• Телефон: (05366)  3-61-72
  • Пошта: kafspn@rambler.ru

Психологія

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

05 СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

053 ПСИХОЛОГІЯ

 

Кваліфікація, що присвоюється

     - Магістр з психології

 

Рівень кваліфікації

Магістр

 

Вимоги до попереднього рівня освіти здобувачів

Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра

 

Термін навчання

     - 1,5 роки

 

Спеціальні вимоги до зарахування

Нема, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

 

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає

 

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ

Об’єкти вивчення: психічні явища, їх виникнення, функціонування та розвиток; поведінка, діяльність, вчинки; взаємодія людей у малих і великих соціальних групах; психофізіологічні процеси та механізми, які лежать в основі різних форм психічної активності; навчально-педагогічна діяльність; науково-дослідна діяльність.

Цілі навчання: набуття спеціалізованих концептуальних знань, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності в контексті дослідницької та практичної роботи психолога, викладання спеціальних психологічних дисциплін; розвиток здатності приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, в тому числі з урахуванням загальнолюдських цінностей та норм професійної етики психолога.

Теоретичний зміст предметної області: закономірності функціонування, розвитку та корекції психічних явищ; психологічні закономірності взаємодії людей у малих і великих соціальних групах; основи педагогічної діяльності у вищій школі.

Методи, методики та технології, якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці: методи та методики психодіагностики психічних явищ; психологічних особливостей взаємодії в малій соціальній групі; методи і методики проведення різних видів психологічної допомоги особистості (психокорекції, психотерапії, психологічного консультування); аналітико-синтетичне опрацювання інформації; методи і методики викладацької діяльності.

Інструменти та обладнання: комп’ютерне, мережеве та програмне забезпечення, мультимедійні засоби; системи електронних бібліотек та архівів; пакети програм математико-статистичного аналізу SPSS.

Загальний обсяг освітньо-професійної програми 90 кредитів ECTS.

 

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Знання:

     1) здатність до демонстрації систематичних знань сучасних методів проведення досліджень у галузі психології;

     2) здатність до демонстрації знань щодо сутності та особливостей педагогічної діяльності у вищій школі; особливостей форм, методів й засобів організації навчально-виховного процесу у вищій школі;

     3) здатність до демонстрації поглиблених знань у вибраній області наукових досліджень;

     4) здатність до демонстрації поглиблених знань щодо використання психолого-педагогічних технологій;

     5) здатність до демонстрації розуміння впливу психологічних рішень у суспільному, економічному і соціальному контекстах;

     6) здатність виокремлювати та систематизувати психологічні проблеми, чинники та тенденції функціонування й розвитку особистості, груп і організацій на різних рівнях (макро-, мезо-, мікро) аналізу.

Уміння:

     1) аналітично мислити, бути проникливим та об’єктивним, прагнути до наукових пошуків оптимальних рішень і творчої взаємодії із зацікавленими суб’єктами,групами, організаціями;

     2) коректно здійснювати психологічну інтервенцію в діяльність особистості, груп, організацій та забезпечувати моніторинг її ефективності;

     3) забезпечувати ефективність психодіагностики, корекції та реабілітації окремих осіб, соціальних груп;

     4) узагальнювати емпіричні дані та формулювати теоретичні висновки, робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, організацій; визначати перспективи подальших досліджень;

     5) поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію розв’язання науково-прикладних задач з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів;

     6) використовувати знання методологічних та теоретичних проблем психології в дослідженні та поясненні психічних явищ;

     7) ефективно працювати індивідуально, а також у складі команди;

     8) самостійно виконувати експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички;

     9) оцінювати доцільність та можливість застосування нових методів і технологій у задачах синтезу освітніх проблем;

     10) демонструвати прихильність до етичних зобов’язань, професійних цінностей, етики, поведінки, у науковій/практичній діяльності;

     11) аргументувати вибір методів розв’язування науково-прикладних задач, критично оцінювати отримані результати.

Комунікація:

     1) уміння ефективно спілкуватись на професійному та соціальному рівнях;

     2) уміння представляти й обговорювати отримані результати та здійснювати трансфер набутих знань.

Автономія і відповідальність:

     1) здатність адаптуватись до нових умов, самостійно приймати рішення та ініціювати оригінальні дослідницько-інноваційні комплексні проекти;

     2) здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань;

     3) здатність відповідально ставитися до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.

