• Телефон: (05366)  3-61-72
 • Пошта: kafspn@rambler.ru

Соціально-екологічні проблеми діяльності

Тип модуля:

Обов'язковий

 

Семестр:

Дев'ятий

 

Обсяг модуля:

загальна кількість годин - 90 (кредитів ЄКТС - 3) аудиторні години - 32 (лекції - 16, семінари - 16)

 

Лектори:

доцент, к.і.н. Плаксій Т.М.

 

Результати навчання:

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

     - причини виникнення соціально-екологічних знань, предмет екологічної діяльності, історію формування екологічної думки, парадигмальні основи екологічної діяльності.

вміти:

     - виділяти основні проблеми соціально- екологічної діяльності людини та суспільства, її наслідки, здійснювати їх аналіз, знаходити шляхи подолання конфліктів та криз екологічної діяльності; вибудовувати концепції екологічно-орієнтованого способу життя та екологічної культури.

 

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання):

аудиторне

 

Необхідні обов'язкові попередні та супутні модулі:

вихідна, передує вивченню – «Дидактичні системи у вищій освіті»

 

Зміст навчального модуля:

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи соціально-екологічної діяльності

Тема 1. Причини виникнення соціальної екології та необхідність розповсюдження соціально-екологічних знань

Тема 2. Взаємодія суспільства та природи в їх історичному розвитку

Тема 3. Історія формування та еволюція соціально-екологічної думки. Специфіка метода соціальної екології

Тема 4. Природа та соціальне буття людини

Тема 5. Специфіка взаємодії суспільства та природи

Тема 6. Біосфера як область взаємодії суспільства та природи

Тема 7. Соціальні агенти екологічної діяльності

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти соціально-екологічної діяльності

Тема 8. Екологічний зміст науково-технічної революції 

Тема 9. Технологічні аспекти взаємодії суспільства і природи

Тема 10. Моделювання та прогнозування соціально-екологічних процесів

Тема 11. Екологічна свідомість та екологічна культура

Тема 12. Екологічне вимірювання громадської думки

Тема 13. Екологічно орієнтований спосіб життя

Тема 14. Соціально-екологічне виховання

Тема 15. Зміни структури світової промислової системи і міжнародного порядку у світі. Методологічні аспекти екологічних катастроф

Тема 16. Соціальні основи екологічної політики

Тема 17. Проблема майбутнього в теоріях суспільного розвитку.

 

Рекомендована література:

Основна

 1. Акимова Т. А. Экология : учебник для вузов / Т. А. Акимова, В.В. Хаскин. – М. : ЮНИТИ, 1998. – 455 с.
 2. Білявський Г. О. Основи екології : підручник / Г. О. Білявський, Р.С.Фурдуй, І. Ю. Костіков – [3-тє вид.] – К. : Либідь, 2006. – 408 с.
 3. Гончаренко М. С. Екологія людини : навчальний посібник / М.С.Гончаренко, Ю. Д. Бойчук; за ред. Н. В. Кочубей. – Суми : ВТД «Університетська книга»; К. : Видавничий дім «Княгиня Ольга», 2005. – 394 с.
 4. Горелов А. А. Социальная экология / А. А. Горелов. – М. : Московский Лицей, 2002. – 408 с.
 5. Залеський І. І. Екологія людини : підручник / І. І. Залеський, М.О.Клименко. – К. : Видавничий центр «Академія», 2005. – 288 с.
 6. Запольський А. К. Основи екології : підручник / А. К. Запольський, А.І.Салюк; за ред. К. М. Ситника. – [4-те вид.] – К. : Вища шк., 2010. – 399 с.
 7. Злобін Ю. А. Загальна екологія : навчальний посібник / Ю. А. Злобін, Н. В. Кочубей. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2003.- 416 с.
 8. Злобін Ю. А. Основи екології / Ю. А. Злобін – К. : Лібра, 1998. – 248 с.
 9. Крисаченко В. С. Екологічна культура : теорія і практика : навчальний посібник / В. С. Крисаченко. – К. : Заповіт, 1996. – 352 с.
 10. Малофеев В. И. Социальная екология : учебное пособие / В.И.Малофеев. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2003. – 260 с.
 11. Мельник Л. Г. Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням : підручник / Л. Г. Мельник, М. К. Шапочка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2007. – 759 с.
 12. Назарук М. М. Основи екології та соціоекології : навчальний посібник / М. М. Назарук. – Львів : Афіша, 2000. – 256 с.
 13. Основи соціоекології : навчальний посібник / [Г. О. Бачинський, Н.В.Беренда, В. Д. Бондаренко та ін.]; за ред. Г.О. Бачинського. – К. : Вища школа, 1995. – 238 с.
 14. Принципи моделювання та прогнозування в екології : підручник / В.В.Богобоящий, К. Р. Курбанов, П. Б. Палій, В. М. Шмандій. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 216 с.
 15. Салтовський О. І. Основи соціальної екології : навчальний посібник / О. І. Салтовський. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 382 с.

 Додаткова

 1. Вольвач Ф. В. Стійкий екологічно безпечний розвиток і Україна / Ф.В.Вольвач, М. І. Дробноход. – К. : МАУП, 2002. – 104 с.
 2. Гродзинський М. Д. Основи ландшафтної екології : підручник / М.Д.Гродзинський. – К. : Либідь, 1993. – 221 с.
 3. Дедю И. И. Экологический энциклопедический словарь / И. И. Дедю. – Кишинёв : Молд. Сов. Энцикл., 1990. – 408 с.
 4. Корабльова А. І. Екологія : взаємовідносини людини і середовища / А.І.Корабльова. – Д. : Поліграфіст, 1999. – 255 с.
 5. Кучерявий В. П. Екологія / В. П. Кучерявий. – Львів : Світ, 2000. – 500 с.
 6. Царенко О. М. Навколишнє середовище та економіка природокористування / О. М. Царенко, Ю. А. Злобін. – К. : Вища школа, 1999. – 410 с.
 7. Царенко О. М. Основи екології та економіка природокористування / О.М. Царенко, О. О. Нєсвєтов, М. О. Кадацький. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2001. – 395 с.
 8. Шевченко В. О. Чорнобиль і здоров’я України / В. О. Шевченко. – К. : Зелений світ, 1996. – 247 с.

 

Форми та методи навчання:

лекції, семінарські заняття, контрольна робота, самостійна робота

 

Методи і критерії оцінювання:

     - Поточний контроль (80%): методи усного (індивідуального та фронтального) опитування, письмового, тестового контролю, самоконтролю

     - Підсумковий контроль (20%): контрольні заходи (іспит)

 

Мова навчання:

українська