Я.Кухаренко) та лекція "Як сформулювати тему і зміст наукової роботи школяра та студента?".

2012–2013 н.р. на кафедрі відбулася  І Всеукраїнська науково-практична конференція "Психолого-педагогічні та політичні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства", на якій діяли такі наукові секції:
1. Освітологія – науковий напрям інтегрованого пізнання освіти.
2. Психологічні аспекти розвитку особистості.
3. Проблеми трансформаційних процесів українського суспільства у політичному просторі.
4. Соціально-економічний розвиток України: історичний аспект.

2013–2014 н.р. – проведення Всеукраїнської інтернет-конференції "Психолого-педагогічні та політичні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства".

Кафедра має широку географію наукових зв'язків, серед яких: Інститут соціальної та політичної психології АПН України, Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, університет Матея Белла (Словацька республіка).

Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у науковому житті КрНУ, представляючи університет на міжнародних та всеукраїнських конференціях та симпозіумах. Так, 2013 року професор кафедри ППФ, доктор педагогічних наук Поясок Тамара Борисівна опублікувала дві зарубіжні публікації:
– "Психологические особенности личности менеджера" в збірнику "Персональний менеджмент" університету імені Матея Белла (Банська Бистриця) , педагогічний факультет, кафедра психології;
– "Освітня політика як об'єкт міждисциплінарних досліджень" в науково-методичному українсько-польському щорічнику "Освітологія".

Професор Т.Б.Поясок, доценти Л.В.ГерасименкоО.І.Беспарточна пройшли стажування у Краківські академії імені Анджея Фрича Моджевського (Польща, січень 2017 р.); доценти Р.М.БілоусС.М.Сошенко – у Politechnika Rzeszowska (Польща, січень 2017 р.).

Професор Л.В.Герасименко є координатором проекту «Роззброєння, демобілізація, реінтеграція» за підтримки шведського товариства миру й арбітражу (2016 р.); координатором міжнародного проекту «Примирення і порозуміння в Україні» за підтримки «Інституту миру і порозуміння» Швейцарської конфедерації (2015–2016 рр.); регіональним представником ініціативи «Подолання поляризації та вирішення конфліктів в Україні», впровадженої ГО «Інститут миру і порозуміння» (м. Київ) за підтримки «Центру гуманітарного діалогу» та Департаменту міжнародного розвитку Великої Британії (2014–2015 рр.).

Доцент О.В.Літвінова – регіональний представник міжнародного проекту «Психологічні та соціальні послуги для вимушено переміщених осіб Полтавської області» за підтримки Програми Розвитку ООН в Україні (в межах проекту «Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми ВПО в Україні) та уряду Японії» (2015–2016 рр.); учасник міжнародної освітньої програми «Діти та війна» (навчальна програма для тренерів) (Україна–Великобританія, 2015 р.); учасник літньої школи International summer school «Belonging, gender and religion in multicultural societies» (July, 8-26, 2013 Reggio di Calabria, Italy) – «Гендер и религия в мультикультурных обществах: вызовы современности» (2013 р.). 

Науково-дослідна робота

На базі кафедри працює Школа юного психолога, головними завданнями якої є:
• створення простору для спілкування молоді, яка цікавиться психологією;
• допомога учасникам розібратися з власними комплексами та проблемами;
• надання знань та навичок щодо використання психологічних технік у повсякденному житті.
Засідання Школи юного психолога проводяться по суботах за адресою: аудиторія 1401а, корпус №1, КрНУ, вул. Першотравнева, 20.

Однією зі складових науково-дослідної роботи студентів на випусковій кафедрі є підготовка учасників університетських та всеукраїнських олімпіад і конкурсів студентських наукових робіт, організація та проведення щорічних студентських олімпіад, в яких беруть участь кращі студенти кафедри.

У листопаді 2013 року відбулася 5 національна виставка «Інноватика у сучасній освіті» МОН України та НАПН України, де отримано диплом лауреата Конкурсу І ступеню у номінації «Розробка та активне просування інноваційних комплексних рішень для освіти і науки». Керівник – доктор педагогічних наук, професор Т.Б.Поясок.

2015 року студентка В.Охріменко посіла друге місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Педагогічна та вікова психологія» (2015 рік, м.Одеса).

Серед студентів переможцями ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Педагогічна та вікова психологія» у різні роки також були: К.Кравченко – третє місце (2016 рік, м.Одеса), Д.Коломойчук – третє місце (2017 рік, м.Одеса), В.Довженко – перше місце (2018 р., м.Одеса). Із 2018 року студенти приймають участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Загальна та соціальна психологія» (м.Херсон, Херсонський державний університет): 2018 року студентка групи ПС-17-1м О.Карпіченко посіла третє місце, а 2019 року студентка групи ПС-18-1м А.Милованова – перше місце.

Видання кафедри

2015 року на кафедрі було видано навчальний посібник "Медіапедагогіка".
Автори:
• дійсний член (академік) Національної Академії педагогічних наук України (НАПН), заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор Загірняк М.В.;
• доктор педагогічних наук, професор Поясок Т.Б.
У навчальному посібнику розкрито загальні засади медіапедагогіки, медіадидактики, теорії медіавиховання. Автори акцентують увагу на нових підходах до організації педагогічної діяльності викладача в умовах сучасного медіасередовища. 
Навчальний посібник буде корисним усім науковцям, що досліджують проблеми застосування медіазасобів у навчально-виховному процесі, магістрам, аспірантам і докторантам, які працюють у цій галузі.

