• Телефон: (05366)  3-61-72
  • Пошта: kafspn@rambler.ru

Беспарточна Олена Іванівна

Посада - доцент кафедри, к.пед.н., доцент

 

 

  Беспарточна Олена Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, член-кореспондент Української академії акмеологічних наук, доцент кафедри психології, педагогіки та філософії Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

    Автор понад 70 публікацій, з них: 1 монографія, 4 колективні монографії, співавтор 1 підручника, 1 термінологічного словника з педагогіки вищої школи. Автор понад 30 статей у наукових фахових виданнях як України, так і закордонних, у тому числі, які входять до міжнародних наукометричних баз даних відповідно «ISI Web of Science» і «Scopus», матеріали міжнародних конференцій. Член редколегій 3-х українських наукових збірників та 1 зарубіжного. Науковий керівник захищеної дисертації на здобуття наукового ступеня  кандидата педагогічних наук. Науковий керівник переможців Всеукраїнських олімпіад з педагогіки та професійної педагогіки.

    Співпраця з МОН України щодо проведення акредитаційних експертиз у закладах вищої освіти. За цикл праць «Компаративне дослідження розробки Національної системи кваліфікацій» нагороджена грамотою Національної академії наук України.

    Член спеціалізованої вченої ради К 45.052.04 з проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

    Додаткова освіта:

-         Сертифікат про проходження стажування у Краківський Академії Анджея Моджевського (м.Краків, Польша) з новітніх технологій у вищій школі (2017 р.);

-         Сертифікат про проходження стажування у Бидгошський вищій школі економіки (м.Бидгощ, Польша) з інноваційних методів та технологій у вищій школі (2018 р.);

-         Сертифікат про проходження стажування у Харківському національному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди (м.Харків) з проблем педагогіки вищої школи (2019 р.);

-            Сертифікат участника Міжнародної конференції з сучасних електричних та енергетичних систем (2019 р.)

    Сертифікований учасник багатьох міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних, міжвузівських науково-практичних конференцій.

    Забезпечення дисциплін:

    ОС Бакалавр: «Риторика», «Психологія сім’ї».

   ОС Магістр: «Медіапедагогіка», «Інформаційні технології в освіті», «Андрагогіка», «Методика викладання у вищій школі», «Основи психології, педагогіки вищої школи», «Геронтопсихологія».

    ОНС «Доктор філософії»: «Сучасні технології освітнього процесу», «Планування та організація навчально-виховного процесу у вищій школі», «Теорія і практика вищої професійної освіти”.

    Керівництво випускними роботами магістрів.

    Коло наукових інтересів: педагогіка вищої школи, інформаційно-комунікаційні технології в освіті, психолого-педагогічна підготовка магістрів.

Google Scholar: профіль

ORCID ID: orcid.org/0000-0001-8210-314X

ResearcherID: U-7547-2017

E-mail: bespartochnay@urk.net