• Телефон: (05366)  3-61-72
  • Пошта: kafspn@rambler.ru

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ППФ

Кафедра психології, педагогіки та філософії 

Історія кафедри

Історія кафедри розпочалася в 1973р. в Кременчуцькій фiлiї Харкiвського державного полiтехнiчного iнституту i називалася кафедрою "марксизму-ленiнiзму". Першим її завiдувачем став кандидат iсторичних наук О.М.Шемет; з 1975 по 1986 р. на цій посаді працював кандидат економiчних наук I.В. Дараган. За час його керiвництва 7 викладачiв здобули наукове звання кандидата наук.
З iсторiєю кафедри в рiзнi роки були пов`язанi iмена вiдомих у мiстi та за його межами вчених: доктора iсторичних наук професора Л.I.Євселевського, доцентiв I.М.Авраменка, В.I.Валентiєва, А.А.Вовка, В.I.Мотрiя, М.П.Невмержицького та багатьох iнших. У 1982 р. кафедру перейменовано на кафедру "Історiї КПРС i полiтекономiї". З 1986 р. її очолив О.І. Осташко. Одночасно засновано кафедру "Марксистсько-ленiнської фiлософiї та наукового комунiзму", під керівництвом кандидата фiлософських наук, доцента М.М. Гордiєнко.
У 1990 роцi відбулося перейменування кафедр : перша отримала назву кафедри "Фiлософiї та теорiї соцiалiзму", друга - "Полiтичної iсторiї i полiтекономiї". 24 грудня того ж року відбулася їхня реорганізація в одну структурну одиницю - кафедру "Соцiально-полiтичних наук".
На час виникнення самостiйного вузу - Кременчуцького державного полiтехнiчного iнституту (1997 рiк) на кафедрі працювало 16 викладачiв: 4 асистенти, 5 старших викладачiв i 7 кандидатiв наук: завідувач кафедрою кандидат iсторичних наук О.I.Осташко, кандидати фiлософських наук П.П. Павлiченко та В.В. Сергiєнко, кандидати iсторичних наук Д.А. Литвиненко і О.П. Шаблiй та iнші.
З 2001 року і до своєї передчасної смерті у 2010 р. очолював кафедру к.і.н., доцент С.Я.Фарина.

Сергей ЯковлевичКандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри соціально-політичних наук - Фарина Сергій Якович 

Саме йому вдалося створити колектив фахівців, завдяки зусиллям яких у 2008 р. було відкрито спеціальність «Психологія» та здійснено перший набір студентів. <

 

 

 

 

 

 


Сьогодення кафедри

З серпня 2010 р. кафедру соціально - політичних наук очолила доктор педагогічних наук, професор Тамара Борисівна Поясок. У 2012 р. кафедра соціально-політичних наук була перейменована на кафедру психології, педагогіки та філософії.
Тамара Борисовна
Доктор педагогічних наук, професор, академік Української академії акмеології, член спеціалізованої вченої ради Д.26.133.06 у Київському університеті імені Бориса Грінченка, завідувач кафедри психології, педагогіки та філософії, декан факультету права, гуманітарних і соціальних наук - Поясок Тамара Борисівна

 
З 1.09.2014р. кафедру соціально - політичних наук очолила кандидат психологічних наук, доцент Білоус Руслана Миколаївна
На сьогодні на кафедрі працюють 16 викладачів, з яких - три доктори наук, чотири професори, вісім кандидатів наук, доцентів.

Состав
Склад кафедри ППФ

Головним напрямком наукових пошуків кафедри є:
Психолого-педагогічні засади реформування організації та змісту діяльності вищої школи в Україні (теоретико-методологічний аспект).
На кафедрі працюють наукові гуртки з різних напрямків психології, проводяться психологічні консультування, організовуються семінари. Результатом роботи є систематичні перемоги студентів у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі "Педагогіка та вікова психологія":
2012 р. - О. Ілларіонова, диплом III ступеня
2013 р. - О. Ілларіонова, диплом II ступеня
Кафедра отримала почесне право на проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни "Педагогіка" для студентів технічних ВНЗ. У 2012р. - І місце зайняла студентка КрНУ 2 курсу спеціальності "Психологія" Кузнєцова Н., у 2013 р. - на цій олімпіаді ІІ місце виборола студентка КрНУ 1 курсу спеціальності "Психологія" Кононенко К.
22 вересня 2012 р. за підтримки управління освіти виконкому Кременчуцької міської ради та відділу освіти Кременчуцької районної державної адміністрації пройшов регіональний науково-методичний семінар для юних науковців "Психологія - наука майбутнього". У рамках семінару відбувся ряд майстер-класів ("Як вибрати професію?", координатор - професор Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка В.Ф. Моргун; "Тренінг міжособистісної комунікації" - старший викладач кафедри психології, педагогіки та філософії КрНУ С.Г. Давидюк, "Психологічні технології лідерства" - практичний психолог ліцею №4 Л.Я. Кухаренко) та лекція "Як сформулювати тему і зміст наукової роботи школяра та студента?".

У 2012-2013 н.р. на кафедрі відбулася I Всеукраїнська науково-практична конференція "Психолого-педагогічні та політичні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства", діяли наукові секції:
Освітлогія-науковий напрям інтегрованого пізнання освіти
Психологічні аспекти розвитку особистості
Проблеми трансформаційних процесів українського суспільства у політичному просторі
Соціально-економічний розвиток України: історичний аспект

У 2013 -2014 р. - проведення Всеукраїнської інтернет-конференції "Психолого-педагогічні та політичні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства".