Монографія "Дидактична концепція П.Каптерєва"

Автор: д. пед. н., професор Л.В.Герасименко.

У монографії на основі широкої джерельної бази проаналізовано дидактичну концепцію видатного педагога другої половини XIX–поч. XX ст. Петра Федоровича Каптерєва; здійснено порівняльний аналіз поглядів вітчизняних науковців та П. Каптерєва на проблеми педагогічного процесу, змісту освіти, методів і форм навчання.

Монографія адресована науковцям, викладачам, аспірантам та всім, кого цікавлять питания гуманної педагогіки.

Кафедрою та лабораторією практичної психології і соціології проводились соціологічні дослідження на замовлення міської влади та підприємств. Так, 2009 р. та 2010 р. на замовлення міської влади проведено два соціологічних дослідження.
2012 року для Товариства з обмеженою відповідальністю "Сітігруп" розроблено "Науково-методичні рекомендації щодо покращення ефективності управлінської діяльності з питань підвищення кваліфікації та кар'єрного зростання працівників".
2013 року для Кременчуцького міського науково-методичного центру розроблено "Методологію організації та наукового забезпечення проведення конкурсу "Учитель року" та проведено науковий семінар на тему: "Складові результативності педагогічного процесу як об`єкту моделювання".

22 квітня 2015 р. кафедра психології, педагогіки та філософії відзначала професійне свято,
Всеукраїнський день Психолога!


Психологія – унікальна, дивовижна наука, яка вивчає складне явище – людську душу! Сьогодні як ніколи, наше суспільство потребує кваліфікованих фахівців-психологів, тих, хто допоможе розібратися у стосунках з близькими, вирішити складні життєві ситуації, знайти сили пережити втрати. Саме цьому вчать студентів-психологів в нашому університеті!

На урочистий вечір до психологів завітав перший проректор В.В.Никифоров, який відзначив професіоналізм професорсько-викладацького складу кафедри, її науковий потенціал, побажав нових досягнень і запропонував святкувати професійні свята постійно, проводячи навіть конкурси на кращу організацію таких заходів серед кафедр ВНЗ.

З привітальним словом виступила завідувачка кафедри, кандидат психологічних наук, доцент Білоус Руслана Миколаївна, яка згадала історію створення кафедри, всі ті складності, з якими довелось зіткнутися, розповіла про успіхи і досягнення. Дуже порадували студенти! Який чудовий концерт підготували вони своїм викладачам! Особливо хочеться відзначити студентів другого курсу, групу ПС-13-1, які стали організаторами цього свята, а сценка «Викладачі на засіданні кафедри» викликала забагато аплодисментів, дуже сподобалась своїм гумором і психологічним настроєм.
Скільки ж талантів серед студентів-психологів! Віктор Петров – студент першого курсу виступив з піснею «Старі фотографії», під час якої всі присутні змогли зануритися в світ пам’ятних спогадів, в світ фотографій, які відобразили студентське життя, ті емоції і почуття, що відчувають наші майбутні психологи. Свою авторську композицію представив вокально-інструментальний ансамбль «Молодість» – студенти третього курсу, група ПС-12-1. Хотілось би відмітити виступи Волошина Сергія, Шкурапет Тетяни, Кущ Вероніки, Демченко Владлена, Коваль Сергія, Никифоренко Мирослави, Плужник Алли та багатьох інших, які в цей вечір показали весь свій акторський талант, енергію та позитивні емоції.

У цей святковий день привітати колег прийшли провідні психологи Кременчука, всі ті, хто постійно готовий ділитися своїм професійним досвідом з нашими студентами. Вони побажали кафедрі нових досягнень, а всім студентам – пам’ятати про свою душу, дбати про своє психічне здоров’я. Не забули нас і наші випускники, які вже працюють психологами в різних закладах нашого міста. Були спогади, побажання, квіти та посмішки.

Наприкінці святкового вечора відбулось нагородження кращих студентів, які проявили себе у навчанні, в науковій діяльності, громадській роботі. Були квіти, фотографування на пам'ять і побажання того, щоб святкування для Психолога стало доброю традицією на кафедрі і в університеті!

Привітання с Днем Психолога від групи РА-14-2
"Дорогой психолог, сегодня твой великий день, твой грандиозный праздник, который дарит улыбки и греет сердца людям. Ты, словно луч солнца, пронзающий наши души. Забудь про все невзгоды и печали, ведь ты психолог и способен на все. Многие годы ты буквально ремонтируешь наши мысли и находишь все ключи от них. Живи долго и передавай свою мудрость будущим поколениям.
Цени свою работу так, как ценим вас мы!
"

2324 квітня 2015 р. відбувся другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади із дисципліни "Педагогіка" серед студентів технічних, аграрних та ВНЗ культури на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

© Copyright 2012–2023 Кафедра психології, педагогіки та філософії. All Rights Reserved.