Білоус Руслана Миколаївна

Контактна інформація:

Тел. (Viber): (067) 309 46 45
                          (066) 115 57 97
E-mail: bilousru63@gmail.com
Адреса: вул. Першотравнева, 20, корпус 1
Аудиторії: 1515, 1516

ПосадаЗавідувач кафедри психології, педагогіки та філософії
Науковий ступіньКандидат психологічних наук
Вчене званняДоцент
Публікаційна активність
ORCIDhttps://orcid.org/0000-0003-3524-7823
Researcher IDU-6232-2017
Google Scholarhttps://scholar.google.com/citations?user=Eiw14v4AAAAJ&hl=uk
ID ScopusID 57220198325
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220198325

Програми стажування (підвищення кваліфікації)

 • Жешувська Політехніка ім. Ігнація Лукасевича, м. Жешув, Польща. Тема стажування: «Іноваційні освітні технології: досвід впровадження в підготовку психологів та вчителів», 25.01.2017.
 • ТОВ «Академія цифрового розвитку». Дистанційний курс «Додатки Google в освітній діяльності», 01.06–01.07.2020. Сертифікат БЦ-С-5450.
 • КрНУ імені Михайла Остроградського, м. Кременчук, курс «Система онлайн-навчання на платформі Moodle». Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 05385631/01261-20 від 27.07.2020.
 • Університет Григорія Сковороди, м. Переяслав, курси підвищення кваліфікації «Арттерапевтичні оздоровчі технології» (3 кредити ЕКТS), листопад 2021 р.
 • Інститут психології здоров’я. м. Київ, навчальний семінар «8-крокова програма по роботі з втратою для дорослих, дітей та підлітків». Підготовчий базовий курс, жовтень, 2020 р.
 • Інститут психології здоров’я, м. Київ, курси підвищення кваліфікації «Основи психологічної травми» (2 кредита ЕКТS), жовтень 2020 р.–лютий 2021 р.
 • Курси «Konsulʹtant iz sotsialʹnoyi panoramy. Mizhnarodna laboratoriya doslidzhenʹ psykhichnoho prostoru» (1 кредит ЕКТS). Україна-Нідерланди, березень 2021 р.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection):

 1. Bilous R., Popovych I., Blynova O., Kuzikova S., Shcherbak T., Lappo V. Empirical research of vitality of representatives of parachuting and yoga practice: a comparative analysis. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol. 21 (1), Art 29, pp. 218–226, January 2021. DOI:10.7752/jpes.2021.01029. (Scopus)
 2. Bilous R., Sizova K., Soshenko S., Shmeleva A., Serhiienko S., Nesen M. Mobile Technologies in the Electrical Engineers Training. 2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP), 2020, pp. 1–4. (Scopus)
 3. Білоус Р. М., Бєлова А. В. Психологічні особливості соціального інтелекту у юнацькому віці. Наука і освіта: науково-практичний журнал. Серія «Психологія». № 7. Одеса, 2016. С. 11–15. (Web of Scince)
 4. Білоус Р. М., Писаренко Д. О. Психологічні особливості соціальної зрілості студентів. Наука і освіта: науково-практичний журнал. Серія «Психологія». №2–3. Одеса, 2016. С. 109–110. (Web of Scince)

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Bilous R., Sizova K., Soshenko S. Professional motivation of future teachers psychological and pedagogical aspect. Науковий журнал «Габітус». Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 20. С. 82–86.
 2. Білоус Р. М., Саннікова І. С. Психологічні особливості тривожності студентської молоді. Теорія та практика сучасної психології. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2019. № 5. С. 25–29.
 3. Білоус Р. М., Брага С. Ю. Почуття гумору в процесі прийняття рішення студентами. Інженерні та освітні технології. Кременчук: КрНУ, 2019. Т. 7 (№2). С. 150–159.
 4. Білоус Р. М., Довженко В. С. Дослідження професійної мобільності майбутніх педагогів. Молодий вчений: науковий журнал. № 11. (63) Херсон: ВД «Гельветика», 2018. С. 190–193.
 5. Білоус Р. М., Юдіна Н. О. Дослідження полімотивації студентів у контексті теорії багатовимірної особистості. Психологія і особистість: науковий журнал. № 2 (12). Полтава, 2017. С. 194–203. (Copernicus).

Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії:

 1. Білоус Р. М., Сошенко С. М. Мотивація діяльності та професійного вдосконалення майбутніх педагогів. Проблеми мотивації особистості в сучасному освітньому просторі: колективна монографія / наук. ред. Л. В. Герасименко, В. Ф. Моргун. Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2020. С. 150–171.
 2. Білоус Р. М., Черненко В. П. Практикум з математичної статистики в психології. Приклади у системі SPSS: навчальний посібник. Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2020. Ч. 1. 118 с.
 3. Білоус Р. М., Ткач Т. В. Семантична структура освітнього та життєвого просторів суб’єктів освіти. Психологія розвитку творчої особистості в освітньому просторі: монографія / Н. М. Атаманчук, Р. М. Білоус, Т. М. Дзюба та ін.; за ред. С. П. Яланської. Полтава: Видавець Шевченко Р. В., 2018. 150 с. С. 33–47.
 4. Білоус Р. М., Ткач Т. В. Психолого-педагогічні умови формування інституціональної моделі освітнього простору особистості. Інституціональні трансформації в економіці України: монографія / за ред. М. М. Радєвої. Мелітополь: ТОВ «Колор–принт», 2017. С. 176–214.
 5. Білоус Р. М., Ткач Т. В. Психологія формування освітнього простору особистості: навч. посібник. Мелітополь: ТОВ «Колор-принт», 2016. 100 с.

Наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 98566. Навчальний посібник «Практикум з математичної статистики в психології. Приклади у системі SPSS. Частина I». Автори: Білоус Р. М., Черненко В. П..

Керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Національного центру «Мала академія наук України»; участь у журі олімпіад чи конкурсів «Мала академія наук України»:

2018 р. – керівництво школярем, який зайняв призове місце II етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру «Мала академія наук України» (Кошмарчук О. О., Полтавська область).

Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника:

2014 р. дотепер – завідувач кафедри психології, педагогіки та філософії;

Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад:

Офіційний опонент на захисті дисертації Калюжної Ірини Петрівни, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»; захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.133.04 19 грудня 2019 р. у Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)

 1. Експерт Національного агентства забезпечення якості освіти України:
  • експерт комісії акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 053 «Психологія» освітньо-професійної програми «Психологія» за першим рівнем вищої освіти

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:

 1. Білоус Р. М., Герасименко Л. Г. Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «Загальна психологія» студентів денної форми навчання зі спеціальностей: 053 – «ПСИХОЛОГІЯ»; 035.04 – «ФІЛОЛОГІЯ» (спеціалізація 035.041 «ГЕРМАНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ» (переклад включно; перша англійська); 029 – «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІНА СПРАВА»; 061 – «ЖУРНАЛІСТИКА»; 081 – «ПРАВО»; 014.01 – «СЕРЕДНЯ ОСВІТА» (Українська мова і література) освітнього ступеня «Бакалавр». Кременчук: Вид. відділ КрНУ імені Михайла Остроградського 2020. 39 с.
 2. Білоус Р. М., Герасименко Л. Г. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Загальна психологія» студентів денної форми навчання зі спеціальностей: 053 – «ПСИХОЛОГІЯ»; 035.04 – «ФІЛОЛОГІЯ» (спеціалізація 035.041 «ГЕРМАНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ» (переклад включно; перша англійська); 029 – «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІНА СПРАВА»; 061 – «ЖУРНАЛІСТИКА»; 081 – «ПРАВО»; 014.01 – «СЕРЕДНЯ ОСВІТА» (Українська мова і література) освітнього ступеня «Бакалавр». Кременчук: Вид. відділ КрНУ імені Михайла Остроградського 2020. 32 с.
 3. Білоус Р. М., Поясок Т. Б. Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «Загальна психологія з практикумом» студентів денної форми навчання зі спеціальності 053 – «ПСИХОЛОГІЯ» освітнього ступеня «Бакалавр». Кременчук: Вид. відділ КрНУ імені Михайла Остроградського 2020. 83 с.
 4. Білоус Р. М. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Загальна психологія з практикумом» студентів денної форми навчання зі спеціальності 053 – «ПСИХОЛОГІЯ» освітнього ступеня «Бакалавр». Кременчук: Вид. відділ КрНУ імені Михайла Остроградського 2020. 54 с.
 5. Білоус Р. М. Методичні вказівки щодо практичних і самостійних робіт з навчальної дисципліни «Основи психологіного консультування» студентів денної форми навчання зі спеціальності 053 – «ПСИХОЛОГІЯ» освітнього ступеня «Бакалавр». Кременчук: Вид. відділ КрНУ імені Михайла Остроградського 2019. 57 с.
 6. Білоус Р. М. Методичні вказівки щодо практичних і самостійних робіт з навчальної дисципліни «Практикум з загальної психології» студентів денної форми навчання зі спеціальності 053 – «ПСИХОЛОГІЯ» освітнього ступеня «Бакалавр». Кременчук: Вид. відділ КрНУ імені Михайла Остроградського 2019. 50 с.

