• Телефон: (05366)  3-61-72
  • Пошта: kafspn@rambler.ru

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ППФ

Кафедра психології, педагогіки та філософії 

Історія кафедри

Кафедра створена в 1973 р. в Кременчуцькій фiлiї Харкiвського державного полiтехнiчного iнституту i отримала назву кафедри «марксизму-ленiнiзму». Першим її завiдувачем став кандидат iсторичних наук О. М. Шемет; з 1975 по 1986 р. на цій посаді працював кандидат економiчних наук I. В. Дараган. За час його керiвництва 7 викладачiв здобули наукове звання кандидата наук.

З iсторiєю кафедри в рiзнi роки були пов`язанi iмена вiдомих у мiстi та за його межами вчених: доктора iсторичних наук професора Л. I. Євселевського, доцентiв I. М. Авраменка, В. I. Валентiєва, А. А. Вовка, В. I. Мотрiя, М. П. Невмержицького та багатьох iнших. У 1982 р. кафедру перейменовано на кафедру «Історiї КПРС i полiтекономiї». З 1986 р. її очолив О. І. Осташко. Одночасно засновано кафедру «Марксистсько-ленiнської фiлософiї та наукового комунiзму», під керівництвом кандидата фiлософських наук, доцента М. М. Гордiєнко.

У 1990 роцi відбулося перейменування кафедр: перша отримала назву кафедри «Фiлософiї та теорiї соцiалiзму», друга – «Полiтичної iсторiї i полiтекономiї». 24 грудня того ж року відбулася їхня реорганізація в одну структурну одиницю – кафедру «Соцiально-полiтичних наук».

На час виникнення самостiйного вузу – Кременчуцького державного полiтехнiчного iнституту (1997 рiк) на кафедрі працювало 16 викладачiв: 4 асистенти, 5 старших викладачiв i 7 кандидатiв наук: завідувач кафедрою кандидат iсторичних наук О. I. Осташко, кандидати фiлософських наук П. П. Павлiченко та В. В. Сергiєнко, кандидати iсторичних наук Д. А. Литвиненко і О. П. Шаблiй та iнші.

З 2001 року і до своєї передчасної смерті у 2010 р. очолював кафедру к.і.н., доцент С. Я. Фарина.

Сергей ЯковлевичКандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри соціально-політичних наук - Фарина Сергій Якович 

Саме йому вдалося створити колектив фахівців, завдяки зусиллям яких у 2008 р. було відкрито спеціальність «Психологія» та здійснено перший набір студентів. <

 

 

 

 

 

 


Сьогодення кафедри

З серпня 2010 р. кафедру соціально - політичних наук очолила доктор педагогічних наук, професор Тамара Борисівна Поясок. У 2012 р. кафедра соціально-політичних наук була перейменована на кафедру психології, педагогіки та філософії.
Тамара Борисовна

 

 

 

 

Доктор педагогічних наук, професор, академік Української академії акмеологічних наук, декан факультету права, гуманітарних і соціальних наук – Поясок Тамара Борисівна

 

 З 1.09.2014р. кафедру соціально - політичних наук очолила кандидат психологічних наук, доцент Білоус Руслана Миколаївна
На сьогодні на кафедрі працюють 16 викладачів, з яких - три доктори наук, чотири професори, вісім кандидатів наук, доцентів.


Склад кафедри ППФ

Науково-дослідна робота викладачів кафедри ведеться за наступними напрямами:

- психолого-педагогічні засади реформування організації і змісту діяльності вищої школи в Україні (теоретико-методологічний аспект) (керівники – д.пед.н. Поясок Т. Б., к.пед.н. Беспарточна О. І.);

- активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів (керівник – д.пед.н. Герасименко Л. В.);

- психологічна підготовка фахівця в сучасному освітньому просторі (керівник – к. психол.н. Білоус Р. М.);

- теоретичні та прикладні аспекти вивчення змін психічного стану особистості під впливом глобалізаційних процесів (керівники – д.психол.н. Соловйов О. В., к.психол.н. Літвінова О. В.).

 

Однією зі складових науково-дослідної роботи студентів на випусковій кафедрі є підготовка учасників університетських та всеукраїнських олімпіад і конкурсів студентських наукових робіт, організація та проведення щорічних студентських олімпіад, в яких беруть участь кращі студенти кафедри. Серед студентів є переможці ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Педагогічна та вікова психологія»: Охріменко В., яка зайняла ІІ місце (2015 рік, м. Одеса), Кравченко К. – ІІІ місце (2016 рік, м. Одеса), Коломойчук Д. – ІІІ місце (2017 рік, м. Одеса), Довженко В. – І місце (2018 р., м. Одеса). З 2018 року студенти приймають участь у  ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Загальна та соціальна психологія» (м. Херсон, Херсонський державний університет): у 2018 р. студентка групи ПС-17-1м Карпіченко О. посіла ІІІ місце, а у  2019 р. студентка групи ПС-18-1м Милованова А. – І місце.

 

Кафедра ППФ має широку географію наукових зв’язків.

Проф. Поясок Т. Б., доц. Герасименко Л. В., доц. Беспарточна О. І. пройшли стажування у Краківські академії імені Анджея Фрича Моджевського (Польща, січень 2017 р.); доц. Білоус Р. М., доц. Федоренко С. А., доц. Сошенко С. М. – у Politechnika Rzeszowska (Польща, січень 2017 р.).

Професор Герасименко Л. В. є координатором проекту «Роззброєння, демобілізація, реінтеграція» за підтримки шведського товариства миру й арбітражу (2016 р.); координатором міжнародного проекту «Примирення і порозуміння в Україні» за підтримки «Інституту миру і порозуміння» Швейцарської конфедерації (2015–2016 рр.); регіональним представником ініціативи «Подолання поляризації та вирішення конфліктів в Україні», впровадженої ГО «Інститут миру і порозуміння» (м. Київ) за підтримки «Центру гуманітарного діалогу» та Департаменту міжнародного розвитку Великої Британії (2014-2015 рр.).

Доцент Літвінова О. В. – регіональний представник міжнародного проекту «Психологічні та соціальні послуги для вимушено переміщених осіб Полтавської області» за підтримки Програми Розвитку ООН в Україні (в межах проекту «Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми ВПО в Україні) та уряду Японії» (2015–2016 р.); учасник міжнародної освітньої програми «Діти та війна» (навчальна програма для тренерів) (Україна–Великобританія, 2015 р.); учасник літньої школи International summer school «Belonging, gender and religion in multicultural societies» July, 8-26, 2013 Reggio di Calabria, Italy («Гендер и религия в мультикультурных обществах: вызовы современности») (2013 р.).

 

Також кафедрою здійснюється профорієнтаційна робота серед потенційних абітурієнтів з числа випускників шкіл, профтехучилищ та коледжів. При кафедрі в межах діяльності Товариства студентів, аспірантів та молодих вчених працює науковий студентський гурток «Школа юного психолога»: займається психологічною просвітою школярів, основними завданнями якого єстворення простору для спілкування молоді, що цікавиться психологією. На зустрічах організатори (у тому числі й студенти старших курсів зі спеціальності «Психологія») проводять для учасників заняття з основ психології, надають можливість попрактикуватися у вирішенні конфліктів та особистісних проблем.