• Телефон: (05366)  3-61-72
  • Пошта: kafspn@rambler.ru

Робочий навчальний план Бакалавр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

05 СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

053 ПСИХОЛОГІЯ

 

Кваліфікація, що присвоюється

     - Бакалавр психології

 

Рівень кваліфікації

Бакалавр

 

Термін навчання

     - 4 роки

 

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

 

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає

 

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ

Студенти отримують знання в обсязі 240 кредитів ECTS з нормативних (цикл дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки; цикл дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки; цикл дисциплін професійної та практичної підготовки) та вибіркових (цикл дисциплін самостійного вибору навчального закладу; цикл дисциплін вільного вибору студента (варіант А; варіант Б)) дисциплін. Навчальна підготовка студентів спрямована на спеціалізацію в галузі соціальних та поведінкових наук.

 

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

     - знання з предметної області

     - практичні уміння і навички

 

ПРОФЕСІЙНІ ПРОФІЛІ ВИПУСКНИКІВ

Сфера працевлаштування випускників:

     - Випускники університету за кваліфікацією «бакалавр психології» будуть переважно працювати в таких галузях народного господарства, як охорона здоров’я, фізична культура та соціальне забезпечення; освіта; наука і наукове обслуговування; громадські об’єднання.

Професійна назва робіт згідно з Державним класифікатором професій ДК 003-95 представлена в таблиці.

 

Код КП

Професійна назва роботи

2332

Методист з дошкільного виховання

2340

Вихователь соціальний по роботі з дітьми-інвалідами

2412.2

Фахівець з питань зайнятості

2412.2

Профконсультант

3423

Інспектор з кадрів

3460

Соціальний працівник

5133

Соціальний робітник

 

Назви первинних посад визначаються згідно з галузевими нормативними документами або штатними розкладами підприємств галузі(ей) з урахуванням принципів формування назв посад, що викладені у Державному класифікаторі професій ДК 003-95.

Бакалавр психології може обіймати посади, які орієнтовані переважно на вирішення стереотипних задач, та можуть бути залучені до вирішення професійних завдань у сфері психологічної практики.

 

ДОСТУП ДО ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ

Працевлаштування за фахом та/або продовження здобуття освіти за другим рівнем навчання (освітньо-науковий рівень – магістр).

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКЗАМЕНИ, ОЦІНЮВАННЯ І ОЦІНКИ

Атестація випускників вищого навчального закладу за спеціальністю – Психологія, здійснюється Державною екзаменаційною комісією на основі аналізу успішності, оцінки якості вирішення випускниками професійних та соціально-професійних задач, передбачених даною кваліфікаційною характеристикою. Атестації підлягають студенти-випускники, які виконали в повному обсязі план навчальної підготовки, включаючи проходження виробничої практики.

Нормативна форма державної атестації: поєднання випускної роботи та державного (тестового) іспиту.

За результатами перевірки відповідності знань студентів вимогам кваліфікаційної характеристики Державна екзаменаційна комісія приймає рішення про присвоєння студенту-випускнику кваліфікації бакалавра з «Психології» та видає диплом державного зразка. Цей диплом є юридичним документом, який дозволяє фахівцю зайняти первинну посаду у відповідності з номенклатурою посад.

 

Вимоги до випуску:

     - завершене навчання за освітньо-науковою програмою обсягом 240 кредитів;

     - успішно захищена випускна робота;

     - зданий державний (тестовий) іспит.

Форма навчання:

     - денна.

 

Вимоги до системи освіти та професійної підготовки: визначаються за нормативною частиною галузевого стандарту освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності – Психологія.

 

Факультет, що здійснює підготовку за напрямом

ФПГіСН - Факультет права, гуманітарних і соціальних наук (http://www.kdu.edu.ua/new/fakultet_uf.php)

 

Кафедра, що здійснює підготовку

ППФ - Кафедра психології, педагогіки та філософії (http://ppf.kdu.edu.ua/index.php/ru/)

 

 

НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 

ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН  ГУМАНІТАРНОЇ ТА  СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

     - Фізична культура

     - Соціологія

     - Політологія

     - Українська мова (за професійним спрямуванням)

     - Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

     - Економічна теорія

     - Правознавство

     - Історія України

     - Філософія

     - Релігієзнавство

     - Етика і естетика

     - Логіка

     - Культурологія

     - Охорона праці

ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

     - Математична статистика

     - Основи біології та генетики людини

     - Основи демографії

     - Безпека життєдіяльності

     - Антропологія

     - Зоопсихологія та порівняльна психологія

     - Анатомія та еволюція нервової системи людини

     - Педагогіка

     - Основи інформатики та обчислювальної техніки

     - Математичні методи в психології

     - Основи менеджменту

     - Основи підприємницької діяльності

     - Психофізіологія

     - Історія філософії

     - Екологія

ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

     - Вступ до спеціальності

     - Загальна психологія

     - Практикум з загальної психології

     - Експериментальна психологія

     - Соціальна психологія

     - Вікова психологія

     - Клінічна психологія

     - Патопсихологія

     - Педагогічна психологія

     - Психодіагностика

     - Історія психології

     - Диференціальна психологія

     - Психологія праці

     - Інженерна психологія

     - Основи психотерапії

     - Юридична психологія

     - Психологічний спец практикум по спецкурсам

     - Основи психологічної практики (практична психологія)

     - Методика викладання психології

     - Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології

     - Психологія управління

     - Політична психологія

 

ВИБIРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 

ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН САМОСТІЙНОГО ВИБОРУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

     - Історична та етнопсихологія

     - Сучасні напрямки зарубіжної психології

     - Проблеми мотивації поведінки

     - Психологія самосвідомості

     - Психологія спорту

     - Основи психологічного консультування

     - Психологічні проблеми спілкування

     - Методологічні та теоретичні проблеми психології

     - Психологічні основи проведення ділових ігор

     - Психологія конфлікту

     - Психологія релігії

     - Основи сексології та сексопатології

     - Психологія сім’ї

     - Тренінг особистого росту майбутніх фахівців

     - Психологія емоційно-вольової сфери

     - Соціально- психологічний тренінг

ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН САМОСТІЙНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА

     - Основи наукових досліджень

     - Ораторське мистецтво

     - Основи екологічної психології

     - Телефонне консультування

     - Основи дефектології

     - Практика психодіагностик та корекції поведінки в системі освіти

     - Соціальна психологія організацій

     - Реабілітаційна психологія

     - Соціальна педагогіка

     - Психологічні проблеми творчості

     - Онтопсихологія

     - Методики діагностики психічного розвитку

     - Управління кадрами

     - Психологія індивідуальних відмінностей та девіантної поведінки

     - Психологія виховної роботи

     - Профорієнтація та профдобір