• Телефон: (05366)  3-61-72
  • Пошта: kafspn@rambler.ru

Давидова Оксана Володимирівна

Посада - ст.викладач, к.псих.н.

Освіта: Полтавський державний педагогічний інститут імені В. Г. Короленка, 1993; біологія; учитель біології; 2006 р. друга вища освіта в Полтавському державному педагогічному університеті ім. В.Г.Короленка психолого-педагогічний факультет за спеціальністю «практичний психолог» (спеціаліст); практичний психолог;

к.психол.н; 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (ДК №046719, 2017 р.); асистент кафедри психології, педагогіки та філософії; «Психологічні особливості впливу педагогічних стереотипів на професійну діяльність учителя»

Забезпечення дисциплін:  

ОКР «Бакалавр» 

1)  Основи психотерапії

2) Тренінг особистісного зростання майбутнього фахівця

3) Сучасні напрями зарубіжної психології

ОКР «Магістр» 

1) Практикум з психотерапії

Керівництво дипломними роботами.

Наукові інтереси:

1. Давидова О. В. Специфіка педагогічної діяльності вчителя та особливості її розвитку / О. В. Давидова // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін] ; голов. ред. В. В. Олійник. — Київ : АТОПОЛ ГРУП, 2015. — Вип. 15(28). — С. 200–214.

2. Давидова О. В. Особливості виникнення стереотипів у педагогічній діяльності та способи їх подолання / О. В. Давидова // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін] ; голов. ред. В. В. Олійник. — Київ : АТОПОЛ ГРУП, 2016. — Вип. 16(29). — С. 179–196.

3. Давидова О. В. Дослідження взаємозв’язку педагогічних стереотипів з параметрами професійної діяльності вчителя / О. В. Давидова // Наука і освіта. —2016.— Вип. 11. — С. 24–30.

4.  Davydova O. Psychological peculiarities of teaching profession //  Science and Education . —2017 . —Issue 7. — Pp.120 –125.

5.Давидова О. В. Емпіричне дослідження стереотипів у педагогічній діяльності вчителя/ Давидова О. В. // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін] ; голов. ред. В. В. Олійник. — Київ : АТОПОЛ ГРУП, 2016. — Вип. 2(31). — С. 16–25.

6. Давидова О. В. Програма екофасилітативного супроводу діяльності педагогів в аспекті трансформації педагогічних стереотипів / О. В. Давидова // Науковий вісник Херсонського державного університету. —2016.— Вип. 6, т. 2. — С. 12–17. — (Серія «Психологічні науки»).

7.Oksana, Davydova. The experience of overcoming educational stereotypes by teachers and their typical psychological challenges// European Journal of Humanities and Social Sciences, Premier Publishing s.r.o. Vienna. 4. 2017. - Pp.106-110.

8. Davydova O. Peculiarities of professional educational work of teachers//Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives. Proceedings of the 13th International symposium. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education. Vienna. 2017. Pp. 25-29.

9.Davydova O. Peculiarities of pedagogical stereotypes in professional activities of teacher// Proceedings of the 1st International conference “Science and society”. Accent Graphics Communications & Publishing. Hamilton, Canada. 2017. Pp. 60-66.

10.Давидова О. В. Стереотипи у професійній діяльності педагогів: аналіз сучасних досліджень [Електронний ресурс] / О. В. Давидова // Розвиток та саморозвиток педагогічної майстерності у сучасному освітньому просторі : тези доп. Міжнар. форуму пед. майстер. (м. Полтава, 7–8 квіт. 2015 р.) ; редкол. : В. В. Зелюк (голова), Я. В. Сухенко, Н. І. Білик, З. В. Резніченко, І. О. Калініченко ; Полт. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М. В. Остроградського. — Полтава : ФОП Гаража М. Ф., 2015. — 160 с. — Режим доступу : http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_pedmaisternosti/forum2015/tezy_forum_2015.pdf

11.Давидова О. В. Особливості виникнення стереотипів у педагогічній діяльності та способи їх подолання [Електронний ресурс] / О. В. Давидова // Психолого-педагогічні та політичні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. — Кременчук : КрНУ, 2016. — С. 17–19. — Режим доступу: http://www.kdu.edu.ua/conf_ppf/publ.php

12. Давидова О. В. Методичний апарат емпіричного дослідження психологічних особливостей впливу стереотипів на професійну діяльність педагогів. Результати контент-аналізу / О. В. Давидова // Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм : I Всеукр. наук.-практ. конф. — Кременчук : Метод. каб., 2016. — С. 9–12.

