• Телефон: (05366)  3-61-72
 • Пошта: kafspn@rambler.ru

Етнопсихологія

Тип модуля:

Обов'язковий

 

Семестр:

Дев'ятий

 

Обсяг модуля:

загальна кількість годин - 90 (кредитів ЄКТС - 3) аудиторні години - 22 (лекції - 10, семінари - 12)

 

Лектори:

доцент, к.і.н. Федоренко С. А.

 

Результати навчання:

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

     - категоріальний апарат етнопсихології; предмет і завдання етнопсихології; методи дослідження в етнопсихології; теоретичні підходи до вивчення етнопсихологічних особливостей; основні статичні та динамічні характеристики етносу; психологічні аспекти етнопедагогіки, етнолінгвістики, етноконфліктології; види етнічних конфліктів та стадії їх розвитку; шляхи поведінки в етнічному конфлікті; наукові засади етнопсихіатрії.

вміти:

     - застосовувати різні методи дослідження в етнопсихології; використовувати різноманітні методики для дослідження психологічних особливостей етносу; надавати консультації щодо застосовування певних стратегій поведінки для подолання етнічного конфлікту; володіти категоріями та поняттями етнопсихології; застосовувати різні методи дослідження в етнопсихології; використовувати різноманітні методики для дослідження психологічних особливостей етносу; надавати консультації щодо застосовування певних стратегій поведінки для подолання етнічного конфлікту; консультувати щодо особливостей ділового спілкування із зарубіжними партнерами.

 

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання):

аудиторне

 

Необхідні обов'язкові попередні та супутні модулі:

після вивчення - «Соціальні і політичні конфлікти»; «Психологія масової поведінки»; «Теоретико-методологічні проблеми психології», передує вивченню «Психологія примирення»

 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні проблеми етнопсихології

Тема 1. Теоретичні підходи до вивчення етнопсихологічних особливостей

Тема 2. Методи дослідження в етнопсихології

Змістовий модуль 2. Прикладна етнопсихологія

Тема 1. Психологічні аспекти етнопедагогіки

Тема 2. Етноконфліктологія

Тема 3. Етнопсихіатрія

Тема 4. Етнопсихолінгвістика

 

Рекомендована література:

Основна

 1. Андреева Г. М. Социальная психология / Г. М. Андреева – М. : Аспект Пресс, 2001. – 384 с.
 2. Боброва Е. Ю. Основы исторической психологии / Е. Ю. Боброва. – СПб : Изд-во СПб. ун-та, 1997. – 236 с.
 3. Бороноев А. О. Этническая психология / А. О. Бороноев, В. Н. Павленко. – СПб. : Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1994.
 4. Гнатенко П. И. Национальный характер : Монография / П. И. Гнатенко. – Днепропетровск, 1992.
 5. Гнатенко П. И. Национальная психология : Монография / П. И. Гнатенко. – Днепропетровск, 2000.
 6. Гнатенко П. І. Український національний характер / П. І. Гнатенко. – К. : ДОК К, 1997. – 115 с.
 7. Гнатенко П. И. Этнические установки и этнические стереотипы / П. И. Гнатенко, В. Н. Павленко. – Днпр. : ДГУ, 1995. – 326 с.
 8. Етнічна психологія : навч.-метод. посіб. / За ред. В. Д. Хрущ. – Івано- Франківськ, 1994. – 347 с.
 9. Киричук О. В. Ментальність: сутність, функції, генеза / О. В. Киричук // Ментальність. Духовність. Саморозвиток особистості : Тези доп. та матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – К. ; Луцьк, 1994. – С 7-20.
 10. Кон И. С. К проблеме национального характера / И. С. Кон // История психологии. – М. : Наука, 1971. – С. 141-158.
 11. Кон И. С. Национальные особенности психологии людей / И. С. Кон // Социальная психология. – М. : Политиздат, 1975. – С. 141-153.
 12. Кожанов А. А. Методика исследования национального самосознания / А. А. Кожанов : Автореф. дисс. канд. ист. наук. – М., 1978. – 21 с.
 13. Липа Ю. Призначення України / Юрій Липа. – Львів : Просвіта, 1992. – 270 с.
 14. Льовочкіна А. М. Етнопсихологія : навч. посіб. / А. М. Льовочкіна. – К. : МАУП, 2002. – 144 с.
 15. Павленко В. Н. Введение в этническую психологию : Учеб. пособие / В. Н. Павленко, С. А. Таглин – Харьков : Изд-во Харьков, ун-та, 1992. – 108 с.
 16. Павленко В. Н. Факторы етнопсихогенеза : учеб. пособие / В. Н. Павленко, С. А. Таглин. – Харьков : ХГУ, 1993. – 185 с.
 17. Павленко В. М. Етнопсихологія : навч. посіб. / В. Н. Павленко, С. А. Таглин – К. : Сфера, 1999. – 408 с.
 18. Пірен М. Етнополітичні процеси у сучасній Україні : навчальний посібник / М. Пірен. – К. : Вид–во УАДУ при Президентові України, 1999. – 206 с.
 19. Пірен М. Основи етнопсихології : Підручник / М. Пірен. – К., 1996. – 385 с.
 20. Психология национальной нетерпимости : Хрестоматия / Сост. Ю. В. Чернявская. – Минск : Изд-во «Харвест», 1998.
 21. Скотт, Д. Г. Конфликты, пути их преодоления / Джини Грехем Скотт. – Киев : Внешторгиздат : Киев, отд-ние , 1991. – 189 с.
 22. Солдатенко В. Ф. Українська ідея : Історичний нарис / В. Ф. Солдатенко, В. П. Крижанівський, Ю. А. Левенець – К. : Наук, думка, 1995. – 132 с.
 23. Стефаненко Т. Этнопсихология : учебник для студ. вузов, обуч. по напр. подгот. и спец. «Психология» / Т. Г. Стефаненко. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : Аспект-Пресс, 2006. – 368 с.
 24. Сухарев В. Психология народов и наций / В. О. Сухарев, М. В. Сухарев. – Днепропетровск : Сталкер, 1997. – 400 с.
 25. Україна на зламі тисячоліть. Історичний екскурс, проблеми, тенденції та перспективи. [Кол. моногр.]... Г. В. Щокіна, М. Ф. Головатого. – К. : МАУП. – 2000. – 384 с.
 26. Хрущ В. Етнопсихологічні аспекти вивчення української ментальності / В. Хрущ // Ментальність. Духовність. Саморозвиток особистості : Тези доповідей та матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – К.; Луцьк, 1994.
 27. Хрущ О. Почуття людської ментальності / О. Хрущ // Ментальність. Духовність. Саморозвиток особистості : Тези доповідей та матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – К.; Луцьк, 1994.
 28. Шкляр Л. Е. Этнос. Культура. Личность : (Филос.-методол. аспекты исслед.) / АН Украины, Ин-т философии / Л. Е. Шкляр – К. : Наук. думка, 1992. – 83 с.
 29. Шкуратов В. А. Историческая психология / В. А. Шкуратов. – М. : Смысл, 1997. – 505 с.