Інтегральна компетентність:

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері психології або у процесі навчання, що передбачає проведення дослідження, застосування теорій та методів психологічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності:

     1) здатність до демонстрації системних знань щодо сучасних методів організації та проведення науково-дослідницької діяльності у галузі психології;

     2) вміння організовувати і проводити на відповідному науково-методичному рівні викладання психологічних дисциплін;

     3) здатність до критичного аналізу, оцінювання і синтезу нових ідей (креативність);

     4) вміння ефективно спілкуватися з науковою спільнотою та громадськістю з актуальних питань психології;

     5) здатність до саморозвитку і самовдосконалення протягом життя, відповідальність за психічне здоров’я особистості клієнтів та пацієнтів;

     6) соціальна відповідальність за результати прийняття стратегічних рішень;

     7) здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

     1) знання сучасних тенденцій щодо організації та проведення психологічної діагностики, психологічного консультування, психотерапії і найбільш важливих нових наукових досягнень у галузі психології;

     2) уміння адаптуватися до нових ситуацій та здатність до професійної мобільності;

     3) здатність розробляти та використовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій;

     4) здатність ефективно застосовувати комплексність, цілісність та системність використання психологічних методів, як кількісних, так і якісних, під час проведення наукових психологічних досліджень;

     5) здатність планувати можливі наслідки результатів проведення психологічних консультацій з урахуванням психологічних проблем клієнта;

     6) здатність визначати принципи організації та проведення психологічної експертизи;

     7) здатність планувати та проводити консультативну допомогу керівникам з питань психології управління;

     8) здатність планувати, розробляти та проводити відповідні психологічні процедури щодо оптимізації соціально-психологічного клімату в організаціях;

     9) здатність прогнозувати та моделювати нові соціально-психологічні явища у суспільстві, організаціях, соціальних групах;

     10) здатність виявляти реальні чинники соціальних конфліктів, здійснювати психологічне консультування виборних та владних структур різних рівнів та розробляти психологічні рекомендації щодо ефективності різних видів та форм політичної діяльності;

     11) здатність розробляти плани по наданню психологічної допомоги різним категоріям населення;

     12) здатність організовувати реабілітаційні заходи щодо психологічного захисту громадян у кризових ситуаціях;

     13) здатність організації і проведення психодіагностичних досліджень у сфері профорієнтації, профвідбору та профадаптації персоналу.

 

ПРОФЕСІЙНІ ПРОФІЛІ ВИПУСКНИКІВ

Сфера працевлаштування випускників:

     викладач вищого навчального закладу, науковий співробітник в галузі психології, психолог на підприємствах, установах різного професійного спрямування, консультант психолого-медико-педагогічної консультації.

Професійні назви робіт за класифікатором професій (ДК 003:2010):

     2310.2 – викладач вищого навчального закладу;

     2445.2 – науковий співробітник (психологія);

     2445.2 – психолог;

     2340 – консультант центральної психолого-методико-педагогічної консультації.

 

ДОСТУП ДО ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ

Працевлаштування за фахом та/або продовження здобуття освіти за третім рівнем навчання (освітньо-науковим), участь у системі післядипломної освіти.

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКЗАМЕНИ, ОЦІНЮВАННЯ І ОЦІНКИ

Система оцінювання полягає у формалізованому процесі визначення рівня опанування студентом запланованих (очікуваних) результатів навчання, що є необхідним для вдосконалення освітнього процесу, підвищення ефективності викладання, розвитку студентів.

Внутрішня система оцінювання здобувачів вищої освіти відбувається відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського.

У Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського оцінювання академічних досягнень студента здійснюється за 100-бальною рейтинговою шкалою, яка у відомості обліку успішності  доповнюється оцінками за національною системою і за європейською кредитно-трансферною системою – ЕСТS.

 

Вимоги до випуску:

     - завершене навчання за освітньо-науковою програмою обсягом 90 кредитів;

     - успішно захищена магістерська робота.

Атестація здійснюється у формі публічного захисту магістерської випускної роботи.

Магістерська робота повинна бути самостійним науково-дослідницьким дослідженням у психології. Робота оформлюється згідно з вимогами, які затверджує Вчена рада Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського і перевіряється на плагіат. Подана до захисту магістерська робота має бути прорецензована спеціалістом або викладачем іншого профільного вузу або наукової установи.

Форма навчання:

     - денна.

 

Директор програми:

Ткач Тамара Володимирівна, доктор психологічних наук (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія), професор кафедри ППФ КрНУ

 

Факультет, що здійснює підготовку за напрямом

ФПГіСН - Факультет права, гуманітарних і соціальних наук (http://www.kdu.edu.ua/new/fakultet_uf.php)

 

Кафедра, що здійснює підготовку

ППФ - Кафедра психології, педагогіки та філософії (http://ppf.kdu.edu.ua/index.php/ru/)

 

 

НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 

ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН  ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

     - Методика викладання психології

     - Конфліктологія

 

ЦИКЛ  ДИСЦИПЛІН   ПРОФЕСІЙНОЇ  ПІДГОТОВКИ

     - Геронтопсихологія

     - Гендерна етнопсихологія

     - Основи психосоматики

     - Кризова психологія

     - Психологія творчості

     - Психологія масової поведінки

     - Теоретико-методологічні проблеми психології

 

ВИБIРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 

ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНІ ДИСЦИПЛІНИ

Варіант  А

     - Медіапедагогіка

     - Практикум з психотерапії

     - Психологія і педагогіка вищої школи

     - Психологія сексуальності

Варіант  Б

     - Тренінг ораторського мистецтва

     - Спецкурс "Психологія впливу"

     - Педагогічна та професійна психологія

     - Психологічна служба

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА

     - Спецкурс "Арт-терапія"

     - Спецкурс "Психологія примирення"