Поясок Тамара Борисівна

Контактна інформація:

Тел. (Viber): (067) 269 78 96
E-mail: poyasoktb@ukr.net
Адреса: вул. Першотравнева, 20, корпус 1
Аудиторії: 1315, 1315А

ПосадаДекан факультету права, гуманітарних і соціальних наук, професор кафедри психології, педагогіки та філософії
Науковий ступіньДоктор педагогічних наук
Вчене званняПрофесор
Публікаційна активність
ORCIDhttps://orcid.org/0000-0003-2818-6524
Researcher IDU-7618-2017
Google Scholarhttps://scholar.google.com/citations?user=v5u2My4AAAAJ&hl=uk
ID ScopusID 57202587392
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202587392

Програми стажування (підвищення кваліфікації)

 • Дніпропетровський університет імені А. Нобеля, стажування на кафедрі педагогіки і психології; «Практична психологія»; 03.03.2016, довідка №154.
 • Краківська Академія імені Анджея Моджевського, м. Краків (Польща) «Новітні технології в процесі викладання у вищій школі», 27.01.2017.
 • Університет економіки, м. Бидгощ (Польща) «Інноваційні методи та технології навчання у вищій освіті», 19.04.2018.
 • Участь у міжнародній щколі-семінарі «Сучасні педагогічні технології в освіті» м. Харків, 29–31 січня 2020 р.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection):

 1. Poyasok T., Bespartochna O., Chencheva O., Chenchevoi V. Application of the augmented reality technology in the preparation of the future electro-mechanic technicians-engineers: 25th IEEE International Conference of Problems of automated electric drive. Theory and practice. September 21–25, 2020 (Scopus)
 2. Formation of scientific and research competence of future engineering electricians / Poyasok T., Bespartochna O., Dniprovska T. Modern electrical and energy systems (MEES), 2019 International Conferenceon. IEEE, 2019 (Scopus)
 3. Організація педагогічної взаємодії учасників освітнього процесу в комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі закладу вищої освіти / О. І. Беспарточна, Т. Б. Поясок // Інформаційні технології та засоби навчання, 2018, Том 67, № 5. Київ, С. 199–212 (Web of Science)
 4. Професійна підготовка майбутніх правознавців в умовах дистанційного навчання / Беспарточна О. І., Поясок Т. Б., Скрипник В. Л. // Інформаційні технології та засоби навчання, 2018, Том 67, № 5. Київ, С. 199–212 (Web of Science)
 5. On the expediency of introducing the "Mathematics - Theoretical Foundations of Electrical Engineering" integrated course into the educational process / Bespartochna O., Poyasok T., Grytsiuk O., Sivyakova G. // Modern electrical and energy systems (MEES), 2017 International Conference on. IEEE, 2017. C. 332–336 (Scopus).