13.Давидова О. В. Дослідження взаємозв’язку педагогічних стереотипів з параметрами професійної діяльності вчителя [Електронний ресурс] / О. В. Давидова // Значимість психології в сучасному суспільстві : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 9–10 груд. 2016 р.). — Херсон : Вид. дім «Гельветика», 2016. — 112 с. — Режим доступу : http://molodyvcheny.in.ua/ua/conf/psy/archive/282/

14.Давидова О. В. Програма екофасилітативного супроводу діяльності педагогів в аспекті роботи з педагогічними стереотипами / О. В. Давидова // Актуальні проблеми сучасної психології: матеріали наук.-практ. конф. (м. Полтава, 10–11 лют. 2017 р.). — Херсон : Вид. дім «Гельветика», 2017. — С. 57 – 60.

15.Давидова О. В. Особливості педагогічних стереотипів у професійній діяльності вчителя. Результати контент–аналізу. О. В. Давидова // Значимість психології в сучасному суспільстві. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 16-17 червня 2017 року). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. — С. 68 –71.

16.Давидова О.В. Психологічні особливості впливу педагогічних стереотипів на професійну діяльність учителя: дис. … канд. психол. наук : 19.00.07/О.В.Давидова; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». — Київ, 2017. — 167 с.

17. Давидова О.В. Психологічні особливості впливу педагогічних стереотипів на професійну діяльність учителя: Автореф. дис... к-та психол. наук: 19.00.07 /О.В.Давидова; Нац. ун-т ім. Б.  Грінченка — К., 2017. — 20 c.

18. Давидова О. В. «Жива модель»  спонтанної трансформації педагогічних стереотипів у ключі  екофасилітативного супроводу вчителя //Матеріали конференції I Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація змісту освіти в контексті полікультурного середовища" : (до 100-річчя НАН України) : Кременчук, 23-24 листоп. 2017 р. / "Модернізація змісту освіти в контексті полікультурного середовища", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : Щербатих О.В., 2017. – С.

19. Давидова О. , Р.Білоус, М. Касієв Особливості соціального інтелекту студентів - майбутніх психологів/VІ Міжнародна науково-практична конференція „Соціалізація й ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства (SRPCMS) ”. Тези доповідей (8-9  листопада 2018 р.). – Київ, 2018. С. 18-20

Додаткова освіта:

  • Член Української асоціації екологічної психологічної допомоги. Членське посвідчення №00082
  • Свідоцтво з підготовки регіональних  педагогів-тренерів: «Мій вибір – життєвий успіх», в рамках проекту «Створення безпечного середовища для молоді України.  (Бердянськ 2007, Програма розвитку ООН в Україні). Пройшла навчання в обсязі 72 год.
  • Сертифікати міжнародного центру психолого-педагогічних інновацій: «Практика - психолого-педагогічної допомоги: екофасилітативний підхід» 1 та 2  та 3 рівнів у кількості 214 годин 2008, 2013р., 2016р., реєстраційний №-01-162(м.Київ), м.Полтава.
  • Сертифікат  учасника програми: «Форми і методи роботи з дітьми – вимушеними переселенцями та їх батьками» в рамках проекту в Полтавській області за підтримки Канадського фонду місцевих ініціатив, Кременчук 2015
  • Сертифікати учасника  Всеукраїнського форуму вчених і практиків «Екопсихея», м. Київ, травень 2016.2017р.