Кафедра має широку географію наукових зв`язків, серед яких: Інститут соціальної та політичної психології АПН України, Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, університет Матея Белла (Словацька республіка).
Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у науковому житті КрНУ, представляючи університет на міжнародних та всеукраїнських конференціях та симпозіумах. Так в 2013 р. професор кафедри ППФ, доктор педагогічних наук Поясок Тамара Борисівна опублікувала дві зарубіжні публікації: 
- "Психологические особенности личности менеджера" в збірнику "Персональний менеджмент" університету імені Матея Белла (Банська Бистриця) , педагогічний факультет, кафедра психології
- "Освітня політика як об`єкт міждисциплінарних досліджень" в науково - методичному українсько-польському щорічнику "Освітологія"

На базі кафедри працює Школа молодого психолога, головним завданням якої є:
• створення простору для спілкування молоді, яка цікавиться психологією;
• допомога учасникам розібратися з власними комплексами та проблемами;
• надання знань та навичок щодо використання психологічних технік у повсякденному житті
Засідання школи юного психолога проводяться по суботах: 26.10, 30.11, 14.12, 22.02, 22.03, 19.04 за адресою: аудиторія 1401а КрНУ, вул. Першотравнева, 20.

Науково - дослідницька робота.

Кафедрою та лабораторією практичної психології і соціології проводились соціологічні дослідження на замовлення міської влади та підприємств. Так в 2009 та 2010 р. на замовлення міської влади проведено два соціологічних дослідження. 
У 2012 р. для Товариства з обмеженою відповідальністю "Сітігруп" розроблено "Науково - методичні рекомендації щодо покращення ефективності управлінської діяльності з питань підвищення кваліфікації та кар`єрного зростання працівників"
У 2013 р. для Кременчуцького міського науково-методичного центру розроблено "Методологію організації та наукового забезпечення проведення конкурсу "Учитель року" та проведено науковий семінар на тему: "Складові результативності педагогічного процесу як об`єкту моделювання".

 


 

З моменту створення кафедри зусилля викладачів зосереджені в основному на становленні та удосконаленні навчального процесу. Напрацьовані на кафедрі матеріали щодо організації навчального процесу використовуються при розробці нормативних документів університету.

Перепідготовка та підвищення кваліфікації викладацького складу проводиться у відповідності з графіком у провідних вищих навчальних закладах України. Усі викладачі кафедри психології, педагогіки та філософії пройшли підвищення кваліфікації. Складено план-графік стажування викладачів кафедри на період 2016/17-2020/21 н. р.

Важливою складовою діяльності кафедри є також наукова робота. За останні 2 роки науково-педагогічними працівниками кафедри психології, педагогіки та філософії опубліковано понад близько 100 робіт у наукових журналах, видано 4 монографії та 2 навчальні посібники:

– Психолого-педагогічні проблеми розвитку особистості : колективна монографія (автори – викладацький колектив кафедри психології, педагогіки та філософії);

 Соотношение структурно-функциональной архитектоники образовательной системы и многомерной личности // Исследования гуманитарных систем : коллективная монография (автор – к.психол.н., проф. Моргун В. Ф.);

 Особистість у розвитку: психологічна теорія і практика : колективна монографія (автор – к.психол.н., проф. Моргун В. Ф.);

– Історико-культурні передумови становлення Полтавської психологічної школи у XVIII-XX століттях : монографія (автор – к.психол.н., проф. Моргун В. Ф.);

– Делінквентний підліток : навч. посіб. (автор – к.психол.н., проф. Моргун В. Ф.);

– Медіапедагогіка : навч. посібник (автор – д.пед.н., проф. Поясок Т. Б.).

Викладачами кафедри  підготовлено понад 100 методичних розробок. У 2016-2017 навчальному  році планується видати навчальні посібники:

«Проектування освітнього простору особистості», автори – д.психол.н., доц. Ткач Т. В., к.психол.н., доц. Білоус Р. М.; «Соціальна конфліктологія та психологія примирення», автори – д.пед.н.. доц. Герасименко Л. В., к.політ.н., доц. Лебединська Г. О., к.і.н., доц. Федоренко С. А., ст. викл. Давидюк С. Г.; «Методи і форми арт-терапії», автор – к.психол.н., доц. Літвінова О. В.; «Інформаційні технології в освіті», автори – д. пед.н., проф. Поясок Т. Б., к.пед.н., доц. Беспарточна О. І., а також близько 20 методичних розробок та 30 наукових праць у наукових журналах.

Науково-дослідна робота викладачів кафедри ведеться за наступними напрямами:

 психолого-педагогічні засади реформування організації і змісту діяльності вищої школи в Україні (теоретико-методологічний аспект) (керівники – д.пед.н. Поясок Т. Б., к.пед.н. Беспарточна О. І.);

– активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів (керівник – д.пед.н. Герасименко Л. В.);

 психологічні особливості компетентнісного підходу в освіті (керівник – д.психол.н. Ткач Т. В.);

 психологічна підготовка фахівця в сучасному освітньому просторі (керівник – к. психол.н. Білоус Р. М.);

 теоретичні та прикладні аспекти вивчення змін психічного стану особистості під впливом глобалізаційних процесів (керівник – к.психол.н. Літвінова О. В.).

Кафедра має тісні зв’язки з цілим рядом наукових установ, університетів, освітніми та медичними закладами міста та регіону.