• Телефон: (05366)  3-61-72
  • Пошта: kafspn@rambler.ru

Освітні,педагогічні науки

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

01 ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

011 Освітні,педагогічні науки

 

Кваліфікація, що присвоюється

     - Магістр з освітніх,педагогічних наук

 

Рівень кваліфікації

Магістр

 

Вимоги до попереднього рівня освіти здобувачів

Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра

 

Термін навчання

     - 1,5 роки

 

Спеціальні вимоги до зарахування

Нема, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

 

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає

 

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ

Об’єкти вивчення: технології вищої освіти.

Цілі навчання: формувати уміння впроваджувати технології вищої освіти в практику ВНЗ.

Теоретичний зміст предметної області: закономірності організації педагогічного процесу у вищій школі; закономірності розвитку особистості в умовах навчання і виховання; основні критерії вибору змісту навчання; теоретичні основи побудови технологій навчання; основи педагогічної діяльності, способи розвитку педагогічних здібностей і педагогічної майстерності

Методи, методики та технології, якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці: методи та технології організації навчання у ВНЗ; методи та технології розвитку особистості студентів, методи науково-педагогічного дослідження для підвищення ефективності навчання і виховання студентської молоді.

Інструменти та обладнання: мережеві системи пошуку та обробки інформації;бібліотечні ресурси та технології, зокрема електронні; мультимедійне обладнання; програми статистичної обробки та візуалізації даних.

Загальний обсяг освітньо-професійної програми 90 кредитів ECTS.

 

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Знання:

     1) володіння знаннями з теорії навчання і виховання студентів ВНЗ;

     2) володіння знаннями закономірностей і принципів  організації педагогічного процесу у ВНЗ;

     3) знаннями з педагогічної та професійної психології для забезпечення індивідуального підходу до студентів й упровадження диференційованого навчання;

     4) володіння знаннями щодо побудови технологій навчання та конструювання дидактичних систем;

     5) володіння культурою мислення, здатність до узагальнення, аналізу і синтезу в діяльності, пов’язаній із пошуком, накопиченням і використанням інформації;

     6) знати та використовувати різні педагогічні теорії до аналізу, пояснення та інтерпретації одержаних результатів наукового дослідження за наявності наукових даних та доказової бази щодо їх ефективності;

     7) знати методи і способи діагностики якості освіти;

     8) знати джерела потенційних небезпек та шляхи їх попередження й усунення;

     9) знати та застосовувати теоретичні основи конфліктології для аналізу, подолання та профілактики різних видів конфліктів.

Уміння:

     1) здійснювати пошук та аналіз професійно важливих знань із різних джерел з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;

     2) виокремлювати та систематизувати педагогічні проблеми, чинники та тенденції функціонування й розвитку особистості в умовах педагогічного процесу;

     3) проводити теоретико-емпіричні дослідження з педагогіки;

     4) ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди;

     5) уміння використовувати різні технології навчання;

     6) уміння проектувати новітні технології навчання;

     7) уміння планувати та організовувати педагогічний процес у ВНЗ;

     8) уміти виявляти індивідуально-психологічні властивості студентів і враховувати їх в організації навчально-виховного процесу;

     9) уміти мотивувати студентів до навчальної діяльності;

     10) здійснювати виховний вплив на студентів;

     11) оцінювати отримані результати емпіричних досліджень та аргументовано захищати прийняті рішення.

Комунікація:     

     1) уміння спілкуватися, включаючи усну, письмову та електронну комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов;

     2) здатність використовувати різноманітні комунікативні технології для ефективного спілкування на професійному, науковому та соціальному рівнях на засадах толерантності, діалогу і співробітництва.

Автономія і відповідальність:   

     1) Здатність адаптуватися до нових ситуацій та приймати обґрунтовані рішення;

     2) Здатність брати відповідальність на себе, забезпечувати ефективну співпрацю в команді;

     3) Здатність до подальшого навчання з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань;

     4) Здатність впроваджувати основні засади охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Інтегральна компетентність:

Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності:

     1) здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;

     2) здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

     3) навички використання інформаційних і комунікативних технологій;

     4) здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел;

     5) спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи;

     6) здатність критично осмислювати проблеми у навчанні або професійній діяльності та на межі предметних галузей;

     7) здатність приймати обґрунтовані рішення;

     8) зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються;

     9) здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт;

