• Телефон: (05366)  3-61-72
 • Пошта: kafspn@rambler.ru

Історія навчально-виховних систем

Тип модуля:

Обов'язковий

 

Семестр:

Дев'ятий

 

Обсяг модуля:

загальна кількість годин - 90 (кредитів ЄКТС - 3) аудиторні години - 22 (лекції - 10, семінари - 12)

 

Лектори:

доцент, к.і.н. Плаксій Т.М.

 

Результати навчання:

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

набути практичних навичок та вмінь:

     - аналізувати державну політику щодо розвитку освітньо-виховних систем загалом і вищої (університетської, вищої педагогічної) освіти зокрема в історичній ретроспективі;

     - систематизувати і класифікувати історико-педагогічні знання, давати об’єктивну оцінку педагогічним поглядам і явищам, аналізувати, порівнювати теоретичні погляди, процеси та явища педагогічної практики, виявляти та оцінювати тенденції їх розвитку;

     - здійснювати порівняльно-зіставний аналіз педагогічних систем, актуалізовувати прогресивний педагогічний досвід, співвідносити його з сучасними процесами розвитку вищої освіти;

     - складати структурно-логічні схеми з окремих змістових питань;

     - опановувати навичками ефективної самостійної роботи з першоджерелами, науковою історико-педагогічною літературою, культури усних виступів тощо;

     - володіти методом ретроспективного логіко-системного аналізу педагогічних явищ і процесів.

 

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання):

аудиторне

 

Необхідні обов'язкові попередні та супутні модулі:

після вивчення - «Теоретико-методологічні проблеми педагогіки»; «Соціально-політичні і педагогічні конфлікти», передує вивченню - «Педагогічний контроль у системі освіти»; «Дидактичні системи у вищій освіті»; «Медіапедагогіка»; «Андрагогіка»;  «Спецкурс "Інтерактивні методи навчання"»

 

Змістовий модуль 1 Історія зарубіжних освітньо-виховних систем

Тема 1. Предмет, об’єкт, методологія, поняттєвий тезаурус і завдання курсу. Система освіти. Основні тенденції розвитку навчально-виховних систем у світі

Тема 2. Навчально-виховна система Англії і Франції: історія і сучасність

Тема 3. Навчально-виховна система Німеччини: історія і сучасність

Тема 4. Навчання і виховання в США

Тема 5. Історія розвитку освіти в Японії

Змістовий модуль 2. Історія вітчизняної педагогіки

Тема 6. Освіта й виховання в Україні в XVI–XІХ ст

Тема 7. Становлення вищих педагогічних навчальних закладів в Україні як освітньо-виховних систем (1872–1917 рр.)

Тема 8. Особливості розвитку вищої освіти як складової навчально-виховної системи України у 1917 р. –1930 рр

Тема 9. Розвиток вищої освіти (в т.ч. університетів) як складової освітньої системи в радянську добу в умовах авторитарного суспільства (1930–1991 рр.)

Тема 10. Розвиток вищої освіти як складової системи освіти в незалежній Україні (1991 р. – початок ХХІ ст.)

 

Рекомендована література:

Основна

 1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України : Історія. Теорія / А. М. Алексюк. – К. : Либідь, 1998. – 558 с.
 2. Вища освіта в Україні : навч. посіб. / В. Г. Кремень, С. М. Ніколаєнко, М. Ф. Сушко. – К. : Знання, 2005. – 327 с.
 3. Вітвицька С. С. Практикум з педагогіки вищої школи : навчальний посібник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів-магістратури / С. С. Вітвицька. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 396 с.
 4. Дем’яненко Н. М. Загальнопедагогічна підготовка вчителя в Україні (ХІХ – перша третина ХХ ст.) / Н. М. Дем’яненко. – К. : Вища шк., 1998. – 328 с.
 5. Дем’яненко Н. М. Учительські інститути в системі педагогічної освіти України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : монографія / Н. М. Дем’яненко, І. М. Кравченко. – К. : Фенікс, 2010. – 512 с.
 6. Дем’яненко Н. М. Важинський І. П. Ретроспектива педагогічної освіти в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.) : монографія / Н. М. Дем’яненко, І. П. Важинський. – М. : МПА, 2002. – 240 с.
 7. Діалектика вищої освіти: трансформація від декларації до реалізації : навч. посіб / В. О. Головко, С. О. Гримлат, Д. І. Барановський та інші. – Харків : Еспада, 2009. – 304 с.
 8. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; головний ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
 9. Зайченко І. В. Історія педагогіки / І. В. Зайченко – К. : Видавничий Дім «Слово», 2010. – 624 с.
 10.  Історія педагогіки / за ред. М. В. Левківського, О. А. Дубасенюк. – Житомир: Житомирський держ. пед. ун–т, 1999. – 336 с.
 11.  Майборода В. К. Вища педагогічна освіта в Україні : історія, досвід, уроки (1917–1985 рр.) / В. К. Майборода. – К. : Либідь, 1992. – 196 с.
 12.  Медвідь Л.А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні : навч. посіб. / Л. А. Медвідь. – К. : Вікар, 2003. – 335с.
 13.  Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні : (Х–поч. ХХ ст.): нариси / редкол. М. Д. Ярмаченко (відп. ред.), Н. П. Калениченко (заст. відп. ред.), С. У. Гончаренко [та ін.]. – К. : Рад. шк., 1991. – 384 с.
 14.  Салимова К., Додде Н. Педагогика народов мира. История и современность / К. Салимова, Н. Доде. – М. : Педагогическое общество России, 2001. – 576 с.
 15. Сбруєва А. А. Порівняльна педагогіка / А. А. Сбруєва. – Суми : Університетська книга, 2005. – 300 с.
 16. Сірополко С. Історія освіти в Україні / Степан Сірополко. – К. : Наук. думка, 2001. – 912 с. 

