• Телефон: (05366)  3-61-72
  • Пошта: kafspn@rambler.ru

Педагогічний контроль у системі освіти

Тип модуля:

Обов'язковий

 

Семестр:

Десятий

 

Обсяг модуля:

для денної форми навчання: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години – 22 (лекції – 10, практичні – 12);

для заочної форми навчання: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години – 8 (лекції – 4, практичні – 4).

 

Лектори:

професор, д.пед.н. Герасименко Л. В., старший викладач Кузнецова І. А.

 

Результати навчання:

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

     – тенденції розвитку контролю як функції управління;

     – теоретичні засади педагогічного контролю у ВНЗ;

     – дидактичні засоби контролю й особливості їх використання у навчальному      процесі вищої школи;

     – предмет, завдання, основні категорії педагогічного контролю; проблеми і методи їх досліджень;

     – основні види і методи контролю за процесом і результатами навчання;

     – сутність європейської кредитно-трансферної системи (EСTS);

     – сутність рейтингової системи вищої школи України;

     – класифікацію, форми і методи побудови тестових завдань;

     – елементи структури дидактичного тесту з урахуванням їх класифікації.

вміти:

     – встановлювати мету й об'єкт перевірки;

      визначати впорядковану послідовність певних контролюючих процедур та відповідні, очікувані результати щодо кожного рівня контролю;

      здійснювати структурний та діяльнісний аналіз контролю як відносно самостійної педагогічної системи;

      здійснювати різні форми контролю знань студентів;

      здійснювати педагогічне стимулювання самостійної роботи студентів;

      визначати специфіку використання дидактичного тесту на кожному етапі навчального процесу з певної дисципліни;

      володіти методами і формами побудови тестових завдань;

      самостійно розробляти різні види тестів;

      користуватися шкалою оцінювання EСTS;

      будувати рейтинг студентів;

      аналізувати причини неуспішності студентів у навчанні та визначати дидактичні засоби боротьби з невдачами.

 

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання):

аудиторне

 

Необхідні обов'язкові попередні та супутні модулі:

«Педагогіка та психологія вищої школи», «Методика викладання у вищій школі», «Вища освіта та Болонський процес»

 

Зміст навчального модуля:

     Контроль у системі навчання, вимоги до нього й засоби контролю. Загальні критерії оцінювання (уміння, навички, знання). Рівні навчальних досягнень студентів. Педагогічний суб’єктивізм та його причини (суб’єктивні нахили, установки, цінності, орієнтації, рівень підготовки, недостатнє знання критеріїв тощо). Співвідношення між поняттями «контроль» і «діагностика». Поняття результатів навчання. Характеристика ступеня засвоєння змісту навчання та певних якостей студента, що формуються в нього у процесі навчання. Таксономія цілей Б. Блума. Виявлення, вимір і оцінювання результатів навчання. Оцінка й самооцінка в навчанні. «Якість підготовки», «рівень підготовки» і «якість освіти». Показники якості освіти: знання, уміння, навички; загально-навчальні й спеціальні навчальні вміння; способи когнітивної діяльності, метазнання; показники особистісного розвитку; рівень розвитку інтелектуальних, емоційних, вольових, мотиваційної сторін особистості студентів; професійна компетентність викладача та його ставлення до роботи.

     Принципи контролювання успішності (об’єктивність, систематичність, гласність). Функції контролю (освітня, виховна, розвиваюча, діагностична, стимулююча, оцінювальна, прогностична тощо). Методи контролю знань студентів. Види контролю (попередній, поточний, періодичний, тематичний, підсумковий тощо). Новітні методи контролю знань студентів. Критерії та норми знань студентів: обсяг знань, міцність знань, оперативність знань, гнучкість знань, системність знань, якість знань. Проблема оцінки знань студентів. Аналіз причин неуспішності студентів та дидактичні засоби боротьби з невдачами у навчанні.

     Поняття оцінки як результату, і як процесу. Співвідношення оцінки і відмітки. Об'єктивність оцінки. Існуючі підходи до оцінки результатів навчання, критерії й принципи. Суб’єктивні тенденції оцінювання. Стимулювання до отримання оцінки, відмітки. Заохочення та покарання як методи стимулювання. Педагогічна оцінка як стимул. Ефективність педагогічної оцінки.

     Правила підготовки матеріалів для тестового контролю. Межі застосування тестового контролю у педагогіці. Особливості теорії педагогічних вимірів (ITR). Розвиток тестів наприкінці XX ст. й до теперішнього часу. Портфоліо. Рейтингова система оцінювання. Порівняння традиційної й рейтингової оцінок у навчальному процесі.

 

Рекомендована література:

     1. Аванесов В. С. Основы научной организации педагогического контроля в высшей школе : Учебное пособие / Аванесов В. С. – М. : Исследовательский центр, 1989. – 167 с.

     2. Берещук М. Я. Тестовий контроль та рейтингова оцінка знань студентів / Берещук М. Я. – Х. : ХДАМГ, 2001. – 43 с.

     3. Булгакова Н. Б. Вища освіта і Болонський процес. Педагогіка вищої школи : навч.-метод. посібник / Н. Б. Булгакова. – К. : НАУ-друк, 2009. – 84 с.

     4. В’ятко М. М. Основи теорії і практики вищої освіти / В’ятко М. М. – Запоріжжя: Просвіта, 2006. – 173 с.

     5. Вища освіта України і Болонський процес : навч. посіб. / за ред В.Г. Кременя; авт. кол. М. Ф. Степко та ін. – Тернопіль : Навч. книга – Богдан, 2004. – 384 с.

     6. Гіптерс З. В. Педагогіка вищої школи: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / З. В. Гіптерс. – К. : УБС НБУ, 2007. – 149 c.

     7. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / А. І. Кузьмінський. – К. : Знання, 2011. – 486 с.

     8. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / ред. З. Н. Курлянд. – К. : Знання, 2007. – 495 c.

     9. Педагогіка вищої школи: підручник / В. П. Андрущенко [та ін.] ; ред. В. Г. Кремень. – К. : Педагогічна думка, 2009. – 256 с.

     10. Пономарьов О. С. Модель професійної діяльності фахівця : текст для студ. спец. 8.000005 "Педагогіка вищої школи", які навч. за магістерською програмою / О. С. Пономарьов. – Х., 2006. – 33 с.

     11. Приходько В. В. Педагогічний контроль у вищій школі : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. В. Приходько, В. Г. Вікторов. – Д. : НГУ, 2009. – 150 с.

     12. Рядова С. Т. Болонська система / С. Т. Рядова. – Львів, 2005. – 77 с.

     13. Туркот Т. І. Психологія і педагогіка вищої школи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. І. Туркот. – Херсон : Олді плюс, 2013. – 515 с.

     14. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М. М. Фіцула. – К. : Академвидав, 2010. – 456 с.

 

Форми та методи навчання:

лекції, практичні заняття, контрольна робота, самостійна робота

 

Методи і критерії оцінювання:

     – Поточний контроль (80%): опитування на лекціях, практичних заняттях, письмові роботи, реферати, курсова робота

     – Підсумковий контроль (20%): контрольні заходи (іспит)

 

Мова навчання:

українська