• Телефон: (05366)  3-61-72
  • Пошта: kafspn@rambler.ru

Психологія організацій

Тип модуля:

Обов'язковий

 

Семестр:

Десятий

 

Обсяг модуля:

загальна кількість годин - 90 (кредитів ЄКТС - 3) аудиторні години - 22 (лекції - 12, семінари - 10)

 

Лектори:

доцент, к.і.н. Плаксій Т.М.

 

Результати навчання:

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

     - поняття про організації та їх основні функції;

     роль психолога в організації;

     технології роботи організаційних психологів.

вміти:

     - використовувати теоретичні знання для аналізу організаційно-психологічних проблем;

     здійснювати самостійну аналітичну і науково-дослідницьку роботу в області організаційної психології, застосовуючи організаційно-психологічні методи і методики відповідно до мети, задач і методології дослідження;

     проводити психопрофілактику та вирішувати організаційні конфлікти;

     володіти технологією прийняття організаційних управлінський рішень і практичними навичками щодо психологічного забезпечення професійної діяльності;

     здійснювати аналіз особистостей та міжособистісних взаємин у групахпроводити психологічний аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища організації;

     - визначати засоби оптимального впливу на персонал організації для створення належного соціально-психологічного клімату в колективі; застосовувати психологічні методи оцінки персоналу; використовувати психотехнології роботи з різних проблем виникаючих перед персоналом організації.

 

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання):

аудиторне

 

Необхідні обов'язкові попередні та супутні модулі:

після вивчення «Основи Паблік Рілейшнз»; передує вивченню - «Психологія управління персоналом»

 

Змістовий модуль 1. Зміст та особливості діяльності психологів в організації

Тема 1. Поняття про організації та їх основні функції

Тема 2. Роль організаційної психології у забезпеченні ефективної діяльності організацій

Тема 3. Основні моделі психологічної служби для вирішення психологічних проблем в організаціях

Змістовий модуль 2. Діяльність психологів в організаціях

Тема 4. Основні види діяльності організаційних психологів

Тема 5. Зміст та особливості технологічного підходу в роботі організаційних психологів.

Тема 6. Використання інтерактивних технік у процесі реалізації технологічного підходу в роботі організаційних психологів

Тема 7. Роль психолого-організаційного консультування у процесі реалізації технологічного підходу в роботі організаційних психологів

Змістовий модуль 3. Основні технології роботи організаційних психологів

Тема 8. Основні технології роботи організаційних психологів

Тема 9. Технологія формування конкурентоздатної команди

Тема 10. Технологія розвитку професійно-управлінського самовизначення менеджерів

Тема 11. Технологія прийняття менеджерами управлінських рішень в організаціях

Тема 12. Технологія формування професійної етики менеджерів

Тема 13. Технологія профілактики та подолання комунікативних бар’єрів в організаціях

Тема 14. Технологія запобігання та розв’язання конфліктів в організаціях

Тема 15. Технологія формування сприятливого соціально-психологічного клімату в організаціях

Тема 16. Технологія профілактики та подолання синдрому «професійного вигорання» в організаціях

Тема 17. Технологія психологічного забезпечення ефективності підприємницької діяльності.

 

Рекомендована література:

Основна

     1. Истратова О. Н. Справочник психолога-консультанта организации /О.Н.Истратова, Т. В. Экссакусто. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2007. – 638 с.

     2. Казмиренко В. П. Социальная психология организаций : Монография. В. П. Казмиренко. – К. : МЗЗП, 1993. – 384 с.

     3. Карамушка Л. М. Психологія управління закладами середньої освіти : Монографія. /Л. М. Карамушка. – К. : Ніка-Центр, 2000. – 332 с.

     4. Ньюстром Дж. В. Дэвис К. Организационное поведение / Перевод с англ. под ред. Ю.Н.Каптуревского. /Дж. В. Ньюстром, К. Дэвис. – СПб. : Изд-во «Питер», 2000. – 448 с. – (Серия «Теория и практика менеджмента»).