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Технологія формування прогностичної компетентності студентів у процесі фахової підготовки / Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Педагогічні науки. 2021. Вип. 4 (45). С. 179–189.
 2. Формування позитивного іміджу майбутнього викладача вищої школи як складова його професійної підготовки / Вісник Університету імені Альфреда Нобеля Серія: Педагогіка та психологія. 2020. № 20 (2). С. 37–47.
 3. Формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя музики в умовах педагогічного коледжу / Поясок Т. Б., Беспарточна О. І. // Теорія і практика управління соціальними системам: філософія, психологія, педагогіка, соціологія // Щоквартальний науково-практичний журнал. 2019. № 4. С. 13–22.
 4. Формування полікультурної компетентності майбутніх економістів / Поясок Т. Б., Беспарточна О. І. // Engineering and Educational Technologies, 2019. Vol. 7 (1). pp. 56–64.
 5. Формування культури інтернет-комунікації у майбутніх економістів // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Кременчук: КрНУ, 2019. Вип. 2/2019 (115), част. 2. С. 11–17.
 6. Формування професійної компетентності майбутнього кваліфікованого робітника у процесі професійної підготовки / Беспарточна О. І., Поясок Т. Б. // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Кременчук: КрНУ, 2018. Вип. 2/2018 (109), част. 2. С. 102–108.
 7. The development of person-to-person relationships through dialogical communication / Т. Б. Поясок, Г. Ю. Зюман // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Педагогічні науки. Вип. 1/2017(2), част. 2. С. 120–126.
 8. Акмеологічний аспект застосування дистанційного навчання у професійній підготовці фахівців // Т. Б. Поясок, О. І. Беспарточна // Неперервна освіта: акмеологічні студії. (Педагогічні науки. Психологічні науки): наук. журнал / за заг. ред. Гладкової В. М. К.: Київ. Ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. №1. 120 с. Київ, 2017. Вип.№1. С. 76-84.
 9. Інформаційно-математична компетентність як важлива складова професійної підготовки правознавців / Т. Б. Поясок, Б. В. Кота // Інженерні та освітні технології. Кременчук, 2017. №3 (19). С.156–163.
 10. Діалогічне спілкування як основа інтерактивного навчання у вищій школі / Т. Б. Поясок, Г. Ю. Зюман // Інженерні та освітні технології. Кременчук, 2017. №3 (19). С. 124–132.
 11. Акмеологічна спрямованість формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників / Т. Б. Поясок, Г. Ю. Зюман // Неперервна освіта: акмеологічні студії. 2017. № 2. С. 83–93.

Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії:

 1. Formation of education and professional motivation of the future teacher. Проблеми мотивації особистості в сучасному освітньому просторі: колективна монографія / наук. ред. Л. В. Герасименко, В. Ф. Моргун. Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2020. С. 128–149.
 2. Сучасні технології освітнього процесу: інтерактивний навчальний посібник / Т. Б. Поясок, О. І. Беспарточна, О. В. Костенко. Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2020. 228 с.
 3. Словник термінів з педагогіки вищої школи (українсько-англійський, англо-український): навчальний посібник / Т. Б. Поясок, О. І. Беспарточна., Л. В. Герасименко. Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2019. 120 с.
 4. Медіапедагогіка: підручник(для студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів закладів вищої освіти) / М. В. Загірняк, Т. Б. Поясок., Беспарточна О. І., Токарєва А. В. 2-ге вид., переробл. і доповн. Харків: «ДРУКАРНЯ МАДРИД», 2018. 316 с.
 5. Медіапедагогіка: навч. посібник (для студентів вищих навчальних закладів) / М. В. Загірняк, Т. Б. Поясок. Харків: «ДРУКАРНЯ МАДРИД», 2015. 232 с.
 6. Математика для інженерів. Інтегрований курс (із задачами прикладного характеру та застосуванням Mathcad): навчальний посібник / О. С. Грицюк, В. П. Ляшенко, Т. Б. Поясок, В. П. Черненко; за ред.. В. П. Ляшенка. Кременчук: КрНУ імені Михайла Остроградського, 2016. 232 с.
 7. Медіапедагогіка: підручник (для студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів закладів вищої освіти) / М. В. Загірняк, Т. Б. Поясок, О. І. Беспарточна, А. В. Токарева. Харків: «ДРУКАРНЯ МАДРИД», 2018. 316 с.
 8. Психолого-педагогічна підготовка фахівців виробничої сфери (на прикладі напряму підготовки «Економіка і підприємництво»): монографія / Т. Б. Поясок. Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2011. 162 с.
 9. Полікультурність у вищій економічній освіті / Т.Б. Поясок // Проблеми полікультурності у неперервній професійній освіті / колективна монографія за ред. чл.-кор. НАПН України К. В. Балабанова, С. О. Сисоєвої, проф. І. В. Соколової / МОНМС. Маріупольський держ. ун-т. Маріуполь, 2011. С. 66–70.
 10. Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців виробничої сфери (на прикладі напряму підготовки «Економіка і підприємництво): монографія / Т. Б. Поясок. Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2011. 160 с.

Наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір

 1. № 98238 Підручник «Медіапедагогіка».
 2. № 98235 Навчальний посібник «Інтерактивний навчальний посібник «Сучасні технології освітнього процесу».
 3. № 98189 Навчальний посібник «Словник термінів з педагогіки вищої школи (українсько-англійський, англо-український).
 4. № 99388 Монографія «Система застосування інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх економістів».
 5. № 100796 Наукова стаття «Організація педагогічної взаємодії учасників освітнього процесу в комп̓̓̓ютерно орієнтованому навчальному середовищі закладу вищої освіти».
 6. № 99583 Навчальний посібник «Математика для інженерів. Інтегрований курс»

Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання:

 • член редакційної колегії «Вісника КрНУ імені Михайла Остроградського. Серія. Педагогічні науки» (Україна, м. Кременчук, КрНУ);
 • член редакційної колегії «Вісника КрНУ імені Михайла Остроградського» (Україна, м. Кременчук, КрНУ);
 • член редакційної колегії наукового видання «Зошити наукові ВСГ. Серія: Освіта–Родина–Суспільство» Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoly Gospodarki // Edukacja –Rodzina – Spoteczenstwo (Польща, м. Бидгощ);
 • член редакційної колегії науково-практичного журналу «Інженерні та освітні технології» (Україна, м. Кременчук, КрНУ);
 • член редакційної колегії науково-практичного журналу «Теорія і практика правління соціальними системами // Щоквартальний науково-практичний журнал. Харків: НТУ «ХПІ»;
 • керівник НДР за Р/Н 0116U0045581 «Психолого-педагогічні засади реформування організації та змісту діяльності вищої школи в Україні (теоретико-методологічний аспект);
 • виконавець науково-дослідної роботи за договором №498/21 від 17.05.2021 р. «Педагогічний тренінг «Мистецтво управлінського спілкування як засіб формування корпоративної культури».

Керівництво школярем, який зайняв призове місце III–IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II–III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Національного центру «Мала академія наук України»; участь у журі олімпіад чи конкурсів «Мала академія наук України»:

2012 р. – Голова журі ІІ етапу конкурсу науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру «Мала академія наук України» з психології (м. Кременчук)

Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника:

2010–2013 рр. – завідувач кафедри соціально-політичних наук;

2011 р. дотепер – декан факультету права, гуманітарних і соціальних наук;

2016 р. дотепер – гарант освітньої програми 015 «Професійна освіта» третій рівень PhD – доктор філософії.

Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад:

Голова спеціалізованої вченої ради К 45.052.07 у КрНУ імені Михайла Остроградського.

Член спеціалізованої вченої ради К 45.052.07 у КрНУ.

Офіційний опонент:

 • Д 26.133.06 спец. 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (10.03.2020 р.);
 • Д 17.127.04 спец. 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (18.11.2019 р.);
 • Д 26.133.06 спец. 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (18.12.2018 р.);
 • К 108.120.02 спец. 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (09.11.2018 р.);
 • Д 70.052.05 спец. 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (28.04.2018 р.);
 • Д 44.053.01 спец. 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (14.12.2017 р.);
 • К 08.120.02 спец. 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (25.11.2016 р.);
 • Д 17.127.04 спец. 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (03.06.2015 р.);
 • Д 29.053.01 спец. 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (29.06.2016 р.);
 • К 08.120.02 спец. 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (22.10.2015 р.);
 • Д 26.451.01 спец. 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (22.06.2016 р.) та ін.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня, наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

Науковий керівник шести здобувачів, які отримали документ про присудження наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти:

 1. Максимова Л.П. (2015 р.);
 2. Мартиненко М.Ю. (2015 р.);
 3. Кондрашова О.В. (2016 р.);
 4. Грицюк О.С. (2016 р.);
 5. Олексієнко Л.А. (2019 р.);
 6. Попенко Н.В. (2020 р.).

Робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)

 1. Експерт Національного агентства забезпечення якості освіти України:
  • голова комісії акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 011 «Науки про освіту» освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки» за третім рівнем вищої освіти у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка;
  • експерт комісії акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 015 «Професійна освіта» освітньо-наукової програми «Професійна освіта» за третім рівнем вищої освіти у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка;
  • експерт комісії акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 015 «Професійна освіта» освітньо-наукової програми «Професійна освіта» за третім рівнем вищої освіти у Полтавському національному університеті імені В.Г.Короленка;
  • голова комісії акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 015 «Професійна освіта» освітньо-наукової програми «Професійна освіта» за третім рівнем вищої освіти у Глухівському національному педагогічному університеті;
  • експерт комісії акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 011 «Науки про освіту» освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки» за третім рівнем вищої в Інституті вищої освіти НАПН України
 2. Член науково-методичної ради ИОН України (підкомісія 015 – професійна освіта).
 3. Член наукової ради МОН України (секція Педагогіка, психологія, проблеми молоді та спорту).

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:

 1. Методичні вказівки щодо семінарських занять самостійної роботи з навчальної дисципліни «Загальна психологія» студентів денної форми навчання за напрямом 6.030102 – «Психологія» / Т. Б. Поясок. Кременчук: Вид відділ КрНУ імені Михайла Остроградського 2011. 132 с.
 2. Загальна психологія: Опорний конспект лекцій, Навчальний посібник для студентів напряму підготовки «Психологія» / Т. Б. Поясок. Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2011. 176 с.
 3. Медіапедагогіка: навч. посібник студентів вищих навчальних закладів / М. В. Загірняк, Т. Б. Поясок Харків: «Друкарня Мадрид», 2015. 232 с.
 4. Математика для інженерів. Інтегрований курс (із задачами прикладного характеру та застосуванням Mathcad): навчальний посібник / О. С. Грицюк В. П. Ляшенко, Т. Б. Поясок, В. П. Черненко; за ред. В. П. Ляшенко Кременчук: КрНУ імені Михайла Остроградського, 2016. 232 с.
 5. Медіапедагогіка: підручник (для студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів закладів вищої освіти) / М. В. Загірняк, Т. Б. Поясок, О. І. Беспарточна, А. В. Токарева. Харків: «ДРУКАРНЯ МАДРИД», 2018. 316 с.
 6. Словник термінів з педагогіки вищої школи (українсько-англійський, англо-український): навчальний посібник / Т. Б. Поясок, О. І. Беспарточна, Л. В. Герасименко. Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2019. 120 с.
 7. Методичні вказівки щодо семінарських занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Загальна психологія» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 053 «Психологія» освітнього ступеня «бакалавр» / Поясок Т. Б., Білоус P. M. Кременчук: Вид відділ КрНУ імені Михайла Остроградського, 2018. 114 с.
 8. Методичні вказівки що до семінарських, практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Медіапедагогіка» для студентів денної та заочної форми навчання всіх спеціальностей освітній ступінь «магістр» / Поясок Т. Б., Беспарточна О. І. Кременчук: Вид відділ КрНУ імені Михайла Остроградського, 2018. 77 с.
 9. Методичні вказівки щодо семінарських занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Сучасні технології освітнього процесу» для аспірантів денної та вечірньої форм навчання зі спеціальності 015 Професійна освіта; освітнього ступеня «Доктор філософії» / Поясок Т. Б., Беспарточна О. І. Кременчук: Вид. відділ КрНУ імені Михайла Остроградського, 2018. 92 с.
 10. Методичні вказівки щодо практичних занять, лабораторної і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методологія і логіка наукових досліджень» для підготовки доктора філософії денної та вечірньої форми навчання за спеціальністю 015 Професійна освіта; освітнього ступеня «Доктор філософії» / Поясок Т. Б., Беспарточна О. І. Кременчук: Вид. відділ КрНУ імені Михайла Остроградського, 2018. 92 с.