Додаткова

 1. Алексієвець Л. Києво-Могилянська академія в історії України і зарубіжних слов’янських країн (до 380-річчя заснування академії) / Л. Алексієвець. – Тернопіль, 1995. – 54 с.
 2. Антология педагогической мысли России второй половины ХІХ – начала ХХ в. / Сост. П. А. Лебедев. – М. : Педагогика, 1990. – 608 с.
 3. Беспалько В. П. Проблема образовательных стандартов в США и России / В. П. Беспалько // Педагогика. – 1995. – №1. – С. 89–94.
 4. Березівська Л. Д. Освітньо-виховна діяльність київських просвітницьких товариств (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) / Л. Д. Березівська – К. : Молодь. – 1999. – 191 с.
 5. Бєлашов В. І., Гурець М. П., Заїка В. В. та ін. Глухівський державний педагогічний інститут (1874 – 1994 рр.) / В. І. Бєлашов, М. П. Гурець, В. В. Заїка. – Суми : Сум. пед. ин-т., 1994. – 79 с.
 6. Бідюк Н. Підготовка бакалаврів технічного профілю в університетах Великобританії / Н. Бідюк // Шлях освіти. – 2000. – №2. – С. 22–24.
 7. Боярчук Ю. В. Японская школа: проблемы и перспективы / Ю. В. Боярчук // Педагогика. – 1996. – №3. – С. 107–111.
 8. Веселова В.В. Традиционные и новые ценности в системе образования США / В. В. Веселова // Педагогика. – 1996. – №2. – С. 102–108.
 9. Вєтрова І. Альтернативність у структурі освіти США / І. Вєтрова // Шлях освіти. – 2005. – № 4. – С. 18–22.
 10. Вища педагогічна освіта і наука України : історія, сьогодення та перспективи розвитку – Житомирська область. Колектив авторів Серія : Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. – 2009. – 492 с.
 11. Воскресенская Н. М. Великобритания: стратегические направления развития образования / Н. М. Воскресенская // Педагогика. – 1996. – №4. – С. 91–96.
 12. Воронка Г. Канадські та британські університети : статус «інвесторів у людські ресурси» / Г. Воронка // Шлях освіти. – 2005. – №3. – С.22–24.
 13. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко – К. : Либідь, 1997. – 276 с.
 14. Гуревич І. Вища освіта в Німеччині / І. Гуревич // Шлях освіти. – 1999. – №4. – С. 25–28.
 15. Дем’яненко Н. М. Автономія університету : ретроспектива, модернізація / Н. М. Дем’яненко // Вища освіта України. – 2005. – № 2. – С. 42–49.
 16. Дем’яненко Н. М. Історія вищої жіночої освіти в Україні: Київський Фребелівський педагогічний інститут(1907 – 1920 рр.) : монографія / Н. М. Дем'яненко, І. І. Прудченко. – Київ : Б.в., 2005. – 492 с.
 17. Дем’яненко Н. М. Києво-Могилянська академія : еволюція освітньо-виховної системи (1615 – 1817 рр.) / Н. М. Дем’яненко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Серія. Педагогічні науки. – 2005. – Вип. 7 (46). – С. 130–138.
 18. Джуринский А.Н. Развитие образования в современном мире / А. Н. Джуринский  – М. : Владос, 1999. – 200 с.
 19. Джуринский А.Н. Зарубежная школа : современное состояние и тенденции развития / А. Н. Джуринский – М. : Просвещение, 1993. – 215 с.
 20. Джуринский А. История педагогики : учебн. пособ. / А. Джуринский – М. : ВЛАДОС, 1999. – 432 с.
 21. Жуковський І. Проектний метод у діяльності навчальних закладів Франції / І. Жуковський  // Шлях освіти. – 2003. – №2. – С. 24–27.
 22. Задорожна Л. В. Педагогічні здобутки викладачів Глухівського учительського інституту дореволюційного періоду (1874–1917 рр.) / Л. В. Задорожна – Глухів, 1999. – 76 с.
 23. Зязюн І. А. Реформа освіти в Японії / І. А. Зязюн // Рідна школа. – 1993. – №8. – С.67–74.
 24. Корнілова А. Ключові кваліфікації компетентності особистості у вищих навчальних закладах Німеччини / А. Корнілова. // Шлях освіти. – 2005. – №3. – С. 18–22.