     5. Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління: Посібник. /Л. Е. Орбан-Лембрик. – К. : Академвидав, 2003. – 568 с.

     6. Организационная психология / под ред. Г. В.Суходольского. – Харьков : Изд-во Гуманитарный Центр, 2004. – 256 с.

     7. Пачковський Ю. Ф. Психологія підприємництва. Навчальний посібник. /Ю. Ф. Пачковський. – Львів, 2001. – 276 с.

     8. Психология менеджмента / под ред. проф. Г.С. Никифорова. – 3-е изд. – Харьков : Изд-во Гуманитарный Центр, 2007. – 512 с.

     9. Почебут Л. Г. Чикер В. А. Организационная социальная психология : Учебное пособие. / Л. Г. Почебут, В. А. Чикер. – СПб. : Речь, 2002. – 298 с.

     10. 18 программ тренингов : Руководство для профессионалов / Под науч. ред. В.А. Чикер. – СПб. : Речь, 2007. – 368 с.

     11.Технології роботи організаційних психологів : Навч. посібник для студентів вищ. навч. закл. та слухачів інститутів післядиплом. освіти / За наук. ред. Л.М.Карамушки. – К. : Фірма «ІНКОС», 2005. – 366 с.

     12.Чикер В. А. Психологическая диагностика организации и персонала. /В. А. Чикер. – СПб. : Речь, 2004. – 176 с.

Додаткова

     1. Авдеев В. В. Управление персоналом. Технология формирования команды : Учеб. пособие. /В. В. Авдеев. –  М., 2002.

     2. Авраменко О. М. Підприємство від «А» до «Я» (Настільна книга для підприємців та малих підприємств). Вид. Регіональний Фонд підтримки підприємства по Херсонській області в рамках заходів Регіональної програми розвитку малого підприємства в Херсонській області. /О. М. Авраменко. –  Херсон., 2006. – 211 с.

     3. Андреева Г. М. Социальная психология : Учебник. / Г. М. Андреева. –  М., 2005.

     4. Анцупов А. Я. Конфликтология. / А. Я. Анцупов, А. И. Шишилов. – М., 1999.

     5. Базаров Т. Ю. Управление персоналом : Учеб.пособие. / Т. Ю. Базаров. – М., 2002.

     6. Блейк P. Научные методы управления / Пер. с англ. / Р. Блейк, Дж. Моутон. – К., 1996.

     7. Бодди Д. Основы менеджмента. /Д. Бодди, Р. Пэйтон. – СПб., 1999.

     8. Венделин А. Подготовка и принятие управленческих решений. /А. Венделин. – М., 1997.

     9. Веснин В. Р. Практический менеджмент персонала : Пособие по кадровой работе. /В. Р. Веснин. – М., 2001.

     10. Гришина Н. В. Психологическая работа с конфліктами : три вида диалога // Психологические проблемы самореализации личности /Под ред. Л.А.Головей, Л. А. Коростылевой. /Н. В. Гришина. – СПб., 1999. – Вып. 3.

     11. Дерманова И. Б. Психологический практикум. Межличностные отношения. / И. Б. Дерманова, Е. В. Сидоренко. – СПб., 1996.

     12. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. Учебник для вузов. /Л. Джуэлл. – СПб. : Изд-во «Питер», 2001. – 720 с. ил. – (Серия «Учебник нового века»).

     13. Дудченко B. C. Основы инновационной методологии. / В. С. Дудченко. – М., 1996.

     14. Забродин Ю. М. Психология личности и управление человеческими ресурсами. / Ю. М. Забродин. – М., 2002.

     15. Завлин П. Н. Оценка эффективности инноваций. /П. Н. Завлин, А. В. Васильев. – СПб., 1998.

     16. Занюк С. Психология мотивации. /С. Занюк. – Киев, 2001.