     10) Відповідальність за розвиток професійного знання і практик, можливість здійснювати оцінку стратегічного розвитку команди.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

     1) визначення можливостей вищої освіти та розроблення на цій основі індивідуальних траєкторій розвитку здобувачів;

     2) організація взаємодії з соціальними партнерами щодо створення систем забезпечення якості вищої освіти;

     3) реалізація освітньо-професійних та освітньо-наукових програм підготовки фахівців з вищою освітою;

     4) аналіз, систематизація та узагальнення результатів наукових досліджень у сфері вищої освіти;

     5) розроблення інноваційних технологій у сфері вищої освіти;

     6) виконання наукових досліджень з проблем вищої освіти;

     7) організація навчального процесу, наукової і виховної діяльності науково-педагогічних працівників;

     8) визначення стану та потенціалу системи освіти навчального закладу;

     9) проектування освітніх програм та індивідуальних освітніх траєкторій;

     10) проектування освітнього середовища, що забезпечує якість освітнього процесу;

     11) створення методичного забезпечення навчального-виховного процесу за кваліфікаційними рівнями;

     12) створення інформаційного забезпечення освіти за кваліфікаційними рівнями НРК;

     13) аналіз освітніх потреб і можливостей освітян;

     14) методичний супровід діяльності освітян;

     15) створення просвітницьких програм популяризації освіти, науки та культури;

     16) формування культурного середовища щодо задоволення потреб населення.

  

ПРОФЕСІЙНІ ПРОФІЛІ ВИПУСКНИКІВ

Сфера працевлаштування випускників:

     - вищі навчальні заклади.

Професійні назви робіт за класифікатором професій (ДК 003:2010):

     2310.2 – викладач вищого навчального закладу;

     2310.2 – асистент.

 

ДОСТУП ДО ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ

Працевлаштування за фахом та/або продовження здобуття освіти за третім рівнем навчання (освітньо-науковим), участь у системі післядипломної освіти.

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКЗАМЕНИ, ОЦІНЮВАННЯ І ОЦІНКИ

Система оцінювання полягає у формалізованому процесі визначення рівня опанування студентом запланованих (очікуваних) результатів навчання, що є необхідним для вдосконалення освітнього процесу, підвищення ефективності викладання, розвитку студентів.

Внутрішня система оцінювання здобувачів вищої освіти відбувається відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського.

У Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського оцінювання академічних досягнень студента здійснюється за 100-бальною рейтинговою шкалою, яка у відомості обліку успішності  доповнюється оцінками за національною системою і за європейською кредитно-трансферною системою – ЕСТS.

 

Вимоги до випуску:

     - завершене навчання за освітньо-науковою програмою обсягом 90 кредитів;

     - успішно захищена магістерська робота.

Атестація здійснюється у формі публічного захисту магістерської випускної роботи.

Магістерська робота повинна бути самостійним науково-дослідницьким дослідженням у психології. Робота оформлюється згідно з вимогами, які затверджує Вчена рада Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського і перевіряється на плагіат. Подана до захисту магістерська робота має бути прорецензована спеціалістом або викладачем іншого профільного вузу або наукової установи.

Форма навчання:

     - денна;

     - заочна.

 

Директор програми:

Герасименко Лариса Віталіївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри психології, педагогіки та філософії КрНУ

 

Факультет, що здійснює підготовку за напрямом

ФПГіСН - Факультет права, гуманітарних і соціальних наук (http://www.kdu.edu.ua/new/fakultet_uf.php)

 

Кафедра, що здійснює підготовку

ППФ - Кафедра психології, педагогіки та філософії (http://ppf.kdu.edu.ua/index.php/ru/)

 

 

НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 

1.1 ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН  ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

     - Медіапедагогіка та інформаційні технології

     - Методологія та методика науково-педагогічного дослідження

 

1.2. ЦИКЛ  ДИСЦИПЛІН   ПРОФЕСІЙНОЇ  ПІДГОТОВКИ

 

     - Педагогічна та професійна психологія

     - Дидактичні системи у вищій освіті

     - Основи психології і педагогіки вищої школи 

 

 

ВИБIРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 

ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНІ ДИСЦИПЛІНИ

Варіант  А

 

     - Андрогогіка

     - Культура педагогічної діяльності

     - Філософія освіти

 

Варіант  Б

 

     - Спецкурс "Інтерактивні методи навчання" 

     - Тренінг ораторського мистецтва

     - Спецкурс "Психологія впливу"