 25. Кравець В. Зарубіжна педагогіка ХХ століття / В. Кравець  – Тернопіль, 1996. – 187 с.
 26. Кравець В. Історія української школи і педагогіки : навчальний посібник / В. Кравець — Тернопіль, 1994. – 196 с.
 27. Лактіонова Г., Братусь І. Жіноча освіта у Великобританії / Г. Лактіонова, І. Братусь // Шлях освіти. – 1997. – № 4. – С. 25–28.
 28. Лавриченко Н. Реформування освіти в європейських країнах за умов їх інтеграції / Н. Лавриченко // Шлях освіти. – 1997. – № 2. – С. 20–24.
 29. Лавриченко Н. Педагогічне осмислення проблем соціалізації шкільної молоді у Франції /Н. Лавриченко // Шлях освіти. – 2000. – № 4. – С. 20–23.
 30. Лекції з педагогіки вищої школи : Навчальний посібник / За ред. В. І. Лозової. – 2–е вид., доп. і випр. – Харків : «ОВС», 2010. – 480 с.
 31. Локшина О. Початкова школа ФРН : історія та сучасність / О. Локшина // Шлях освіти. – 1997. – № 3. – С. 18–20.
 32. Левківський М. В., Микитюк О. М. Історія педагогіки : навчальний посібник / за ред. М. В. Левківського. – Харків : «ОВС», 2002. – 240 с.
 33. школи і педагогіки. Навчальний посібник. — Тернопіль : ТДПУ, 1999.
 34. Микаберидзе Г. В. США – Япония : чья школа лучше? / Г. В. Микаберидзе. // Педагогика. – 1995. – № 1. – С. 83– 88.
 35. Мицько І. Острозька академія / Мицько І. – К., 1990.
 36. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003-2004 рр.) / М. Ф.Степко та ін.; за ред. В. Г. Кременя. – Тернопіль : ТДПУ ім. В.Гнатюка, 2004. – 147 с.
 37. Рождественский С. В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения. 1802-1902 / С. В. Рождественский. – Спб. : Изд. м-ва нар. просвещения, 1902. – 785 с.
 38. Пилиповский В. Я. Поиски новой модели школьного образования в США / В. Я. Пилиповский // Педагогика. – 1996. – № 3. – С. 102–107.
 39. Пилиповский В. Я. Эффективная школа : слагаемые успеха в зеркале американской педагогики / В. Я. Пилиповский. // Педагогика. – 1997. – № 1. – С. 104–111.
 40. Сбруєва А. А. Досягнення, проблеми та перспективи англійської освітньої реформи кінця ХХ – початку ХХІ ст. / А. А. Сбруєва // Рідна школа. – 2002. – № 6. – С.73–78.
 41. Скоромовський Б. Індивідуально орієнтоване навчання в педагогіці Німеччини / Б. Скоромовський // Шлях освіти. – 2002. – № 2. – С. 16–19.
 42. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования от деятельности к личности: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / С. Д. Смирнов – М. : Издательский центр «Академия», 2003. – 304 с.
 43. Степашко В. Організація науково-дослідних робіт у вищих закладах освіти США / В. Степашко // Шлях освіти. – 2006. – №2. – С. 23–30.
 44. Супрунова Л. Л., Иванова А. В. Дифференцированный поход к обучению в высшей школе США / Л. Л. Супрунова, А. В. Иванова // Педагогика. – № 8. – С. 105–112.
 45. Ткачова Н. О. Сучасний стан освіти в розвинених країнах світу: навчальний посібник / Н. О. Ткачова. – Харків : Константа, 2004. – 96 с.
 46. Черкасов О.В. Формування загальнотеоретичних основ дослідження історії освіти в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття). – Дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Черкасов О.В. – К., 2005. – 198 с.

 

Форми та методи навчання:

лекції, семінарські заняття, контрольна робота, самостійна робота

 

Методи і критерії оцінювання:

     - Поточний контроль (80%): опитування, модульні контрольні роботи, тестові завдання, інтерактивне обговорення, проекти

     - Підсумковий контроль (20%): контрольні заходи (іспит)

 

Мова навчання:

українська