Додаткова

 1. Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса / Ю. В. Бромлей. – М. : Наука, 1984. – 410 с.
 2. Гримич М. Два виміри національного характеру / М. Гримич // Наука і суспільство. – 1991. – №8. – С. 27-31.
 3. Данилевский Н. Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо-Романскому / Н. Я. Данилевский. – СПб : Изд-во СПб ун-та; Глаголь, 1995. – 552 с.
 4. Донченко Е. А. Социетальная психика : [Монография] / Е. А. Донченко; Нац. акад. наук Украины. Институт социологии. – К. : Наукова думка, 1994. – 206 с.
 5. Королев С. И. Вопросы этнопсихологии в работах зарубежных авторов (на материалах стран. Азии) / С. И. Королев. – М., 1979. – 100 с.
 6. Лебедева Н. М. Социальная психология этнических миграций / Н. М. Лебедева. – М. : Институт этнологии и антропологии РАН, 1993. – 195 с.
 7. Левкович В. В. Социально-психологические проблемы этнического сознания / В. В. Левкович, Н. Г. Танкова // Социальная психология и общественная практика. – М., 1983. – С. 138-153.
 8. Национальная психология: анализ проблем и противоречий : Методика изучения спецкурса. (Сост. : Гнатенко П. И., Кострюкова Л. О.). – К., 1990. – 78 с.
 9. Руткевич А. М. К. Г. Юнг об архетипах коллективного бессознательного / А. М. Руткевич // Вопросы философии. – № 1. – 1988. – С. 133-150.
 10. Скребец В. А. Экологическая психология : учеб. пособие / В. А. Скребец. – К. : МАУП, 1998. – 144 с.
 11. Современная зарубежная этнопсихология / Под ред. С. А. Арутюнова и др. – М. : ИНИОН СССР, 1979.
 12. Старовойтова Г. В. Некоторые методологические вопросы определения предметной области этнопсихологии / Г. В. Старовойтова // Социальная психология и общественная практика. – М., 1983. – С. 127-138.
 13. Шпет Г. Г. Введение в этническую психологию / Г. Г. Шпет – СПб. : Изд. дом «П.Э.Т », Алетейя, 1996. – 155 с.
 14. Шулындин П. П. Национальная психология: структура, сущность, социальная роль / П. П. Шулындин. – Горький, 1986. – 327с.
 15. Шульга Н. А. Этническая самоидентификация личности / Н. А. Шульга. – К. : НАН Украины, Институт социологии, 1996. – 200 с.

 

Форми та методи навчання:

лекції, семінарські заняття, самостійна робота

 

Методи і критерії оцінювання:

     - Поточний контроль (80%): вправи, тести для поточного та підсумкового контролю

     - Підсумковий контроль (20%): контрольні заходи (іспит)

 

Мова навчання:

українська