• Телефон: (05366)  3-61-72
  • Пошта: kafspn@rambler.ru

Робочий навчальний план Бакалавр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

05 СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

053 ПСИХОЛОГІЯ

 

Кваліфікація, що присвоюється

 Бакалавр психології

 

Рівень кваліфікації

 Бакалавр

 

Термін навчання

  3 роки 10 місяців

 

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

 

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає

 

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ

Студенти отримують знання в обсязі 240 кредитів ECTS з нормативних (цикл дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки; цикл дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки; цикл дисциплін професійної та практичної підготовки) та вибіркових (цикл дисциплін самостійного вибору навчального закладу; цикл дисциплін вільного вибору студента (варіант А; варіант Б)) дисциплін. Навчальна підготовка студентів спрямована на спеціалізацію в галузі соціальних та поведінкових наук.

 

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

     - знання з предметної області

     - практичні уміння і навички

 

ПРОФЕСІЙНІ ПРОФІЛІ ВИПУСКНИКІВ

Сфера працевлаштування випускників:

     - Випускники університету за кваліфікацією «бакалавр психології» будуть переважно працювати в таких галузях народного господарства, як охорона здоров’я, фізична культура та соціальне забезпечення; освіта; наука і наукове обслуговування; громадські об’єднання.

Професійна назва робіт згідно з Державним класифікатором професій ДК 003-95 представлена в таблиці.

 

Код КП

Професійна назва роботи

2332

Методист з дошкільного виховання

2340

Вихователь соціальний по роботі з дітьми-інвалідами

2412.2

Фахівець з питань зайнятості

2412.2

Профконсультант

3423

Інспектор з кадрів

3460

Соціальний працівник

5133

Соціальний робітник

 

Назви первинних посад визначаються згідно з галузевими нормативними документами або штатними розкладами підприємств галузі(ей) з урахуванням принципів формування назв посад, що викладені у Державному класифікаторі професій ДК 003-95.

Бакалавр психології може обіймати посади, які орієнтовані переважно на вирішення стереотипних задач, та можуть бути залучені до вирішення професійних завдань у сфері психологічної практики.

 

ДОСТУП ДО ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ

Працевлаштування за фахом та/або продовження здобуття освіти за другим рівнем навчання (освітньо-науковий рівень – магістр).

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКЗАМЕНИ, ОЦІНЮВАННЯ І ОЦІНКИ

Атестація випускників вищого навчального закладу за спеціальністю – Психологія, здійснюється Екзаменаційною комісією на основі аналізу успішності, оцінки якості вирішення випускниками професійних та соціально-професійних задач, передбачених даною кваліфікаційною характеристикою. Атестації підлягають студенти-випускники, які виконали в повному обсязі план навчальної підготовки, включаючи проходження виробничої практики.

Нормативна форма атестації: поєднання випускної роботи та державного (тестового) іспиту.

За результатами перевірки відповідності знань студентів вимогам кваліфікаційної характеристики Державна екзаменаційна комісія приймає рішення про присвоєння студенту-випускнику кваліфікації бакалавра з «Психології» та видає диплом державного зразка. Цей диплом є юридичним документом, який дозволяє фахівцю зайняти первинну посаду у відповідності з номенклатурою посад.

 

Вимоги до випуску:

     - завершене навчання за освітньо-науковою програмою обсягом 240 кредитів;

     - успішно захищена випускна робота;

     - зданий державний (тестовий) іспит.

Форма навчання:

     - денна.

 

Вимоги до системи освіти та професійної підготовки: визначаються за нормативною частиною галузевого стандарту освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності – Психологія.

 

Факультет, що здійснює підготовку за напрямом

ФПГіСН - Факультет права, гуманітарних і соціальних наук (http://www.kdu.edu.ua/new/fakultet_uf.php)

 

Кафедра, що здійснює підготовку

ППФ - Кафедра психології, педагогіки та філософії (http://ppf.kdu.edu.ua/index.php/ru/)

 

 

1 НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 

1.1 ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН  ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

     

­    - Фізичне виховання 

­   - Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

­   - Українознавство

­   - Філософія

­   - Психофізіологія та основи вищої нервової діяльності

   - Безпека життєдіяльності, цивільний захист

   - Психологія індивідуальних відмінностей

   - Математичні методи в психології

   - Спецкурс з математичної статистики 

   - Педагогіка 

   - Правове регулювання суспільних відносин в Україні

 

1.2.  ЦИКЛ  ДИСЦИПЛІН   ПРОФЕСІЙНОЇ  ПІДГОТОВКИ

 

­    - Вікова та педагогічна психологія

     - Експерементальна психологія

­    - Загальна психологія з практикумом

­    - Історія психології

­    - Клінічна психологія та патопсихологія

­    - Методика та організація наукових досліджень

­    - Основи психологічного консультування 

­    - Основи психотерапії 

­    - Політична психологія

­    - Психодіагностика

­    - Психологія праці та інженерна психологія 

    - Психологія управління 

    - Соціальна психологія

 

2   ВИБIРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 

2.1  ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНІ ДИСЦИПЛІНИ

Варіант А

 

­    - Історична та етнопсихологія

    - Соціологія

    - Психологічні проблеми спілкування

    - Логіка

    - Психологія релігії 

    - Психологія сім'ї

    - Соціально-психологічний тренінг

    - Сучасні напрямки зарубіжної психології

    - Тренінг особистого росту майбутніх фахівців

    - Психологія девіантної поведінки

    - Психологія юридично-правової діяльності 

 

Варіант Б

 

    - Гендерна етнопсихологія

    - Психологічна служба 

    - Психологія масових комунікацій 

    - Основи дефектології

    - Психологія травмуючих ситуацій

    - Психологія емоційно-вольової сфери

    - Соціально-психологічний тренінг

    - Сучасні напрямки зарубіжної психології

    - Тренінг особистого росту майбутніх фахівців

    - Психологія адиктивної поведінки

    - Основи менеджменту