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету,суддівського корпусу):

 1. Керівництво студенткою Брагою С. Ю., яка зайняла І місце на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Педагогічна та вікова психологія» (2021 р.)
 2. Керівництво студенткою Брагою С. Ю., яка зайняла ІІ місце на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Педагогічна та вікова психологія» (2019 р.).
 3. Керівництво студенткою Охріменко В. О., яка зайняла ІІ місце на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Педагогічна та вікова психологія» (2017 р.).

Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики:

 1. Білоус Р. М., Брага С. Ю. Теоретичні основи дослідження затримки психічного розвитку підлітків. «Пріоритети сучасної науки (частина І)»: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 30–31 грудня 2020 р.). Київ: МЦНіД, 2020. С. 50.
 2. Білоус Р. М., Грідасова Я. М. Психологічні аспекти емоційності сучасної молоді. ««Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі»: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Запоріжжя, 9–10 квітня 2020 р.). Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 461–464.
 3. Білоус Р., Гребенюк О. Теоретичні основи дослідження емоційного вигорання у волонтерів. «Economic and Social-focused Issues of Modern World»: Conference Proceedings of the 3nd International Scientific Conference (Bratislava, Slovak Republic, November 17–18, 2020). The School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, 2020, pp. 202–205.
 4. Білоус Р. М., Заворотна В. Р. Теоретико-методологічні засади дослідження розвитку трудової мотивації у офіціантів. «Психолого-педагогічні, правові та соціально-культурні проблеми сучасного суспільства»: матеріали V Міжнар. наук-практ. конф. (Кременчук, 16-17 жовтня 2019 р.). Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2019. С. 155–156.
 5. Білоус Р. М., Яструбова А. О. Структура екоціннісних диспозицій підлітків. «Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості»: зб. наук. праць за матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Херсон, 26–27 вересня 2019 р.) / ред. кол.: О. Є. Блинова, Н. І. Тавровецька (відп. за вип.). Херсон: ФОП Вишемирський В. С., 2019. С. 22–24.
 6. Білоус Р., Давидова О., Яструбова А. Психологічні особливості ціннісного ставлення до природи старшокласників. «Economic and Social-focused Issues of Modern World»: Conference Proceedings of the 2nd International Scientific Conference (Bratislava, Slovak Republic, October 16–17, 2019). The School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, 2019, pp. 330–332.
 7. Білоус Р. М., Юдіна Н. О. Дослідження полімотивації особистості методикою парних порівнянь мотивів. Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo Praktycznej «Badania podstawowe i stosowane: wyzwania i wyniki» (Gdańsk, 30.05.2017–31.05.2017). Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017, pp. 50–52.
 8. Білоус Р. М., Писаренко Д. О. Особливості професійної мотивації студентів. International research and practice conference «Modern methods, innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogics»: Conference proceedings (Lublin, Republic of Poland, October 20–21, 2017). Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing, 2017, pp. 103–105.
 9. Білоус Р. М., Ніколаєнко В. А. Психологічні особливості сприйняття краси у період ранньої дорослості. «Ідеї академіка В. І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки»: м-ли ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції 1–3 червня 2017 р. Кременчук, 2017. С. 17.

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

 • Член Української Асоціації екологічної психологічної допомоги (№ 00094, 2019 р.);
 • Член Української Асоціації психології освіти і розвитку (№ 0010Д, 2019 р.);
 • Член Національної психологічної асоціації України (дивізіон «Стресу і психологічної травми», 2020 р.)

Документи викладача

Свідоцтво про підвищення кваліфікації

Сертифікат щодо участі в Міжнародному фестивалі арт-терапії "ART-PRAKTIK. ФІНАНСИ"

Сертифікат щодо відвідування тренінгу-семінару "Трансакційний аналіз в психотерапії" 

Сертифікат щодо участі у  Марафоні по арт-терапії 

Сертифікат щодо участі в онлайн-конференції "МАК-ЕКСПЕРТ. Ресурси і сили" (Запоріжжя)

Сертифікат щодо участі в І Міжнародній онлайн-конференції "Арт-терапія в роботі з сім'єю" (Харків)

© Copyright 2012–2021 Кафедра психології, педагогіки та філософії. All Rights Reserved.