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету,суддівського корпусу):

 1. Організатор і член журі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка» для вищих навчальних закладів з непедагогічного профілю.
 2. Керівництво студентами Ченчива О., Трошина С., які зайняли І місце у ІІ турі конкурсі студентських наукових робіт Мелітопольського педагогічного університету (Мелітополь, 2020).
 3. Керівництво студенткою Ніколаєнко В. А., яка зайняла ІІ місце у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з педагогіки (Кременчук, 2015).
 4. Керівництво студенткою Зюман Г. Ю., яка зайняла ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з професійної педагогіки (Харків, 2016).

Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики:

 1. Роль міжсекторного партнерства у розвитку та впровадженні дуальної освіти в Україні / Поясок Т. Б., Скребкова К. / IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Людина в інформаційному просторі» 13 листопада 2020 року м. Кременчук.
 2. Мethodology of scientific researches a component of professional training of future masters / Poyasok T. B., Bespartochna O. I. // Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його соратників та учнів: матеріали VI науково-практичної конференції 28 травня 2020 року / За заг. ред. О. Г. Романовського. Х.: НТУ «ХПІ», 2020. 517 с. С. 400–404.
 3. Полікультурна компетентність як складова професійної підготовки майбутніх економістів / Т. Б. Поясок, О. І. Беспарточна // Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи: збірник тез Міжнародної конференції у місті Кременчук 14–15 травня 2019 р. Кременчук, КрНУ, 2019. C. 55–57. 102 с.
 4. Сприятливе дидактичне середовище запорука успішної взаємодії викладача і студента / Т. Б. Поясок, Ю. С. Бредун // Психолого-педагогічні, правові та соціально-культурні проблеми сучасного суспільства: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (Кременчук, 16–17 жовтня 2019 р.) / редкол.: В. Д. Шаповал (голова), Н. В. Шапова (відпов. секр.) та ін. ПП Щербатих О. В.: Кременчук, 2019. С. 188–189.
 5. Аналіз соціально-гуманітарної складової професійної підготовки магістрів природничих спеціальностей / Поясок Т. Б., Попенко Н. В. // IV Міжнародна конференція «Психолого-педагогічні та соціальні проблеми сучасного суспільства». Матеріали конференції. Кременчук: КрНУ 2018 р. С. 44–47.
 6. Особливості перекладацької практики майбутніх перекладачів в університетах Австрії / Поясок Т. Б., Олексієнко Л. А. // IV Міжнародна конференція «Психолого-педагогічні та соціальні проблеми сучасного суспільства»: матеріали конференції. Кременчук: КрНУ 2018 р. С. 42–44.
 7. Організація дистанційної освіти у вищих навчальних закладах / Поясок Т. Б., Беспарточна О. І. // Ідеї Вернадського та науково-практичні проблеми стійкого розвитку регіонів: м-ли ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції 1–3 червня 2017 р. Кременчук, 2017. С. 46.
 8. Впровадження дистанційних технологій у підготовку магістрів денної форми навчання / Поясок Т. Б, Попенко Н. В.// Ідеї Вернадського та науково-практичні проблеми стійкого розвитку регіонів: м-ли ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції 1–3 червня 2017 р. Кременчук, 2017. С. 45.

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

Академік української академії акмеологічних наук (диплом № А-88 від 23.10.2013 р.)

Член Асоціації міжнародного освітнього та наукового співробітництва

 Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років:

Досвід практичної роботи (1981–2021 рр.) 40 років на посадах педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Документи викладача

Свідоцтво члена Асоціації міжнародного освітнього та наукового співробітництва

Сертифікат про підвищення кваліфікації в Українській інженерно-педагогічній академії 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 

© Copyright 2012–2021 Кафедра психології, педагогіки та філософії. All Rights Reserved.