     17. Инновационный менеджмент : Учебник для вузов / С. Д. Ильенкова, Л.М.Гохберг, С. Ю. Ягудин и др. / Под ред. С. Д. Ильенкова. – М., 1997.

     18. Каммероу Дж. Ваш психологический тип и стиль работы. /Дж. Каммероу, П.Баргер, Д. Кирби. – М., 2001.

     19. Келли Г.  Тренинг принятия решений. /Г. Келли, Р. Армстронг. – СПб., 2002.

     20. Кнорринг В. И. Теория, практика и искусство управления : Учебник. /В. И. Кнорринг. – М., 2001.

     21. Корпоративная культура и лидерство. — М. : «Альпина», 2008. – С. 160.

     22. Кочеткова А. И. Основы современного управления персоналом. /А.И.Кочеткова. – М., 1999.

     23. Литвак В. В. Разработка управленческих решений : Учебник. /В. В. Литвак. – М., 2002.

     24. Лозниця B. C. Психологія менеджменту. Навч. посібник. /В. С. Лозниця. – К., 2000.

     25. Майерс Д. Социальная психология. /Д. Майерс. – СПб., 2003.

     26. Маслов Е. Б. Управление персоналом организации : Учебное пособие. /Е. Б. Маслов. – Новосибирск, 2001.

     27. Машков Е. Б. Психология управления : Учеб. пособие. /Е. Б. Машков. – Спб., 2002.

     28. Мильнер В. И. Теория организаций. /В. И. Мильнер. – М., 2002.

     29. Моргунов Е. Б. Управление персоналом : исследование, оценка, обучение. /Е. Б. Моргунов. – М. : Бизнес-школа «Интел-синтез», 2000.

     30. Моргунов Е. Б. Личность и организация. Конспекты лекций. /Е. Б. Моргунов. – М. : Тривола, 1996.

     31. Морозова Г. Б. Психологическое сопровождение организации и персонала. /Г. Б. Морозова. – СПб. : Речь, 2006. – 400 с.

     32. Основы инновационного менеджмента. Теория и практика : Учебное пособие / под ред. П.Н.Завлина, А. К.Казанцева. – М., 2000.

     33. Парыгин Б. Д. Основы социально-психологической теории. /Б. Д. Парыгин. – М., 1971.

     34. Психолог в организации : Советы профессионалов. – М., 2002.

     35. Психология управления персоналом : Пособие для специалистов, работающих с персоналом / под ред. А. В. Батаршева, А. О. Лукьянова. – М., 2005.

     36. Санкин М. И. Психология управления. /М. И. Санкин. – М., 2002.

     37. Свенцицкий А. Л. Социальная психология управления. /А. Л. свенцицкий. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1980.

     38. Станкин М. И. Психология управления. /М. И. Станкин. – М., 2002.

     39. Управление персоналом организации : Учебное пособие / Под ред. А.Я.Кибанова. – М., 2001.

     40. Управление персоналом предприятия : Учебное пособие / Под ред. А.А.Крылова, Ю. В.Прушинского. – М., 2002.

     41. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или переговоры без поражения. /Р. Фишер, У. Юри. – М. : Наука, 1990.

     42. Хасан Б. И. Психотехника конфликта и конфликтная компетентность. /Б. И. Хасан. – Красноярск, 1996.

     43. Швалб Ю. М. Практична психологія в економіці та бізнесі. /Ю. М. Швалб, О. В. Данчева. – К., 1998.

     44. Шейн Э. Х. Организационная культура и лидерство. /Э. Х. Шейн. — СПб. : Питер, 2002.

 

Форми та методи навчання:

лекції, семінарські заняття, самостійна робота

 

Методи і критерії оцінювання:

     - Поточний контроль (100%): методи усного (індивідуального та фронтального) опитування, письмового, тестового контролю, самоконтролю

 

Мова навчання:

українська